علوم و صنایع کشاورزی, دوره (12), شماره (2), سال (1998-4) , صفحات (25-32)

عنوان : ( اثرات فیزیولوژیکی ویتامین E و سلنیوم بر سیستم ایمنی , ورم پستان مزمن و فعالیتهای تولید مثلی در گاو هلشتاین )

نویسندگان: حیدر زرقی , جواد آرشامی , رضا ولی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در یک مطالعه تعداد 20راس گاو شیری آبستن شکم دوم (12 راس) و سوم (8 راس) در قالب طرح کاملاً تصادفی (فاکتوریل 2*2) مورد استفاده قرار گرفت. تیمارها شامل: 1) تزریق ویتامین E ( به میزان 1500 واحد بین المللی به ازای هر راس در هر بار تزریق) در روزهای 265 و 272 آبستنی، 2) تزریق سلنیوم به میزان 45 میلی گرم به ازای هر راس در روز 265 آبستنی، 3) تزریق ویتامین E و سلنیوم، 4) تیمار شاهد.نتایج نشان داد که غلظت بتا گلوبولین در سرم خون گاوها در تیمارهای مختلف در مقایسه با شاهد در روز زایمان افزایش یافته است (05/0<p). ضریب همبستگی غلظت بتا گلوبولین در سرم خون گاوها در روز زایمان با غلظت بتا گلوبولین سرم خون گوساله ها در بدو تولد مثبت و معنی دار بود (05/0<p). .........

کلمات کلیدی

, ویتامین E, سلنیوم, سیستم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005439,
author = {زرقی, حیدر and آرشامی, جواد and ولی زاده, رضا},
title = {اثرات فیزیولوژیکی ویتامین E و سلنیوم بر سیستم ایمنی , ورم پستان مزمن و فعالیتهای تولید مثلی در گاو هلشتاین},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {1998},
volume = {12},
number = {2},
month = {April},
issn = {1029-4791},
pages = {25--32},
numpages = {7},
keywords = {ویتامین E، سلنیوم، سیستم ایمنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات فیزیولوژیکی ویتامین E و سلنیوم بر سیستم ایمنی , ورم پستان مزمن و فعالیتهای تولید مثلی در گاو هلشتاین
%A زرقی, حیدر
%A آرشامی, جواد
%A ولی زاده, رضا
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 1998

[Download]