علوم و صنایع کشاورزی, سال (2006-6)

عنوان : ( الگوی پراکنش مکانی بانک بذر علفهای هرز زعفران(Crocus satirus L.) با استفاده از ژئواستاتیستیک )

نویسندگان: محمدحسن راشدمحصل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لگوی پراکنش مکانی بانک بذر علفهای هرز زعفران(Crocus satirus L.) با استفاده از ژئواستاتیستیک

کلمات کلیدی

/
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006145,
author = {راشدمحصل, محمدحسن},
title = {الگوی پراکنش مکانی بانک بذر علفهای هرز زعفران(Crocus satirus L.) با استفاده از ژئواستاتیستیک},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
month = {June},
issn = {1029-4791},
keywords = {/},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T الگوی پراکنش مکانی بانک بذر علفهای هرز زعفران(Crocus satirus L.) با استفاده از ژئواستاتیستیک
%A راشدمحصل, محمدحسن
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]