دانش و توسعه, شماره (4), سال (1996-4) , صفحات (51-64)

عنوان : ( پیش بینی نیاز به نیروی انسانی متخصص در صنعت و اقتصاد استان خراسان )

نویسندگان: مصطفی کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به منظور برآورد میزان نیاز به نیروی انسانی‌ متخصص در اقتصاد و صنعت استان خراسان از روش سببی نشانگرهای‌ اقتصادی و با فرض امکان تعمیم روند گذشته به آینده استفاده می‌شود. عوامل و متغیرهای تعیین‌کننده در این‌روش شامل متغیرهای نرخ رشد جمعیت،ضریب اشتغال،نسبت نیروی متخصص شاغل به کل جمعیت‌ شاغل در استان،نسبت نیروی متخصص شاغل در صنعت به کل شاغلین‌ متخصص در اقتصاد استان می‌باشند. برای پیش‌بینی نیروی انسانی متخصص موردنیاز صنعت و اقتصاد استان خراسان سه گزینه در نظر گرفته شده و بر مبنای نتایج گزینه‌های سه‌گانه‌ و مقدار مورد انتظار برای تعداد نیروی انسانی متخصص موردنیاز اقتصاد و صنعت استان نتیجه‌گیری شده است که از سال 0731 تا سال 7731 حدود 00634 فرصت شغلی جدید برای متخصصان در اقتصاد استاه به وجود خواهد آمد که حدود0042 فرصت آن مربوط به بخش صنعت استان‌ خواهد بود.

کلمات کلیدی

پیش بینی نیاز به نیروی انسانی متخصص در صنعت و اقتصاد استان خراسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005465,
author = {کاظمی, مصطفی},
title = {پیش بینی نیاز به نیروی انسانی متخصص در صنعت و اقتصاد استان خراسان},
journal = {دانش و توسعه},
year = {1996},
number = {4},
month = {April},
issn = {2008-1456},
pages = {51--64},
numpages = {13},
keywords = {پیش بینی نیاز به نیروی انسانی متخصص در صنعت و اقتصاد استان خراسان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش بینی نیاز به نیروی انسانی متخصص در صنعت و اقتصاد استان خراسان
%A کاظمی, مصطفی
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 1996

[Download]