بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: /


موارد یافت شده: 1236

1 - توانایی برنامه ریزی و سازماندهی در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی (چکیده)
2 - توجه پایدار و بازداری پاسخ در کودکان مبتلا به نارسایی توجه/ فزون کنشی در مقایسه با کودکان عادی (چکیده)
3 - رابطه بین سیستمهای رویآورد / اجتناب و سبکهای دلبستگی (چکیده)
4 - مقایسة حافظة کاری دیداری و شنیداری کودکان در معرض خطر اختلالهای عصبی- تحولی با یک برنامة کامپیوتری عصبی/شناختی (چکیده)
5 - بررسی نقش چالش های مدیریت سیاسی فضا بر توسعه پایدار نواحی ساحلی مَکُران (چکیده)
6 - بررسی نقش چالش های مدیریت سیاسی فضا بر توسعه پایدار نواحی ساحلی مکران (چکیده)
7 - نقش میانجیگری مدیریت زمان برای نشانههای اختالل نارسایی توجه/فزون کنشی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان (چکیده)
8 - اثر تمرینات توانبخشی شناختی بر کاهش رفتارها و نگرشِ خوردن ناسالم نوجوانان با اختالل نقص توجه/ بیشفعالی (چکیده)
9 - سمک؟ تحلیل نام قهرمان داستان سمک عیار (چکیده)
10 - بهینه‌سازی نسبت اولئوفوم و پروتئین-پلی ساکارید برای بهبود ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی امولسیون دوگانه A/O/W: کاربردهای بالقوه در صنایع غذایی (چکیده)
11 - تبیین شکاف اتماعی در اتماع محلی ـ طایفه‌ای شهرستان مَمَسَنی (چکیده)
12 - 399 Investigating the effect of active metal percentage composition on catalytic performance in the oxidative coupling reaction of methane (چکیده)
13 - بهبود مدل‌سازی توسعه فضایی شهرها با تلفیق روش‌های یادگیری ماشین و مدل‌ CA-Markov مطالعه موردی: کلان‌شهر قم) (چکیده)
14 - Enhancing energy carrier gas storage: Novel MOF-decorated carbons with high affinity toward methane and hydrogen (چکیده)
15 - Ultrasonic synthesis of Graphite/C, N co-doped TiO2 nanocomposite as an efficient and durable photocatalyst for the degradation and mineralization of p-nitrophenol (چکیده)
16 - Magnetic graphene oxide/Mg-Al layered double hydroxide nanocomposite as an efficient adsorbent for removal of methylene blue: A study of equilibrium isotherms, kinetics, thermodynamic and reusability (چکیده)
17 - مدل سازی تغییرات کاربری / پوشش اراضی و برآورد خدمات اکوسیستم در استان خراسان شمالی به کمک مدل ترکیبی CA-Markov (چکیده)
18 - Combination of population balance equation and multi‐layer capacitor theory for modelling of an industrial Dual Polarity® electrostatic treater (چکیده)
19 - بررسی اثر ترکیبا ت بیولو ژیکی و شیمی ایی علیه گونه های آلترنا ریای بیما ریز ا در گوجه فرنگی (چکیده)
20 - تخصیص پویای سلاحهای یک شناور علیه دسته پهپادهای مهاجم (چکیده)
21 - Innovative strategies for enhancing gas separation: Ionic liquid-coated PES membranes for improved CO2/N2 selectivity and permeance (چکیده)
22 - تحلیل و بررسی آراء مفسران درباره و لما ضرب ابن مریم مثلا (چکیده)
23 - تحلیل گفتمان متن نشریات محلی در زمینه طایفه‌گرایی در حوزه انتخابیه مَمَسَنی نمونه‌پژوهی: فصلنامه فراسو و ماهنامه نورباران) (چکیده)
24 - Predicting fracture behavior (mixed‐modes I/III) of cement asphalt mortar under fatigue and static loading conditions using response surface method (چکیده)
25 - Microstructure and flow behavior of cast 2304 duplex stainless steel at elevated temperatures (چکیده)
26 - Reduced graphene oxide/TiO2/NiFe2O4 nanocomposite as a stable photocatalyst and strong antibacterial agent (چکیده)
27 - ارزیابی سطوح توسعه ونابرابری ناحیه ای به لحاظ شاخص های توسعه(مطالعه موردی: منطقه اورامانت) (چکیده)
28 - بررسی رابطه شوری با عملکرد گندم در مزرعه ارتش گرگان با استفاده از روش های درون یابی کلاسیک (چکیده)
29 - Extracting gait and balance pattern features from skeleton data to diagnose attention deficit/hyperactivity disorder in children (چکیده)
30 - Synthesis and post-heat treatment of complex compositions in Cu-Ti-O system: Phase investigation and optical properties (چکیده)
31 - تعیین بهترین مدل برای ارزیابی دماهای کاردینال جوانه زنی بذر گیاه دارویی ماریتیغال (چکیده)
32 - Isolation and Culture of Neural Stem/Progenitor Cells from the Hippocampal Dentate Gyrus of Young Adult and Aged Rats (چکیده)
33 - تفسیر داده های IP/RS مرتبط با رخداد کانه زایی مس در شمال منطقه اکتشافی سماخون، استان خراسان رضوی (چکیده)
34 - The Taming of the Unruly Arab Shrew: El-Degheidy Reframes Shakespeare’s Comedy for the Arab Screen (چکیده)
35 - Design and synthesis of ZnGlu MOF/SBA-16 nanocomposite, and its performance as an environmentally friendly nanocomposite for solvent-free chemical fixation of CO2 to epoxides for high-yield synthesis of cyclic carbonates (چکیده)
36 - Computational study of multiphase flow in cement plant gas conditioning towers: a review (چکیده)
37 - Conferone, a coumarin from Ferula flabelliloba, induced toxic effects on adult T-cell leukemia/lymphoma cells (چکیده)
38 - Acidic Medium pH Mitigates the Effects of Long-Term Salinity on the Physiology, Biochemistry, and Productivity of Tomato (Solanum lycopersicum L.) Plants (چکیده)
39 - اسانس لعل کوهستان و صمغ بنه: ارزیابی خواص ضد میکروبی و شیمیایی در طی فرآیند حرارتی (چکیده)
40 - Mn-Na2WO4-Ce/TiO2 catalyst promoted with Mg and Sr in the oxidative coupling of methane (چکیده)
41 - International Journal of Pressure Vessels and Piping 205 (2023) 104996 Available online 24 June 2023 0308-0161/© 2023 Elsevier Ltd. All rights reserved.Experimental and numerical investigation of ratcheting behavior of SS316L seamless straight pipe under cyclic internal pressure and in-plane cyclic bending (چکیده)
42 - Developing media literacy as complex learning in secondary schools: the effect of 4C/ID learning environments (چکیده)
43 - Semantic domain comparison of research keywords by indicator-based fuzzy distances: A new prospect (چکیده)
44 - Leading Edge Radius Effects on VAWT Performance (چکیده)
45 - Mixed mode (I&III) fracture behavior of cement emulsified asphalt mortar under freeze and thaw cycles (چکیده)
46 - CRISPR-Cas9 for Cancer Therapy; Systematic review (چکیده)
47 - Integrating Omics and CRISPR Technology for Identification and Verification of Genomic Safe Harbor Loci in the Chicken Genome (چکیده)
48 - کاوشی در ارتباط نوه- پدربزرگ/ مادربزرگ از دیدگاه نوه‌های بزرگسال با نقش مراقبتی (چکیده)
49 - The RLCK subfamily VII‐4 controls pattern‐triggered immunity and basal resistance to bacterial and fungal pathogens in rice (چکیده)
50 - Diffusion and Interdiffusion Study at Al- and O-Terminated Al2O3/AlSi12 Interface Using Molecular Dynamics Simulations (چکیده)
51 - Experimental and numerical investigation of ratcheting behavior in seamless carbon steel 90◦ elbow pipe with small dimensions under constant internal pressure and in-plane cyclic bending (چکیده)
52 - Synthesis of double-shelled periodic mesoporous organosilica nanospheres/MIL-88A-Fe composite and its elevated performance for Pb2+ removal in water (چکیده)
53 - Tautomerism in pyridinyl methyl β-diketones in the liquid and the solid state; a combined computational and experimental study (چکیده)
54 - Design and characterization of adipose-derived mesenchymal stem cell loaded alginate/pullulan/hyaluronic acid hydrogel scaffold for wound healing applications (چکیده)
55 - Effect of different oocyte retrieval and culture methods on in vitro maturation of bovine oocytes derived from vitrified ovarian tissue slices (چکیده)
56 - CRISPR/Cas9- AND dCas9-MEDIATED MANIPULATION OF NATIVE PROMOTERS IN CHICKEN CELLS (چکیده)
57 - INSERTION AND ACTIVATION OF A REPORTER INTO THE 3’-UTR REGION OF THE OVALBUMIN GENE IN CHICKEN FIBROBLASTS USING CRISPR/DCAS9-MEDIATED TRANSPOSITION (چکیده)
58 - COMPARING THE EXPRESSION STABILITY OF CRISPR/CAS9 MEDIATED KNOCKED IN GENES IN TWO SAFE HARBOR LOCI IN THE GENOME OF CHICKEN SOMATIC CELLS (چکیده)
59 - Experimental study on the tensile load-carrying capacity of steel/GFRP bonding in moisture and acidic environments at high temperature (چکیده)
60 - Planktonic foraminiferal biostratigraphy of the Farrokhi Formation and determination of the Campanian/Maastrichtian boundary in Central Iran (چکیده)
61 - Micro-scale steady-state numerical investigation of premixed combustion of ammonia/hydrogen/air mixture (چکیده)
62 - Molecular dynamics simulations of the interdiffusion at Al2O3/AlSi12 interface (چکیده)
63 - Extracellular vesicles and their cells of origin: Open issues in autoimmune diseases (چکیده)
64 - Abnormal Trend of Ferrite Hardening in a Medium-Si Ferrite-Martensite Dual Phase Steel (چکیده)
65 - اثربخشی برنامه آموزش مادران بر‌اساس مدل تحولی تفاوت‌های فردی مبتنی بر ارتباط (DIR) بر کاهش مشکلات توجه/ بیش‌فعالی کودکان پسر پیش‌دبستانی با نشانه‌های aDhd (چکیده)
66 - تحلیل محتوای کتاب‌های فارسی خوانداری پایه سوم ابتدایی بر اساس تحلیل ویلیام رومی: مطالعه موردی سال‌های آموزشی 1391 و 1398 (چکیده)
67 - Molecular analyses of the C-terminal CRAF variants associated with cardiomyopathy reveal their opposing impacts on the active conformation of the kinase domain (چکیده)
68 - بررسی تأثیر غلظتهای مختلف نانوذره تیتانیوم دیاکسید بر ترکیبات فنلی و اسانسی گیاه نعناع فلفلی (چکیده)
69 - Effect of soybean oil on dynamic mechanical properties of Epoxy/Polyurethane IPNs (چکیده)
70 - تحلیل مضمون روایات «لیس منی / منا» در احادیث شیعه (چکیده)
71 - بررسی تاثیرگرایش‌های محلی ـ طایفه‌‌ای بر انتخابات ملس شورای اسلامی (نمونه پژوهی: دهمین دوره انتخابات در حوزه انتخابیـة مَمَسَنـی) (چکیده)
72 - نقش فرهنگ طایفه‌ای در مشارکت سیاسی و مدیریت محلی (نمونه پژوهی: روستای گَچگران از توابع بخش مرکزی شهرستان ممسنی) (چکیده)
73 - تحلیل گفتمان متن نشریات محلی در زمینه طایفه‌گرایی در حوزه انتخابیه مَمَسَنی (نمونه‌پژوهی: فصلنامه فراسو و ماهنامه نورباران) (چکیده)
74 - رده‌شناسی نظام‌های حالت‌نمایی و مطابقه در بَشاگَردی (چکیده)
75 - Experimental and numerical analysis of ratcheting behavior of A234 WPB steel elbow joints including corrosion defects (چکیده)
76 - Titanium dioxide nanoparticles as multifunctional surface-active materials for smart/active nanocomposite packaging films (چکیده)
77 - Benchmark exercise on image-based permeability determination of engineering textiles: Microscale predictions (چکیده)
78 - Effect of Vacancy Defect Content on the Interdiffusion of Cubic and Hexagonal SiC/Al Interfaces: A Molecular Dynamics Study (چکیده)
79 - A novel electrochemical biosensor based on signal amplification of Au HFGNs/PnBA-MXene nanocomposite for the detection of miRNA-122 as a biomarker of breast cancer (چکیده)
80 - Molecular Dynamics Study of Interdiffusion for Cubic and Hexagonal SiC/Al Interfaces (چکیده)
81 - Exploring Effective Features in ADHD Diagnosis among Children through EEG/Evoked Potentials using Machine Learning Techniques (چکیده)
82 - Immunomodulatory Properties of Mouse Mesenchymal Stromal/Stem Cells Upon Ectopic Expression of Immunoregulator Nanos2 (چکیده)
83 - Ultrahigh fluid sorption capacity of superhydrophobic and tough cryogels of cross-linked cellulose nanofibers, cellulose nanocrystals, and Ti3C2Tx MXene nanosheets (چکیده)
84 - Employing system dynamic and DEMATEL for improving the new product development time in knowledge-based companies (چکیده)
85 - MHD Casson carbon nanotube flow with mass and heat transfer under thermosolutal Marangoni convection in a porous medium: analytical solution (چکیده)
86 - Experimental and statistical exploring for mixed-mode (I&II) fracture behavior of cement emulsified asphalt mortar under freeze–thaw cycles and aging condition (چکیده)
87 - بررسی اثربخشی بازی درمانی مبنی بر فلورتایم بر بهبود کمرویی کودکان پیش دبستانی (چکیده)
88 - Radiation Response of Human Leukemia/Lymphoma Cells was Improved by 7-Geranyloxycoumarin (چکیده)
89 - Developing of an asset/liability allocation model for banks (چکیده)
90 - A green methodology for C–S cross-coupling reaction over CuII attached to magnetic natural talc (γ-Fe2O3/talc/CuII NPs) as a heterogeneous and ligand-free catalyst (چکیده)
91 - ساختار چین‌خورده تداخلی آچانی و گروه دایک‌های خطی مرتبط با آن: روش نوینی برای آزمایش خمش‌های اروکلاینی؛ شمال قاین-شرق ایران (چکیده)
92 - Experimental and numerical analyses of damaged-steel plate reinforced by CFRP patch in moisture and the acidic environment under tensile test (چکیده)
93 - Synthesis of ZnGlu MOF/Mesoporous Silica SBA-16: as an Eco-Friendly Highly Efficient Nanocomposite for Solvent-Free Chemical Fixation of Carbon Dioxide with Epoxides (چکیده)
94 - Mixed mode-I/II fatigue performance of Cement Emulsified Asphalt Mortar: Experimental and statistical analysis at intermediate temperature (چکیده)
95 - Poly (Biphenol/biphenoquinone - Vanadium (IV)) modified electrode as selective sensor for detection of 4-nitrophenol (چکیده)
96 - Investigation of the effect of doping/dedoping on the redox behavior of polyaniline film: Experimental and modeling approach (چکیده)
97 - تحلیل محتوای کتاب‌های نگارش شش پایة مقطع ابتدایی در پرتوی الگوی هَیَجامَد (چکیده)
98 - صنعت نفت و گاز در سرخس وپیامدهای اقتصادی آن: نگاهی کیفی به نگرش ذینفعان محلیدهیاران روستاها) (چکیده)
99 - Comparison of probiotic Lactobacillus strains isolated from dairy and Iranian traditional food products with those from human source on intestinal microbiota using BALB/C mice model (چکیده)
100 - The effect of fermentation conditions (temperature, salt concentration, and pH) with lactobacillus strains for producing Short Chain Fatty Acids (چکیده)
101 - هیجان نخبه‌بینی دانش‌آموزان و تجلی آن در کتاب‌های فارسی دورۀ متوسطۀ دوم (چکیده)
102 - Effect of stabilization method on the natural convection in an inclined cavity filled with MWCNTs/water nanofluids (چکیده)
103 - Improving the performance of mini-channel heat sink by using wavy channel and different types of nanofluids (چکیده)
104 - Radiation effect on inclined MHD flow past a super-linear stretching/shrinking sheet including CNTs (چکیده)
105 - Effect of double rotating cylinders on the MHD mixed convection and entropy generation of a 3D cubic enclosure filled by nano-PCM (چکیده)
106 - Extraction of Approximate Solution for a Class of Nonlinear Optimal Control Problems Using 1/G′ -Expansion Technique (چکیده)
107 - Mind-body exercise affects attention switching and sustained attention in female adults with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder: A randomized, controlled trial with 6-month follow-up (چکیده)
108 - تحلیل مفهوم «مدرک» از منظر سنت دکومانتاسیون و نئودکومانتاسیون (چکیده)
109 - بررسی پایداری، فعالیت ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی ماکروامولسیون و نانوامولسیون اسانس رزماری (چکیده)
110 - بررسی تاثیر نگرش و انگیزه کارآفرینی بر قصد کارآفرینی دانشجویان علوم ورزشی (چکیده)
111 - Evaluation of the compressible regular solution model predictions via rheologically determined phase diagram for polyvinylchloride/polycaprolactone blend (چکیده)
112 - New Exact Traveling Wave Solution of Fisher Kolmogorov-Petrovskii-Piskunov Equation for Favorite Genes Spreading by -expansion Method (چکیده)
113 - مطالعۀ بسترهای اجتماعی ابتلا به اچ‌آی‌وی/ایدز با استفاده از استراتژی نظریۀ زمینه‌ای (چکیده)
114 - خاموش باش! بادِ بی‌نیازی به پیمان است‌که می‌وزد (چکیده)
115 - A size-dependent differential quadrature element model for vibration analysis of FG CNT reinforced composite microrods based on the higher order Love-Bishop rod model and the nonlocal strain gradient theory (چکیده)
116 - Transposase-CRISPR mediated targeted integration (TransCRISTI) in the human genome (چکیده)
117 - From DNA break repair pathways to CRISPR/Cas-mediated gene knock-in methods (چکیده)
118 - Aging effect on the mixed-mode (I/III) fracture toughness of cement emulsified asphalt composite: Experimental and statistical investigation (چکیده)
119 - بررسی تغییرات ژئوشیمیایی رسوبات گذر آپتین/آلبین در سازند کژدمی (حوضه رسوبی زاگرس، جنوب غرب ایران) (چکیده)
120 - گسستنِ زنجیرِ سیزیفوسِ ایرانی (چکیده)
121 - Stress Dependency of Creep Response for Glass/Epoxy Composite at Nonlinear and Linear Viscoelastic Behavior (چکیده)
122 - داستان گمشدة مرگ زال و تحلیل اساطیری شخصیت و فرجام وی بر مبنای نقد پسایونگی (چکیده)
123 - Study of transboundary aerosol transport from Aral-Caspian arid region to the south of Western Siberia in 2015-2016 (چکیده)
124 - Combination of Umbelliprenin and Arsenic Trioxide Acts as an Effective Modality Against T-Cell Leukemia/Lymphoma Cells (چکیده)
125 - بررسی و مقایسه پوشش‌های تک‌لایه کاربید وانادیم تشکیل شده توسط اکسید فلزی با روش نفوذ واکنشی حرارتی (TRD) روی فولاد ابزار کربنی 1545/1 در دماها و زمان‌های متفاوت (چکیده)
126 - Tannic acid-modified magnetic hydrotalcite-based MgAl nanoparticles for the in vitro targeted delivery of doxorubicin to the estrogen receptor-overexpressing colorectal cancer cells (چکیده)
127 - Synergetic effect of N/O functional groups and microstructures of activated carbon on supercapacitor performance by machine learning (چکیده)
128 - Combination of auraptene and arsenic trioxide induces apoptosis and cellular accumulation in the subG1 phase in adult T-cell leukemia cells (چکیده)
129 - NH Stretching Frequencies of Intramolecularly Hydrogen-Bonded Systems: An Experimental and Theoretical Study (چکیده)
130 - Navier slip effect on the thermal-flow of Walters’ liquid B flow due to porous stretching/shrinking with heat and mass transfer (چکیده)
131 - نقد و ارزیابی کتاب‌های علوم و فنون ادبی از رهگذر الگوی هَیَجامَد (چکیده)
132 - ثربخشی برنامه آموزش مادران براساس مدل تحولی تفاوتهای فردی مبتنی بر ارتباط )DIR) بر کاهش مشکالت توجه/ بیشفعالی کودکان پسر پیشدبستانی با نشانههای A (چکیده)
133 - تأثیر تمرینات تعادلی بر توجه پایدار پسران 7 تا 10 ساله با اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی شهر کرمان (چکیده)
134 - An LMI approach to Mixed H_∞/H_- fault detection observer design for linear fractional-order systems (چکیده)
135 - Promoting Peace by Althusserian and Foucauldian Reading of Literature: Sinan Antoon’s I’jaam (چکیده)
136 - بهینه سازی توان ویژه مصرفی فرآیند تجمیع مایع سازی گاز طبیعی و بازیابی اتان (چکیده)
137 - Agglomerated impact of CNT vs. GNP nanofillers on hybridization of polymer matrix for vibration of coupled hemispherical-conical-conical shells (چکیده)
138 - A Novel Spike-Wave Discharge Detection Framework Based on the Morphological Characteristics of Brain Electrical Activity Phase Space in an Animal Model (چکیده)
139 - Genetically engineered birds; pre-CRISPR and CRISPR era (چکیده)
140 - A FUZZY MATHMATICAL MODEL FOR MULTI-OBJECTIVE FLEXIBLE JOB-SHOP SCHEDULING PROBLEM WITH NEW JOB INSERTION AND EARLINESS/TARDINESS PENALTY (چکیده)
141 - واکاوی مدارک قاعده َبّ با تاکید بر نگره تفسیر تسنیم (چکیده)
142 - A precise splice-length model for reinforced concrete structures (چکیده)
143 - A novel communication-less fuzzy based control method to improve SOC balancing, current-sharing, and voltage restoration in a widespread DC microgrid (چکیده)
144 - Essential Oil Variation in Different Parts of Three Wild Populations of Salvia abrotanoides (Kar.) Sytsma (چکیده)
145 - Impact of Hetero-Dielectric Ferroelectric Gate Stack on Analog/RF Performance of Tunnel FET (چکیده)
146 - خاموشی ژن bZIP14 با استفاده از CRISPR/Cas9 و بررسی موتانت ها در پاسخ به تنش شبکه آندوپلاسمی در گیاه Marchantia polymorpha (چکیده)
147 - اثربخشی توانبخشی شغلی بر کنشهای اجرایی و فراظرفیتهای شغلی در دانشجویان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (چکیده)
148 - AN EXTENSION OF THE OUTLIER MAP FOR VISUALIZING THE CLASSIFICATION RESULTS OF THE MULTI-CLASS SUPPORT VECTOR MACHINE (چکیده)
149 - واژه بستهای ضمیری در بشاگردی شمالی و جنوبی: تحلیلی رده شناختی (چکیده)
150 - Highly efficient clean water production: Reduced graphene oxide/ graphitic carbon nitride/wood (چکیده)
151 - A Multi-Faceted Approach for Prediction of Genome Safe Harbor Loci in the Chicken Genome (چکیده)
152 - Co3O4 nanoparticles embedded in triple-shelled graphitic carbon nitride (Co3O4/TSCN): a new sustainable and high-performance hierarchical catalyst for the Pd/Cu-free Sonogashira–Hagihara cross-coupling reaction in solvent-free conditions (چکیده)
153 - A Mechanically Flexible Superhydrophobic Rock Wool Modified with Reduced Graphene Oxide‐Chloroperene Rubber for Oil‐Spill Clean‐Up (چکیده)
154 - زمین شناسی، کانی سازی و تفسیر داده های IP/RS در محدوده اکتشافی مس و طلای زردکوه، جنوب شرق ایرانشهر (چکیده)
155 - Determination of Total Phenolic and Flavonoid Content of Almond Green Hulls and Its Antioxidant Activity (چکیده)
156 - Numerical Modeling for the Photocatalytic Degradation of Methyl Orange from Aqueous Solution using Cellulose/Zinc Oxide Hybrid Aerogel: Comparison with Experimental Data (چکیده)
157 - New biostratigraphic observations of planktonic foraminifera and ammonites on the Aptian–Albian intrashelf succession, Zagros Basin, SW Iran (چکیده)
158 - The effect of BC/XG/CeO2NPs nanocomposite on proliferation of NIH/3T3 cell line (چکیده)
159 - Evaluation of curcumin and CM11 peptide alone and in combination against amastigote form of Iranian strain of L. major (MRHO/IR75/ER) in vitro (چکیده)
160 - عملکرد فساد اداری به مثابه یک ویژگی ساختاری: مطالعه‌ی موردی استخدام بازگشته‌ای از ایران در یکی از دانشگاه‌های دولتی کابل (چکیده)
161 - Sustainable and superhydrophobic cellulose nanocrystal-based aerogel derived from waste tissue paper as a sorbent for efficient oil/water separation (چکیده)
162 - Application of bacterial directed enzyme prodrug therapy as a targeted chemotherapy approach in a mouse model of breast cancer (چکیده)
163 - Study the Role of R2 Term in Cosmological AdS-like Space by AdS/CFT Correspondence (چکیده)
164 - Fabrication and experimental characterization of a modified heat-sink based on a semi-active/passive cooling strategy with fluid flow and nano-enhanced phase change material (چکیده)
165 - Hot Deformation Behavior and Development of Constitutive Equations on a Novel γ-γ/ Ni-base Superalloy: AD730 (چکیده)
166 - Simultaneous Optimization of Machining Parameters and Tool Geometry Specifications in Turning Operation of AISI1045 Steel (چکیده)
167 - بررسی تعداد مؤثر تکرار واژه در یادگیری واژگان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در پرتو الگوی هَیَجامَد (چکیده)
168 - Computational modeling in enhanced CO2 and C2H2 capture on chalcogen atom (Se, Te)-decorated graphene: structural and mechanistic aspects (چکیده)
169 - تاثیر سطوح مختلف ضایعات چای بر وزن اندام های داخلی و تولید تخم مرغ در دوره تولک بری اجباری مرغ های تخمگذار (چکیده)
170 - Perception of the reciprocal influences of the formed interactions and hydrogen bonds, and adsorption energies between zinc-titanate nanoparticles/nano-silica/Dawson heteropolyacid hybrid- water on the positive alternation trends of the strength and properties of ordinary and self-compacting concrete: A systematic study through the quantum mechanical theory and experimental engineering studies (چکیده)
171 - Analysis of entropy generation and thermal–hydraulic of various plate-pin fin-splitter heat recovery systems using Al2O3/H2O nanofluid (چکیده)
172 - Magnetically driven superhydrophobic/superoleophilic graphene-based polyurethane sponge for highly efficient oil/water separation and demulsification (چکیده)
173 - Clean water production by non-noble metal/reduced graphene oxide nanocomposite coated on wood: Scalable interfacial solar steam generation and heavy metal sorption (چکیده)
174 - تاثیر تمرینات شناختی و حرکتی کنسول‌های Wii بر کارکردهای اجرایی کودکان دارای اختلال کم توجه/بیش فعالی (چکیده)
175 - بوطیقای قرآن (چکیده)
176 - Flow and thermal field investigation of rarefied gas in a trapezoidal micro/nano-cavity using DSMC (چکیده)
177 - بررسی اثر ضد باکتریایی و خاصیت سینرژیستی عصاره اتانولی آویشن شیرازی (Zataria multiflora)، مریم گلی بنفش (Salvia verticillata) و اناریجه (Froriepia subpinnata) بر باکتری‌های عامل پوسیدگی سبزیجات (چکیده)
178 - تاثیر تمرینات شناختی و حرکتی کنسول‌های Wii بر تبحر حرکتی، توه دیداری و انعطاف‌پذیری شناختی کودکان دارای اختلال نقص توه/فزون‌کنشی (چکیده)
179 - Pushing planets into an inner cavity by a resonant chain (چکیده)
180 - تحلیل محتوای کیفی فیلم «جوکر» با رویکرد جرم‌شناسی فرهنگی (چکیده)
181 - Comment on: “Assessment of the optical and dielectric properties of f-MWCNTs/BaTiO3 nanocomposite ceramics” [Ceramics International 44 (2018) 15804–15808] (چکیده)
182 - A meta‑analysis of relative effectiveness of flipped learning in English as second/foreign language research (چکیده)
183 - Evaluation of Chemical Parameters of Urban Drinking Water Quality along with Health Risk Assessment: A Case Study of Ardabil Province, Iran (چکیده)
184 - Insight into the semiconducting performance of tetraphenyldipyranylidene derivatives in organic field‐effect transistors (چکیده)
185 - الگوی مفهومی تحلیل زباهنگ روشی مؤثر در معرفی فرهنگ ایرانیان به غیرفارسی‌زبانان (مطالعه‌ی موردی: زباهنگ مرگ‌اندیشی در شاهنامه‌ی فردوسی) (چکیده)
186 - Magnetic nanofluid behavior including an immersed rotating conductive cylinder: finite element analysis (چکیده)
187 - Empirical correlation between length of nail and system parameters for a vertical soil nailed wall (چکیده)
188 - Effects of surface energy on vibration characteristics of double-walled piezo-viscoelastic cylindrical nanoshell (چکیده)
189 - Pull-in instability and nonlinear vibration analysis of electrostatically piezoelectric nanoresonator with surface/interface effects (چکیده)
190 - Nonlinear dynamics and stability analysis of piezo-visco medium nanoshell resonator with electrostatic and harmonic actuation (چکیده)
191 - The effects of nonlocal and surface/interface parameters on nonlinear vibrations of piezoelectric nanoresonator (چکیده)
192 - Nonlinear vibration and stability analysis of double-walled piezoelectric nanoresonator with nonlinear van der Waals and electrostatic excitation (چکیده)
193 - پژوهش‌های نام‌شناختی قرآن و آسیب‌های آن (چکیده)
194 - درآمدی بر جایگاه و وضعیت توصیف شفاهی در ایران (چکیده)
195 - آسیب‌شناسی و تحلیل محتوای کتاب‌های تاریخِ زبان فارسی در پرتو الگوی هَیَجامَد (چکیده)
196 - Polypyrrole/Fe3O4/CNT as a recyclable and highly efficient catalyst for one‐pot three‐component synthesis of pyran derivatives (چکیده)
197 - Expression and function of C1orf132 long-noncoding RNA, in breast cancer cell lines and tissues (چکیده)
198 - بررسی میزان رضایت‌مندی دانشجویان و مدرسان از محتوای کتاب‌های تاریخ زبان فارسی براساس الگوی هَیَجامَد (چکیده)
199 - Numerical Study of Magnetic Field Influence on Three-Dimensional Flow Regime and Combined-Convection Heat Exchange Within Concentric and Eccentric Rotating Cylinders (چکیده)
200 - Application of light emission diode irradiation during sperm swim-up selection skewed the primary sex ratio and improved bovine sperm quality (چکیده)
201 - In planta removal of nptII selectable marker gene from transgenic tobacco plants using CRISPR/Cas9 system (چکیده)
202 - Effects of extruded, milled, and whole flaxseed (Linum usitatissimum) on egg performance, lipid components, and fatty acids concentrations in yolk and blood, and antioxidant system of commercial laying hens (چکیده)
203 - بررسی سفر قهرمان در رمان سه‌گانه‌‌‌ی اَشَوَزدَنگهِه اثر آرمان آرین براساس الگوی سفر قهرمان جوزف کمپبل (چکیده)
204 - اثرکم آبیاری و تنک دستی میوه بر برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه سیب رقم گلاب (چکیده)
205 - Highly efficient solar photocatalytic degradation of a textile dye by TiO2/graphene quantum dots nanocomposite (چکیده)
206 - رباعیات خیام و رباعیات خیامانه در سفینۀ یحیی توفیق، جنگ 14456 کتابخانۀ گنج بخش و سفینۀ 534 کتابخانۀ مجلس (چکیده)
207 - نقد دیدگاه ملاصدرا در مورد «بهره‌مندی جمادات از حیات و علم» از منظر قرآن کریم (چکیده)
208 - تأثیر فعالیت های بدنی ناهماهنگ با نشانگان اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی(ADHD) بر کاهش نشانگان این اختلال (چکیده)
209 - Capillary continuity in fractured porous media; part II: Evaluation of fracture capillary pressure in the presence of liquid bridges using a novel microfluidic approach (چکیده)
210 - Microstructural study on MMA/1‐hexene copolymers made by mononuclear and dinuclear α‐diimine nickel (II) catalysts (چکیده)
211 - Reactor Blend and Nanocomposite of Polyethylene Using a Binary Catalyst of Metallocene/Nickel (چکیده)
212 - معرفی الگوی روایت‌محور هَیَجامَدی در بازنگری کتاب‌های تاریخ زبان فارسی (چکیده)
213 - Determination of Total Phenolic and Flavonoid Content of Almond Green Hulls and Its Antioxidant Activity (چکیده)
214 - Sonoprecipitation design of novel efficient all-solid Z-Scheme Cu(OH)2/Cu2O/C3N4 nanophotocatalyst applied in water splitting for H2 production: Synergetic effect of Cu-Based cocatalyst (Cu(OH)2) and electron mediator (Cu) (چکیده)
215 - بودوباشِ شهروند در دامِ کرونا و بندیِ ارگ (چکیده)
216 - واکاوی توانمندی داستان‌ها در بهبود کنش‌های اجرایی به کودکان ADHD گروه سنی «الف»، «ب» و «الف/ب» بر پایه نظریه گسترش‌یافته بازداری رفتار بارکلی (چکیده)
217 - The relationship between fearful facial expressions valences and resting-state SW/FW ratio (چکیده)
218 - Graphene oxide/ layered double hydroxides@ sulfonated polyaniline: A sorbent for ultrasonic assisted dispersive solid phase extraction of phthalates in distilled herbal beverages (چکیده)
219 - Migration of dihydroxyalkylamines from polypropylene coffee capsules to Tenax® and coffee by salt-assisted liquid–liquid extraction and liquid chromatography–mass spectrometry (چکیده)
220 - Optimization of Callus Induction with Enhancing Production of Phenolic Compounds Production and Antioxidants Activity in Callus Cultures of Nepeta binaloudensis Jamzad (Lamiaceae) (چکیده)
221 - Silicon Compounds and Potassium Sulfate Improve Salinity Tolerance of Potato Plants through Instigating the Defense Mechanisms, Cell Membrane Stability, and Accumulation of Osmolytes (چکیده)
222 - راه حلهای درمانی اندوه تنهایی سربازان در صحیفه سجادیه (چکیده)
223 - The effects of mineral trioxide aggregate on osteo/odontogenic potential of mesenchymal stem cells: a comprehensive and systematic literature review (چکیده)
224 - Mixed mode (I/II) fracture energy of cement emulsified asphalt mortar under intermediate temperature (چکیده)
225 - Hot deformation behavior and DRX mechanism in a γ-γ/ cobalt-based superalloy (چکیده)
226 - Flow Stress Modeling in a γ-γ/ Cobalt Base Superalloy by Using the Hyperbolic Sine Equation and ANN Method (چکیده)
227 - معرفی الگوی نیمرخ هَیَجامَدی و بررسی رابطۀ آن با نگرش فردی و اجتماعی (چکیده)
228 - Detection of Lithologic Discontinuities in Soils: A Case Study of Arid and Semi-arid Regions of Iran (چکیده)
229 - بررسی میزان اثربخشی استفاده از الگوی تدریس هَیَجامَد بر ارتقای آگاهی واج‌شناختی و مهارت خواندن دانش‌آموزان سندروم داون (چکیده)
230 - Low temperature fracture resistance of cement emulsified asphalt mortar under mixed mode I/III loading (چکیده)
231 - غربت گزینی و روح الینه شده در درون مایه ی شعری شیرکو بی کس و معروف رصافی (چکیده)
232 - Impact of light/dark cycle on electrical and electrochemical characteristics of algal cathode sediment microbial fuel cells (چکیده)
233 - CuII Anchored onto the Magnetic Talc: A New Magnetic Nanostructured Catalyst for the One‐Pot Gram‐Scale Synthesis of 1H‐Pyrazolo[1,2‐b]phthalazine‐5,10‐dione Derivatives (چکیده)
234 - Low-cost zinc-oxide nanoparticles for solar-powered steam production: Superficial and volumetric approaches (چکیده)
235 - Subtitling in the Iranian Mediascape: Towards a Culture-Specific Typology (چکیده)
236 - طراحی سیستم خبره فازی برای تخمین و بهینه سازی هدایت الکتریکی کامپوزیت سیلیکون/نانولوله های کربنی چند دیواره با هدف توسعه و ساخت الکترودهای خشک فعال الکتروانسفالوگرافی (چکیده)
237 - بررسی عددی اثر تغییر زمان پاشش سوخت بر تأخیر احتراق، متغیرهای عملکردی و انتشار آلایندگی موتور دوگانه‌سوز دیزل/گاز با دینامیک سیالات محاسباتی (چکیده)
238 - A study on aroma release and perception of saffron ice cream using in-vitro and in-vivo approaches (چکیده)
239 - The significant role of the glycine‐nitrate ratio on the physicochemical properties of CoxZn1−xO nanoparticles (چکیده)
240 - Modified auto-combustion synthesis of mixed-oxides TiO2/NiO nanoparticles: Physical properties and photocatalytic performance (چکیده)
241 - Valorization of brick waste by alkali-activation: A study on the possible use for masonry repointing (چکیده)
242 - Using combined artificial neural network and particle swarm optimization algorithm for modeling and optimization of electrical discharge machining process (چکیده)
243 - ریشه‌های ناسازگاری دانشجویان با هویت برساخته‌ی حکومت پهلوی در دهه‌های 1340 و 1350 (چکیده)
244 - Molecular electrostatic potential at nuclear position as a new concept in evaluation of the substitution effects of intramolecular B/N frustrated Lewis pairs in H2 splitting and CO2 reduction (چکیده)
245 - Distribution of Toxocara cati larvae in experimentally infected BALB/c mice (چکیده)
246 - Antibacterial activity of Ag nanoparticles/phosphomolybdate/reduced graphene oxide nanocomposite: Kinetics and mechanism insights (چکیده)
247 - Enhanced solar desalination by delignified wood coated with bimetallic Fe/Pd nanoparticles (چکیده)
248 - Optimal design of a novel NGL/LNG integrated scheme: economic and exergetic evaluation (چکیده)
249 - تخریب فوتوکاتالیستی متیل اورانژ به عنوان یک آلاینده رنگی با استفاده از نانوساختار Fe3O4/Al2O3/TiO تیتانیوم دی اکسید مغناطیسی 2 (چکیده)
250 - Undetectable video steganography by considering spatio-temporal steganalytic features in the embedding cost function (چکیده)
251 - A novel communication-less control method to improve DC microgrid performance based on AC signal injection (چکیده)
252 - Cytotoxic and apoptogenic effects of Dracocephalum kotschyi Boiss., extracts against human glioblastoma U87 cells (چکیده)
253 - Systematic review of the effect of exercise training on the human trunk muscle morphology (چکیده)
254 - The Effect of Exercise Training on Lower Trunk Muscle Morphology (چکیده)
255 - Synthesize of magnetite Mg-Fe mixed metal oxide nanocatalyst by urea-nitrate combustion method with optimal fuel ratio for reduction of emissions in diesel engines (چکیده)
256 - Magnetically recoverable ferromagnetic 3D hierarchical core-shell Fe3O4@NiO/Co3O4 microspheres as an efficient and ligand-free catalyst for C–S bond formation in poly (ethylene glycol) (چکیده)
257 - مدل‌سازی و حل بهینه مسأله تخصیص و ‌زمان‌بندی حسگر- سلاح/تهدید به‌صورت یکپارچه با الگوریتم فراابتکاری مبتنی بر GRASP (چکیده)
258 - Synthesizing ethylene/1-octene copolymer and its nanocomposites with graphene and carbon nanotubes using a Ziegler − Natta catalyst (چکیده)
259 - Laminar-turbulent intermittency measurement based on the uncalibrated hot-film data (چکیده)
260 - Acculturation of an Immigrant Family with Pakistani Heritage in the Post 9/11 United States (چکیده)
261 - Techno-economic evolution of an existing operational NGL plant with adding LNG production part (چکیده)
262 - An Extendable Quadratic Bidirectional DC–DC Converter for V2G and G2V Applications (چکیده)
263 - L-glycine-assisted synthesis of SnO2/Pd nanoparticles and their application in detection of biodeteriorating fungi (چکیده)
264 - An environmentally friendly superhydrophobic modified polyurethane sponge by seashell for the efficient oil/water separation (چکیده)
265 - On the secrecy rate region and outage probability of secondary wiretap multiple access channel over dissimilar Rayleigh/Nakagami fading (چکیده)
266 - A new class of organoplatinum-based DFNS for the production of cyclic carbonates from olefins and CO2 (چکیده)
267 - معرفی الگوی ارتباطی مؤثرِ تدریس در پرتو آموزش هَیَجامَدمحور (چکیده)
268 - دوبی (چکیده)
269 - سیرالملوکِ نظام‌الملک: اغلاط، مجعولات و عامل آنها (چکیده)
270 - هجده بیت نویافته از شیخ نجم‌الدّین رازی (چکیده)
271 - Neuroprotective effect of menaquinone-4 (MK-4) on transient global cerebral ischemia/reperfusion injury in rat (چکیده)
272 - Self-lowering and other-raising strategies as reflected in Persian political discourse: Implications for ELT (چکیده)
273 - زیرنویس ناشنوایان و کم‌شنوایان در ایران: راهکارهای متنی زیرنویس درون‌زبانی فارسی (چکیده)
274 - Highly Efficient Solar‐Catalytic Degradation of Reactive Black 5 Dye Using Mesoporous Plasmonic Ag/g‐C3N4 Nanocomposites (چکیده)
275 - An Efficient Green Protocol for Synthesis of 2,3‐Dihydroquinazolin‐4(1H)‐ones Using SBA‐16/GPTMS‐TSC‐CuIunder Solvent‐Free Conditions (چکیده)
276 - Naturally Occurring Level of Aflatoxin B1 Injures Human, Canine and Bovine Leukocytes Through ATP Depletion and Caspase Activation (چکیده)
277 - Structural Control of Charge Storage Capacity to Achieve 100% Doping in Vapor Phase-Polymerized PEDOT/Tosylate (چکیده)
278 - Thermo-hydraulic analysis and optimization of CuO/water nanofluid inside helically dimpled heat exchangers (چکیده)
279 - رویکرد فقهی-حقوقی بر ماهیت و آثار وکالت تفویضی (چکیده)
280 - Effects of Exercise Preconditioning on Neurotrophin-4 and Tropomyosin Receptor Kinase B Expression in the Hippocampal CA1 Region Following Transient Global Cerebral Ischemia/Reperfusion in Wistar Rats (چکیده)
281 - بررسی اثر ضدباکتریایی اسانس سه گیاه مورد، مرزه تابستانه و ریحان در مقابل چهار باکتری پاتوژن) Escherichia coli, Bacillus cereus, Bacillus lichineformis and Pseudomonans aeroginosa ) در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
282 - Motivated forgetting increases the recall time of learnt items: Behavioral and event related potential evidence (چکیده)
283 - مقایسه ناتوانیهای ویژه در یادگیری دانش آموزان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی و بهنجار (چکیده)
284 - A new simple protocol for the synthesis of nanohybrid catalyst for oxidative desulfurization of dibenzothiophene (چکیده)
285 - Genetic assessment of the internal transcribed spacer region (ITS1.2) in Mangifera indica L. landraces (چکیده)
286 - Towards a new methodological approach to social historiography of translation (چکیده)
287 - CFD Simulation of Nanofluid in a Distribution Transformer (چکیده)
288 - مقاوم سازی دیوار برشی با استفاده از ورقه های FRP در حالتهای محتلف نصب (چکیده)
289 - بازخوانی ترجمه فارسی عبارت قرآنی«نفختَ فیه من روحی» (حجر: 29) با تکیه بر کارکرد استعاره واژه «نفختُ» (چکیده)
290 - Effect of different conditions on pervaporation dehydration in CA/NYL66 blend membrane (چکیده)
291 - Menaquinone-4 effects on working memory impairment and anxiety behavior after transient cerebral ischemia/reperfusion in male wistar rat (چکیده)
292 - کارکردهای زبانی و شیوه های اثرپذیری از مَثَل ها (چکیده)
293 - A one-pot route for the synthesis of Au@Pd/PMo12/rGO as a dual functional electrocatalyst for ethanol electro-oxidation and hydrogen evolution reaction (چکیده)
294 - Designing a Multi-Objective Mathematical Model for Flexible Job Shop Scheduling Problem With the Earliness/Tardiness Penalty (چکیده)
295 - گُرگسار یا کَرگسار؟ (چکیده)
296 - Photoelectrochemical water splitting by engineered multilayer TiO2/GQDs photoanode with cascade charge transfer structure (چکیده)
297 - Involvement of ERK/MAPK pathway in megakaryocytic differentiation of K562 cells induced by 3-hydrogenkwadaphnin (چکیده)
298 - Solar Mineralization of Hard‐Degradable Amphetamine Using TiO2/RGO Nanocomposite (چکیده)
299 - Salinity effects on physiological and phytochemical characteristics and gene expression of two Glycyrrhiza glabra L. populations (چکیده)
300 - سپنتامینو! انگره‌مینو! بس کنید! تاج‌برداری به‌جایِ تاج‌داری (چکیده)
301 - Designing of Ferromagnetic 3D Hierarchical Core‐Shell Fe3O4@NiO/Co3O4 Microspheres Derived from a MOF Precursor: As an Efficient Catalyst for C‐P Cross Coupling Reaction (چکیده)
302 - Synthesis, characterization, and dynamic‐mechanical properties of styrene‐acrylate/nanoclay interpenetrating polymer network (چکیده)
303 - Shear-driven micro/nano flows simulation using Fokker Planck approach: Investigating accuracy and efficiency (چکیده)
304 - Development and characterization of alginate/pectin edible films containing Lactobacillus plantarum KMC 45 (چکیده)
305 - How America and Iran Meet in Transnational Space: Literary Adaptations of American Dramatists in Post -9/11 Iran (چکیده)
306 - ایمان و ارتکاب گناه (تحلیل فقه الحدیثی و روش حل تعارض ظاهری روایات باب الذنوب و باب «أَنَّ الْإِیمَانَ لَا یَضُرُّ مَعَهُ سَیِّئَةٌ» در کتاب الکافی) (چکیده)
307 - Biofilm inhibition activity of CuO/ZnO nanoparticles by cold tolerant Microbacterium sp. (چکیده)
308 - پیوند اسماء الهی مذکور در فواصل، با مضامین آیات و غرض سورۀ احزاب (چکیده)
309 - تاثیر ریسک ادراک شده توسط سرمایه گذاران بر مدیریت سبد سهام (چکیده)
310 - یکپارچگی اقتصادی ایران در حوزه cis (چکیده)
311 - عوامل موثر بر سهم برندهای پنیر در بازار مشهد با استفاده از اقتصاد سنجی فضایی (چکیده)
312 - A holographic study of the a-theorem and RG flow in general quadratic curvature gravity (چکیده)
313 - A new approach for silane curing polyolefin elastomer/linear low density polyethylene blends by Monosil and Sioplas processes (چکیده)
314 - اثربخشی آموزش فرزندپروری ذهن‌آگاهانه بر بهبود اجتناب تجربه ای، خود-شفقتی و ذهن‌آگاهی مادران تنیده دارای کودک پیش دبستانی (چکیده)
315 - Magnetic calcined oyster shell functionalized with taurine immobilized on β-cyclodextrin (Fe3O4/COS@β-CD-SO3H NPs) as green and magnetically reusable nanocatalyst for efficient and rapid synthesis of spirooxindoles (چکیده)
316 - Targeting breast tumor cells by bacteria in BALB/c mice (چکیده)
317 - Experimental study of using nano-(GNP, MWCNT, and SWCNT)/water to investigate the performance of a PVT module (چکیده)
318 - Synthesis, Characterization and In Vitro Antibacterial Evaluation of Novel 4-(1-(Pyrimidin-4-yl)Ethyl)-12H-Pyrimido[4′,5′:5,6][1,4]Thiazino[2,3-b]Quinoxaline Derivatives (چکیده)
319 - بهره گیری از الگوی هَیجامَد در تهیه و تدوین فرهنگ های لغت فارسی (چکیده)
320 - بررسی تأثیر الگوی تدریس مبتنی بر «هَیَجامَد» بر هوش‌فرهنگی زبان‌آموزان غیرفارسی‌زبان (چکیده)
321 - Characterization of the passive layer on ferrite and austenite phases of super duplex stainless steel (چکیده)
322 - A comparative study of reflectance and transmittance modes of Vis/NIR spectroscopy used in determining internal quality attributes in pomegranate fruits (چکیده)
323 - Being Muslim in Central Asia: Practices, Politics, and Identities. (چکیده)
324 - Evaluation of the mixed mode (I/II) fracture toughness of cement emulsified asphalt mortar (CRTS-II) using mixture design of experiments (چکیده)
325 - بررســی رابطــه بیــن بازاریابــی از طریــق رســانه های اجتماعی و تعهد مشتری به واسطه ارزش برنــد (چکیده)
326 - ارزیابی کمّی و کیفی وزن فرهنگی شش واژة مصوب فرهنگستان و متناظر بیگانة آنها در پرتو الگوی هَیجامَد (چکیده)
327 - حس آگاهی‌مدرس‌ و‌ تأثیر‌ آن‌ بر‌تدریس‌ آواهای‌ زبان‌فارسی‌ به‌ زبان‌ آموزان‌ غیرفارسی‌ زبان‌‌ ‌در‌ پرتوی‌ الگوی‌ هَیَجامَد (چکیده)
328 - Improvement in volume resistivity and morphology of a blend of polyolefin elastomer with linear low-density polyethylene (چکیده)
329 - CuI anchored onto mesoporous SBA-16 functionalized by aminated 3-glycidyloxypropyltrimethoxysilane with thiosemicarbazide (SBA-16/GPTMS-TSC-CuI): a heterogeneous mesostructured catalyst for S-arylation reaction under solvent-free conditions (چکیده)
330 - Predicting the relative density and hardness of 3YPSZ/316L composites using adaptive neuro-fuzzy inference system and support vector regression models (چکیده)
331 - هَیَجامَدافزایی واژگان در داستان هورلا اثر موپاسان (چکیده)
332 - Glutathione foliar fertilisation prevents lime‐induced iron chlorosis in soil grown Medicago scutellata (چکیده)
333 - Synthesis of single-layer graphene oxide/alumina nanocomposite from commercially grade graphite flakes (چکیده)
334 - Zinc-Grafted Functionalized SBA-15: A Novel and Highly Efficient Heterogeneous Mesoporous Catalyst for the One-Pot Synthesis of Tetrahydrobenzo[a]xanthenes (چکیده)
335 - ریزدماسنجی میانبارهای سیال بر روی رگچه های استوک ورک کوارتز در کانسار پورفیری هَمِچ، خراسان جنوبی -جنوب غرب بیرجند- (چکیده)
336 - تعیین منشا سیال بوسیله ایزوتوپ پایدار کربن بر روی رگچه های کربناته کانه دار در کانسار پورفیری هَمِچ، خراسان جنوبی -جنوب غرب بیرجند- (چکیده)
337 - EFFECTS OF WATER DEFICIT STRESS ON ROOT AND SHOOT PHYSIOLOGICAL RESPONSES AND BIOMASS PARTITIONING IN KOCHIA SCOPARIA (چکیده)
338 - The magnetic nanostructured natural hydroxyapatite (HAP/Fe3O4 NPs): an efficient, green and recyclable nanocatalyst for the synthesis of biscoumarin derivatives under solvent-free conditions (چکیده)
339 - اخلاق حکمرانی در شاهنامه فردوسی (چکیده)
340 - ارایه الگوریتم جدید جهت ارزیابی پیشامدها با دیدگاه ابشاری و محاسبه ریسک شاخه ها در سیستم قدرت .... (چکیده)
341 - مداخله مبتنی بر شواهد برای اختلال نارساییی توجه/ فزون کنشی: مرور توصیفی آموزش فرزندپروری (چکیده)
342 - Design and Preparation of Hallow Mesoporous Silica Spheres Include CuO and Its Catalytic Performance for Synthesis of 1,2,3-Triazole Compounds via the Click Reaction in Water (چکیده)
343 - A 3-D numerical simulation of non-Newtonian blood flow through femoral artery bifurcation with a moderate arteriosclerosis investigating Newtonian/non-Newtonian flow and its effects on elastic vessel walls (چکیده)
344 - Removal of Cu2+, Cd2+ and Ni2+ ions from aqueous solution using a novel chitosan/polyvinyl alcohol adsorptive membrane (چکیده)
345 - A resilient supply portfolio considering political and disruption risks (چکیده)
346 - طراحی و ارائه مدل مفهومی مدیریت موجودی ابری براساس تکنولوژی RFID (چکیده)
347 - Outlier detection for support vector machine using minimum covariance determinant estimator (چکیده)
348 - Evaluating the impact of the transcranial direct current stimulation -tDCS- on internet addicts (چکیده)
349 - معرفی الگوی »هَیجامَد« و شیوه های افزایش آن در آموزش زبان فارسی به زبان آموزان غیرفارسی زبان (چکیده)
350 - Impact of MPD/TMC concentration ratio on the performance of TFC membrane in organic solvents pervaporation (چکیده)
351 - Preparation and characterization of Polycaprolactone/Extra virgin olive oil membranes by immersion precipitation for tissue engineering application (چکیده)
352 - Rumi’s Message of All-embracing Love and Tolerance: A Case Study of Rumi’s Values and Their Role as ResourceCultures for the Achievement of a Good Life (چکیده)
353 - تهیه کامپوزیت پایه آلومینیوم تقویت شده با نانوکامپوزیت Al/CNT (چکیده)
354 - معرفی مفهوم «سرمایة هیجانی-حسی» و بررسی تأثیرات آن در آموزش زبان دوم (چکیده)
355 - تحلیل جریان رقیق شده برشی در هندسه‌های میکرو/نانو با روش فوکرپلانک (چکیده)
356 - Atomistic simulation of proton transfer ability of Isopoly acid (IPA)/Heteropoly acid (HPA) doped Nafion® 117 for high-temperature fuel cell applications (چکیده)
357 - بیست و پنج بیت نویافته از همام تبریزی در سفینة یحیی توفیق (مورّخ 754 ق.) و جُنگ شمارة 534 کتابخانة مجلس (سدة 10 ق.) (چکیده)
358 - An inversion formula for the transport equation in ℝ3 using complex analysis in several variables (چکیده)
359 - Comparative assessment of on-farm greenhouse gas (GHG) emissions from male-headed and female-headed rice farms in Mazandaran Province, Iran (چکیده)
360 - Fresh and mechanical properties of roller compacted concrete containing Cationic Asphalt Emulsion admixture (چکیده)
361 - بررسی تاثیر اصلاح سطح و درصد نانولوله ی کربنی برروی ریز ساختار و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت Al/CNT (چکیده)
362 - تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی سیلاژ بوته گوجه‌ فرنگی فرآوری‌ شده با سطوح مختلف تفاله خشک چغندرقند به روش کیسه‌ های نایلونی و تولید گاز (چکیده)
363 - بهینهسازی و حل مسأله تخصیص و زمانبندی سنسور-سلاح/تهدید بصورت یکپارچه (چکیده)
364 - Modeling of the Functionalized Gold Nanoparticle Aggregation in the Presence of Dopamine: A Joint MD/QM Study (چکیده)
365 - Probable Molecular Mechanism for Restricted Adipogenic Differentiation Potential of Equine MSCs (چکیده)
366 - THE SEARCH FOR FIMA AND CSGA GENES IN ESCHERICHIA COLI ISOLATES FROM URINARY TRACT INFECTIONS (UPEC) BY MULTIPLEX PCR (چکیده)
367 - CRISPR/Cas9 Knockout Strategies to Ablate CCAT1 lncRNA Gene in Cancer Cells (چکیده)
368 - Reply to comments on “Optimization and parametric analysis of a nanofluid based photovoltaic thermal system: 3D numerical model with experimental validation”, energy conversion and management (2018); 160: 93–108, by M. Hosseinzadeh, A. Salari, M. Sardarabadi, M. Passandideh-Fard (چکیده)
369 - آسیب شناسی اطلاعات موجود درباره محتواهای سرگرم کننده در فضای مجازی ایران: مورد کاوی آثار سینمایی (چکیده)
370 - استخراج و سازماندهی دانش ضمنی و عینی در سازمانها: رویکردی عملیاتی به دو گام در فرایند مدیریت دانش (چکیده)
371 - Indirect adaptive robust mixed H2/H∞general type-2 fuzzy control ofuncertain nonlinear systems (چکیده)
372 - Sonochemical versus hydrothermal synthesis of bismuth tungstate nanostructures: Photocatalytic, sonocatalytic and sonophotocatalytic activities (چکیده)
373 - اراِئه الگوریتم جدید جهت ارزیابی پیشامدها با دیدگاه آبشاری و محاسبه ریسک شاخه ها در سیستم قدرت با نفوذ بالای بادی (چکیده)
374 - Collaborative linear dynamical system identification by scarce relevant/irrelevant observations (چکیده)
375 - حس‌آگاهی مدرس و تأثیر آن بر تدریس آواهای زبان فارسی به زبان‌آموزان غیرفارسی‌زبان در پرتوی الگوی هَیَجامَد (چکیده)
376 - The effect of n-6/ n-3 fatty acid ratios on broiler breeder performance, hatchability, fatty acid profile and reproduction (چکیده)
377 - Tenogenic Differentiation Potential of Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells (چکیده)
378 - Enhanced chemical weathering and organic carbon burial as recovery factors for the OAE2 environmental conditions: a case study from Koppeh-Dagh Basin, NE Iran (چکیده)
379 - ابیات فهلوی بُندار رازی در جُنگ 14456 کتابخانۀ گنج‌بخش (چکیده)
380 - Modifications and Research Potentials of Acrylonitrile/ Butadiene/Styrene (ABS) Membranes: A Review (چکیده)
381 - ساخت های مصدر نادر «ماْیستَاْ» [mæ:jstæ:] در گویش خانیکی (چکیده)
382 - Ballistic and Collisional Flow Contributions to Anti-Fourier Heat Transfer in Rarefied Cavity Flow (چکیده)
383 - Application of Population Balance Theory for Dynamic Modeling of Methane and Ethane Hydrate Formation Processes (چکیده)
384 - ارتباط بین اضطراب، افسردگی و وسواس فکری و عملی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان حاشیه شهر مشهد (چکیده)
385 - Multiple Access Relay Channel with Relay-Sources Feedback (چکیده)
386 - Local ratcheting behavior in notched 1045 steel plates (چکیده)
387 - Overlapping distribution of orexin and endocannabinoid receptors and their functional interaction in the brain of adult zebrafish (چکیده)
388 - روش ترکیبی استحصال آب باران و پساب بی ضرر خانگی جهت تامین بخشی از آب مورد نیاز شهری (مطالعه موردی: مشهد) (چکیده)
389 - A new approach for silane curing metallocene-based polyethylene-octene copolymers by Monosil and Sioplas processes (چکیده)
390 - بهبود بازداری شناختی کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی در بستر آموزش حافظه کاری هیجانی (چکیده)
391 - Long-term variability and trends in the Caspian Sea – Hindu Kush Index: Influence on atmospheric circulation patterns, temperature and rainfall over the Middle East and Southwest Asia (چکیده)
392 - بررسی تغییرات زمانی و مکانی عملکرد گندم و لوبیا، مطالعه موردی: خراسان رضوی (چکیده)
393 - Effectiveness of Mindfulness -based Therapy on Reducing Symptoms , Emotion Dysregulation and Mindfulness in Female Adolescents with Attention Deficit–Hyperactivity Disorder (چکیده)
394 - Clonal selection algorithm for partitioning and scheduling of codesign systems (چکیده)
395 - مطالعه ارتباط وقوع بارش در جنوب غرب ایران در ماه دسامبر و ارتفاع ژئوپتانسیل (چکیده)
396 - معرفی هیجامد و بررسی تاثیر آن در غرقگی و سبک های یادگیری فارسی آموزان غیرایرانی (چکیده)
397 - Design of a fault-tolerant reversible control unit in molecular quantum-dot cellular automata (چکیده)
398 - The Effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT)on Externalizing Problems and Attention Functions in Girls Adolescents with ADHD (چکیده)
399 - Numerical fatigue analysis of premolars restoredby CAD/CAM ceramic crowns (چکیده)
400 - Two New Non-AFR Criteria for Depicting Strength Differential Effect (SDE) in Anisotropic Sheet Metals (چکیده)
401 - The Effect of Bio/Neurofeedback Training on Performance, Audio and Visual Attention in Elite Shooters (چکیده)
402 - بررسی تاثیر فاز کاربیدی ایجادشده در فصل مشترک نانولوله کربنی و زمینه آلومینیومی بر خواص مکانیکی کامپوزیت Al/CNT (چکیده)
403 - Mechanical Properties and Interface Evaluation of Al/AZ31 Multilayer Composites Produced by ARB at Different Rolling Temperatures (چکیده)
404 - Clinical prevalence, histopathological evaluation, antimicrobial susceptibility and molecular genotyping of staphylococci from canine pyoderma: The first prospective study of first-time cases in Iran (چکیده)
405 - Removal of Methyl Orange from Aqueous Solutions by Ferromagnetic Fe/Ni Nanoparticles (چکیده)
406 - شبیه سازی تخلخل در میکرو/نانو کانالها بوسیله تابع توزیع احتمال و تحلیل جریان با روش DSMC (چکیده)
407 - زمین شناسی، پتروگرافی، دگرسانی، کانی سازی و پتروژنز توده های نفوذی در محدوده اکتشافی هَمِچ، جنوب‌غرب بیرجند (چکیده)
408 - TiO2/Cu2O coupled oxide films in Cl ion containing solution: Volta potential and electronic properties characterization by scanning probe microscopy (چکیده)
409 - Adsorption cooling systems for heavy trucks A/C applications driven by exhaust and coolant waste heats (چکیده)
410 - The Deformation Mechanism of a High Rockfill Dam during the Construction and First Impounding (چکیده)
411 - Experimental study of using Al2O3/methanol nanofluid in a two phase closed thermosyphon (TPCT) array as a novel photovoltaic/thermal system (چکیده)
412 - Uncertainty analysis of intelligent model of hybrid genetic algorithm and particle swarm optimization with ANFIS to predict threshold bank profile shape based on digital laser approach sensing (چکیده)
413 - Synthesis, characterization and dynamic-mechanical properties of styrene-acrylate/nanoclay interpenetrating polymer network (IPN) for damping applications (چکیده)
414 - مکانیزم ذخیره و رهاشدن آب در آبخوان و تاثیر آن بر افزایش تنش موثر و نشست زمین (چکیده)
415 - Numerical and Experimental Study on Ratcheting Behavior of Plates with Circular Cutouts under Cyclic Axial Loading (چکیده)
416 - بررسی تاثیر عصاره گیاه Bacopa monnieri بر آپوپتوز رده سلولی k-562 در محیط In-vitro (چکیده)
417 - A facile hydrothermal synthesis of novel hollow triple-shell CuNiFe2O4 nanospheres with robust catalytic performance in the Suzuki–Miyaura coupling reaction (چکیده)
418 - Energy and exergy analysis of nano fluid based photovoltaic thermal system integrated with phase change material (چکیده)
419 - نقش کانال‌های پتاسیمی وابسته به ATP در حفاظت ناشی از پیش ایسکمی دوردست کبد در ضایعه ایسکمی/ پرفوزیون مجدد قلب ایزوله در موش صحرایی (چکیده)
420 - Experimental study on the performance of a flat-plate collector using WO3/Water nanofluids (چکیده)
421 - Correlation between the histogram and power spectral density analysis of AFM and SKPFM images in an AA7023/AA5083 FSW joint (چکیده)
422 - An experimental study to determine the maximum efficiency index in turbulent flow of SiO2/water nanofluids (چکیده)
423 - Optimization and parametric analysis of a nano fluid based photovoltaic thermal system: 3D numerical model with experimental validation (چکیده)
424 - طراحی بهینه ماشین فروش اتوماتیک غذای گرم (چکیده)
425 - واکاوی عبارت «ناز کردن» و ترکیب‌های حاصل از آن در زبان فارسی در پرتوی الگوی هَیجامَد (چکیده)
426 - Sono-synthesis approach in uniform loading of ultrafine Ag nanoparticles on reduced graphene oxide nanosheets: An efficient catalyst for the reduction of 4-Nitrophenol (چکیده)
427 - A multi-objective framework for energy resource scheduling in active distribution networks (چکیده)
428 - Internal dosimetry of inhaled iodine-131 (چکیده)
429 - Synthesis and characterization of multilayer core–shell styrene/acrylate latex (چکیده)
430 - تاثیر پرده آب بند بر میزان دبی نشت از پی سد خاکی دامغان با استفاده از نرم افزار Seep/w (چکیده)
431 - Roasting process optimization of walnut kernels for the preparation of walnut cream using Response Surface Methodology (چکیده)
432 - Effect of Compressive Mode I on the Mixed Mode I/II Fatigue Crack Growth Rate of 42CrMo4 (چکیده)
433 - اثر ضدعفونی کننده اشعه گاما و گاز ازون بر بار میکروبی بادرنجبویه ( Melissa officinalis) (چکیده)
434 - کنش‌های اجرایی، سبک زندگی و رضایت زناشویی زوجین مبتلا و غیرمبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی (چکیده)
435 - Salt and alkali stresses reduction in wheat by plant growth promoting haloalkaliphilic bacteria (چکیده)
436 - Performance enhancement of straight and wavy miniature heat sinks using pin-fin interruptions and nanofluids (چکیده)
437 - مطالعات کانه زایی، سیالات درگیر، ژئوشیمی و تفسیر داده های ژئوفیزیکی IP/RS منطقه فریزی، شمال شرقی ایران (چکیده)
438 - بررسی تجربی برگشت فنری ورق کامپوزیتی الیاف شیشه/پی وی سی در فرآیند کشش خمش - U شکل (چکیده)
439 - Early Eocene planktonic and benthic foraminifera from the Khangiran formation (northeast of Iran) (چکیده)
440 - Water Dynamics and Proton‐Transport Mechanisms of Nafion 117/Phosphotungstic Acid Composite Membrane: A Molecular Dynamics Study (چکیده)
441 - ZnII doped and immobilized on functionalized magnetic hydrotalcite (Fe3O4/HT-SMTU-ZnII): a novel, green and magnetically recyclable bifunctional nanocatalyst for the one-pot multicomponent synthesis of acridinediones under solvent-free conditions (چکیده)
442 - نقش سرزمین های شرقی ایلام؛ اَرجان و ایذه، در انتقال فرهنگ ایلام نو به پارس (چکیده)
443 - Effect of support layer on gas permeation properties of composite polymeric membranes (چکیده)
444 - تأثیر آموزش مهارت های هوش هیجانی بر استرس تحصیلی دختران (چکیده)
445 - Shape evolution of water and saline droplets during icing/melting cycles on superhydrophobic surface (چکیده)
446 - Performance evaluation of polyvinylchloride/polyacrylonitrile ultrafiltration blend membrane (چکیده)
447 - بررسی وضعیت گیاهان با فرم های رویشی مختلف بعذ از آتش سوزی تجویس شذه بهاره در مراتع دهبار طرقبه (چکیده)
448 - معرفی «هیَجامَد» به عنوان ابزاری مؤثر در پذیرش نوواژه-های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی (چکیده)
449 - Influence of sage seed gum on some physicochemical and rheological properties of wheat starch (چکیده)
450 - Evaluating the Relationships Between NTNU/SINTEF Drillability Indices with Index Properties and Petrographic Data of Hard Igneous Rocks (چکیده)
451 - Nitrogen isotope variations and environmental perturbations during Cenomanian-Turonian transition in the NE Tethyan realm, Kopet-Dagh basin (چکیده)
452 - استقامت در دعوت پیامبران با تأکید بر خوانش نمود استقامت پیامبرانه در سوره یوسف (ع) (چکیده)
453 - پژوهشی تطبیقی در مورد قاعدة «علی الید» و «الخراج» و تبارشناسی سند روایی آن‌ها («علی الید ما أخذت حتی تؤدیه» و «الخراج بالضمان») (چکیده)
454 - بررسی رابطه بین عوامل مؤثر بر جراحی زیبایی در دانشجویانزن: نگرانی از- تصویر بدنی، نگر ش های ناکارآمد و نمرات زناوگی و مردانگی (چکیده)
455 - بررسی تأثیر استفاده از الگوی «هَیجامَد» بر نگرش به یادگیری زبان¬آموزان (چکیده)
456 - A combined experimental and theoretical investigation of the Al-Melamine reactive milling system: A mechanistic study towards AlN-based ceramics (چکیده)
457 - مقایسه اثر افزودن غلظتهای مختلف نانولوله کربنی و افزایش نسبت جرمی C/H سوخت مایع بر رفتار احتراقی و تابش حرارتی شعله (چکیده)
458 - اکتشافات ژئوشیمیایی ثانویه (رسوب آبراهه¬ای) و معرفی مناطق احتمالی کانه‌زاییدر منطقه هَمِچ، جنوب¬غرب بیرجند (چکیده)
459 - معرفی الگوی «هَیجامَد» و شیو¬ه های افزایش آن در آموزش زبان فارسی به زبان¬آموزان غیر¬فارسی زبان (چکیده)
460 - Genetic effects on expression of IGF2R and AIRN in bovine fetal tissues (چکیده)
461 - Thiophene Methanimine–Palladium Schiff Base Complex Anchored on Magnetic Nanoparticles:A Novel,Highly Efficient and Recoverable Nanocatalyst for Cross-Coupling Reactions in Mild and Aqueous Media (چکیده)
462 - Experimental investigation of the effects of using metal-oxides/water nanofluids on a photovoltaic thermal system (PVT) from energy and exergy viewpoints (چکیده)
463 - Biochemical mechanisms of salinity tolerance in new promising salt tolerant cereal, tritipyrum (TriticumDurum× Thinopyrum Bessarabicum) (چکیده)
464 - نقش ویژگی‌های شخصیتی و شغلی معلمان در پیش بینی تعهد سازمانی آنان (چکیده)
465 - أنسی الحاج، احمد شاملو، الرّسولة بشَعرها الطّویل حتّی الینابیع، آیدا در آینه، نقد فمنیستی، ادبیّات تطبیقی. (چکیده)
466 - نقد جامعه شناختی شعر عَدیّ بن زید عبادی (چکیده)
467 - A multi-level AC/AC converter with reduced number of switches (چکیده)
468 - Evaluating various criteria for viscometric determination of Polyvinylchloride/Polycaprolactone blend miscibility (چکیده)
469 - شناسایی مؤلفه های بازخورد بر اساس الگوی سایبرنتیک (چکیده)
470 - بررسی تاثیر متغیرهای ارزش مشارکت الکترونیکی برمیزان مشارکت فعال شهروندان دراداره امورمحلی موردمطالعه: شهروندان منطقه 9شهرداری مشهد (چکیده)
471 - Predictive controller Using modal series for DC/AC converters (چکیده)
472 - Novel Synthesis Method and Characterization of Poly(vinyl acetate-butyl acrylate) Latex Particles: Effect of SilanolTerminated Poly(dimethylsiloxane) Surfactant on the Seeded Emulsion Copolymerization (چکیده)
473 - New polyvinyl chloride/thermoplastic polyurethane membranes with potential application in nanofiltration (چکیده)
474 - واکاوی الحان ممدوح در کلام نبوی (چکیده)
475 - Corrigendum to -Classifying the weights of particle filter in nonlinear systems (چکیده)
476 - Cu(II)-grafted SBA-15 functionalized S-methylisothiourea aminated epibromohydrin (SBA-15/E-SMTU-CuII): a novel and efficient heterogeneous mesoporous catalyst (چکیده)
477 - Development of broadband forward-wave directional couplers loaded by periodic patterned ground structure (چکیده)
478 - Manifestation of Western-Culture Dominance in ‘Top-Notch’ Series: A Critical Discourse Analysis Approach (چکیده)
479 - Fractography of 3YPSZ/316L functionally graded composite subjected to indentation and flexural bending tests (چکیده)
480 - The impact of C/H on the radiative and thermal behavior of liquid fuel flames and pollutant emissions (چکیده)
481 - شبیه¬سازی تقطیر واکنشی فرآیند فیشر-تروپش با فاکتور احتمال رشد زنجیره متغیر (α) در توزیع محصولات (چکیده)
482 - تعیین موقعیت گسل جنوب مشهد با استفاده از میکروترمورها (چکیده)
483 - بررسی فرآیند کشش عمیق ورق کامپوزیتی الیاف شیشه/ پی وی سی 1 در دماهای مختلف با استفاده از روش تجربی (چکیده)
484 - Synthesis of Fe3O4/Bi2WO6 nanohybrid for the photocatalytic degradation of pharmaceutical ibuprofen under solar light (چکیده)
485 - مدلسازی آزمون سه محوری زهکشی شده بر روی رس نرم با استفاده از یک مدل الاستوپلاستیک سخت شونده (چکیده)
486 - Removal of free active chlorine from synthetic wastewater by MEUF process using polyethersulfone/titania nanocomposite membrane (چکیده)
487 - Green and efficient synthesis of aryl/alkylbis(indolyl)methanes using Expanded Perlite-PPA as a heterogeneous solid acid catalyst in aqueous media (چکیده)
488 - Extensive analysis of N—H…O hydrogen bonding in four classes of phosphorus compounds: a combined experimental and database study (چکیده)
489 - زمین شناسی، کانی سازی و تفسیر داده های IP/RS در منطقه اکتشافی زاوه، جنوب شرقی تربت حیدریه، خراسان رضوی (چکیده)
490 - مقایسه رفتارهای پرخطر در مبتلایان و غیرمبتلایان به اختلال کم‌توجهی/ بیش‌فعالی (چکیده)
491 - Synthesis of PE/MWCNT Nanocomposites Through in-situ polymerization using Mixture of Pyridilimine [N, N] catalysts based on Ni & Fe (چکیده)
492 - Separation of oil/water emulsion using a new PSf/pebax/F-MWCNT nanocomposite membrane (چکیده)
493 - A preliminary study on the protein profile of Marshallagia marshalli (چکیده)
494 - The effectiveness of Pilates on increasing aspects of attention in adults with hyperactivity disorder/ attention deficit. (چکیده)
495 - نقش میانجی‌گری مدیریت زمان برای نشانه‌های اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان (چکیده)
496 - Fe3O4/ Bi2WO6 nanohybrid: Preparation and photocatalytic application for pharmaceutical degradation under solar light (چکیده)
497 - Modification of PVC/ PAN blend membrane using hydrolysis in sodium hydroxide solution (چکیده)
498 - Miscibility Study of PVC/PCL Blend by Compressible Regular Solution (CRS) Model and Dilute Solution Viscometry (DSV) (چکیده)
499 - Bacteria-Directed Enzyme Prodrug Therapy, A Novel And Reliable Prospective Method For Targeted Cancer Therapy (چکیده)
500 - A Measurement Setup for Radiated EMI of Un-buffered DRAM Modules (چکیده)
501 - DSMC Investigation of Rarefied Gas Flow through Diverging Micro/Nano-channels (چکیده)
502 - Interaction Between Nociceptin/Orphanin FQ and Adrenergic System on Food Intake in Neonatal Chicken (چکیده)
503 - بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های ساختاری، عملکردی و دامنه میزبانی آنزیم‌ها و پروتئین‌های موثر در تولید و تجمع لیپید در منابع بیودیزلی (چکیده)
504 - مَساو سازی بخشی از ژن لاکت فًریه شتری در واقل بیاوی pcDNA3.1+ (چکیده)
505 - Exact-solution of entropy generation for MHD nanofluid flow induced by a stretching/shrinking sheet with transpiration: Dual solution (چکیده)
506 - Punica granatum peel: an organocatalyst for green and rapid synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2 (1H)-ones/thiones under solvent-free condition (چکیده)
507 - A two-switch flyback inverter employing a current sensorless MPPT and scalar control for low cost solar powered pumps (چکیده)
508 - اثر عمل آوری کاه جو با ملاس یا شیره نبات و اوره بر قابلیت هضم، فاکتور تسهیم و تولید توده زنده میکروبی فیبر غیر محلول در شوینده خنثی جداسازی شده (چکیده)
509 - بررسی میزان شیوع و ویژگی های جمعیت شناختی بزرگسالان دارای اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی در سطح شهر مشهد (چکیده)
510 - Evaluation of mechanical properties of microstructured composite NiCrAlY/YSZ FGM coating produced by APS method on IN738-- ارزیابی خواص مکانیکی پوشش¬های گرادیانی و کامپوزیتی NiCrAlY/YSZ تولید شده به روش APS روی سوپرآلیاژ IN738LC (چکیده)
511 - A frequency criterion for doubly clamped beam-type N/MEMS subjected to the van der Waals attraction (چکیده)
512 - تحلیل کهن‌‌ الگویی آرمان‌ شهرگرایی و سیر الگو واره‌‌های ادبیات آرمان‌شهری در ادب کلاسیک ایران (چکیده)
513 - Transcritical bifurcation of an immunosuppressive infection model (چکیده)
514 - Hopf bifurcation for a discontinuous HTLV-1 model (چکیده)
515 - Highly efficient photocatalytic and photoelectrocatalytic activity of solar light driven WO3/g-C3N4 nanocomposite (چکیده)
516 - بایستگیِ ‌بنیاد نهادن ‌مکتب ‌خراسان ‌بزرگ‌ در علوم ‌سیاسی (چکیده)
517 - Per-Subchannel Joint Equalizer and Receiver Filter Design in OFDM/OQAM Systems (چکیده)
518 - اعتبارسنجی رهیافت‌های کشف استدلالی غرض سوره‌های قرآن (چکیده)
519 - Zn(II) anchored onto the magnetic natural hydroxyapatite (ZnII/HAP/Fe3O4): as a novel, green and recyclable catalyst for A3-coupling reaction towards propargylamine synthesis under solventfree conditions (چکیده)
520 - The solar dimming/brightening effect over the Mediterranean Basin in the period 1979–2012 (چکیده)
521 - Comparative study on the efficacy of Bacillus thuringiensis var. tenebrionis and a neem based insecticide on adults and larvae of Xanthogaleruca luteola (Mull) (Col: Chyrsomelidae) in laboratory Conditions (چکیده)
522 - ارزیابی روایات «تقسیمات چهارگانه قرآن» (چکیده)
523 - Fatigue resistance of all-ceramic crowns restored on maxillary premolars (چکیده)
524 - Non-destructive evaluation of maturity and quality parameters of pomegranate fruit by visible/near infrared spectroscopy (چکیده)
525 - Non-stationary concept of accident prediction (چکیده)
526 - تعیین وزن اکی والان اپوکسی و بررسی آن با افزایش رقیق کننده های واکنش دهنده و غیر واکنش دهنده (چکیده)
527 - Controlled Variables Selection for a Gas-to-Liquids Process (چکیده)
528 - Influence of deposition method on interdiffusion of Ni-Ag bilayer thin films (چکیده)
529 - اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود مشکلات درونی سازی شده نوجوانان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (چکیده)
530 - اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد درنارسایی هیجانی و کاهش علایم اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی (چکیده)
531 - بهبود خواص ضدگرفتگی غشای پلی اترسولفون توسط نانو ورقه های خاک رس کلویسیت A15 در فیلتراسیون پسابهای رنگی (چکیده)
532 - Governmental Discourses in Advertising on Iran's State (چکیده)
533 - Magnetically recoverable copper nanorods and their catalytic activity in Ullmann cross‐coupling reaction (چکیده)
534 - Successful degradation of Reactive Black 5 by engineered Fe/Pd nanoparticles: Mechanism and kinetics aspects (چکیده)
535 - Improved frying stability of canola oil blended with palm olein and virgin olive oils as affected by bene kernel oil and its unsaponifiable matter (چکیده)
536 - Development of a Forward-Wave Directional Coupler Loaded with a Periodic Shunt Structure (چکیده)
537 - تاثیر فراوری سیلاژ یونجه با اسید فرمیک بر پروتئین حقیقی جذب شده در روده باریک (چکیده)
538 - بزرسی ییضگی بَی گ اًرش پذیزی شکمب ای ی پس اس شکمب ای پزیتئیه کزم خبکی)آیشیىیب ف تًیدا( بب استفبد اس ریش بَی بزین تىی (چکیده)
539 - تفسیر مطالعات IP/RS و بررسی های چاه نگاری درمحدوده اکتشافی سرب کویرو، شمال غرب بشرویه، استان خراسان جنوبی (چکیده)
540 - Visible-nir Infrared Spectroscopy for Pomegranate Fruit Quality Assessment: Chemometrics and Common Preprocessing Methods (چکیده)
541 - Carob moth, Ectomyelois ceratoniae, detection in pomegranate using visible/near infrared spectroscopy (چکیده)
542 - Electrocatalytic Electrooxidation of Methanol on a Pt/Au/polymer(Tyrasol)-carbon nanotube Modified Glassy Carbon Electrode (چکیده)
543 - 3D imaging of elemental concentration associated with malignant tumor in breast cancer using Neutron Stimulated Emission Computed Tomography: a Monte Carlo simulation study (چکیده)
544 - Vibration suppression of down-scaled frames using a multi-criteria sensor/actuator placement algorithm (چکیده)
545 - تاثیر چهار هفته تمرین تناوبی شدید به همراه مکمل دهی بتا‎آلانین بر عملکرد هوازی و بی هوازی و برخی فاکتورهای خونی در بانوان بسکتبالیست (چکیده)
546 - Polyethylene glycol grafted flower‐like cupric nano oxide for the hollow‐fiber solid‐phase microextraction of hexaconazole, penconazole, and diniconazole in vegetable samples (چکیده)
547 - Anti inflammatory potentials of Excretory/Secretory (ES) and somatic products of Marshallagia marshalli in allergic airway inflammation in BALB/C mice (چکیده)
548 - بررسی ضربه پذیری و سختی آلیاژ های پلیمری پلی پروپیلن و پلی اتیلن (چکیده)
549 - Co-electrospinning fabrication and study of structural and electromagnetic interference-shielding effectiveness of TiO2/SiO2 core–shell nanofibers (چکیده)
550 - Fatigue resistance of monolithic CAD/CAM ceramic crowns on human premolars (چکیده)
551 - Modeling and Vibration Characteristics of Cracked Nano-Beams Made of Nanocrystalline Materials (چکیده)
552 - Collision partner selection schemes in DSMC: From micro/nano flows to hypersonic flows (چکیده)
553 - بررسی مقاومت جمعیت های خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) به علف کش تری بنورون متیل (چکیده)
554 - Experimental and numerical study of metal-oxides/water nanofluids as coolant in photovoltaic thermal systems (PVT) (چکیده)
555 - Magnetic solid-phase extraction of polycyclic aromatic hydrocarbons in water samples by Fe3O4 @polypyrrole/carbon nanotubes (چکیده)
556 - Experimental Investigation of Arsenic (III, V) Removal from Aqueous Solution Using Synthesized α- Fe2O3 / MCM-41 Nanocomposite Adsorbent (چکیده)
557 - میزان رشداندام هوایی گیاهان شبدر، شنبلیله و ماشک درپاسخ به تلقیح دونوع قارچ میکوریزا (چکیده)
558 - Salinity Tolerance of Kentucky Bluegrass as Affected by Nitrogen Fertilization (چکیده)
559 - بررسی خصوصیات زراعی و روابط بین آنها در توده های بابونه آلمانی (چکیده)
560 - Direct access to stabilized CuI using cuttlebone as a natural-reducing support for efficient CuAAC click reactions in water (چکیده)
561 - Injectable hydrogel delivery plus preconditioning of mesenchymal stem cells: exploitation of SDF-1/CXCR4 axis toward enhancing the efficacy of stem cells’ homing (چکیده)
562 - بازخوانی آیه دَین (بقره: 2/ 282) در ترجمه­ های معاصر فارسی قرآن کریم (چکیده)
563 - Effect of formal and informal likelihood functions on uncertainty assessment in a single event rainfall-runoff mode (چکیده)
564 - مقایسه تاثیرآموزش گروهی نظم جویی هیجان مبتنی بر الگوی گراس بر استفاده از راهبردهای ارزیابی مجدد و فرونشانی بر نشانگان اختلال شخصیت مرزی و اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (چکیده)
565 - Effects of eCG in Milking Dairy Cows with High Levels of BUN and Synchronized with Ovsynch Protocol (چکیده)
566 - Flow and thermal fields investigation in divergent micro/nano channels (چکیده)
567 - Extinction Threads of Astragalus Adscendensel a Valuable Source of Persian Manna (Gaz- Anguibini) (چکیده)
568 - Gold digital versatile disc platform modified with nano-porous mercury/gold amalgam as a solid-state disposable electrochemical sensor for detection of para -nitrophenol (چکیده)
569 - Rumen Degradability and Model Prediction of Nutrient Supply to Ruminants from Different Processed Soybean Meals (چکیده)
570 - بررسی اثر میزان مصرف کود دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم لوبیای قرمز (Phaseolus vulgaris L.) (چکیده)
571 - Effects of Shock Wave/Boundary-Layer Interaction on Performance and Stability of a Mixed-Compression Inlet (چکیده)
572 - Nucleon/nuclei polarized structure function, using Jacobi polynomials expansion (چکیده)
573 - مروری بر روش های تصفیه پساب های روغنی با تأکید بر روش های غشایی (چکیده)
574 - زمین شناسی،کانی سازی و آلتراسیون درمحدوده اکتشافی سرب کویرو، شمال-غرب بشرویه، استان خراسان جنوبی (چکیده)
575 - تاثیر چهار هفته تمرین تناوبی شدید بر عملکرد هوازی و بی هوازی و برخی فاکتورهای خونی دختران بسکتبالیست (چکیده)
576 - Static and fatigue mechanical behavior of three dental CAD/CAM ceramics (چکیده)
577 - اداره کودک مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی(ADHD) (چکیده)
578 - اثربخشی درمان نوروفیدبک بر علائم کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه /فزون کنش (چکیده)
579 - کیفیت سنجی سریع دانه انار با استفاده از طیف سنجی مرئی/ مادون قرمز نزدیک (چکیده)
580 - بررسی عددی و تجربی حرکت یک جسم جامد تغییر شکل‌پذیر و برخورد آن با یک سطح صلب (چکیده)
581 - An Introduction to the theory of mixed function in the Qur'an (With an emphasis on jurisprudential implications) (چکیده)
582 - ترویج همکاری باانعطاف پذیری اجتماعی فازی تطبیقی (چکیده)
583 - بررسی منحنی کاتسکی و پارامترهای فلورسانس کلروفیل تحت تأثیر دو علف کش کلودینافوپ و Dicamba+2, 4-D (چکیده)
584 - Removal of 2-propanol from water by pervaporation usingpoly(vinylidene fluoride) membrane filled with carbon black (چکیده)
585 - Robust adaptive mixed H2/H interval type-2 fuzzy control of nonlinear uncertain systems with minimal control effort (چکیده)
586 - تفسیر داده هایIP-RS به کمک اطلاعات زمین¬شناسی و کانی¬سازی در منطقه اکتشافی فریزی (بخش B)، شمال غرب مشهد (چکیده)
587 - Archimedean copulas: constructions and properties (چکیده)
588 - Perspective: Cooperation of Nanog, NF-κΒ, and CXCR4 in a regulatory network for directed migration of cancer stemcells (چکیده)
589 - قیدار نبی؛ ایلخان بودایی در کسوت پیامبر ابراهیمی (چکیده)
590 - اثرات و شاخص های بهره وری نیروی کار کشاورزی قیمت مواد غذایی و توسعه پایدار (چکیده)
591 - نقد نظریه مؤید الدین جندی در خاتم الاولیاء بودن ابن عربی (چکیده)
592 - Energy Harvesting From Microbial Fuel Cell Using Power Management System (چکیده)
593 - Impact of the Relay on the Coverage Region of Multiple- Access Channels (چکیده)
594 - مدیریت پسماندهای شهری با بررسی شاخص های فرهنگی (مطالعه موردی: مناطق شهر مشهد) (چکیده)
595 - The effect of mesenchymal stem cells as co-culture in in vitro nuclear maturation of ovine oocytes (چکیده)
596 - رقابت شرکت های هلندی و انگلیسی در خلیج فارس درسده 11ق/17 م (چکیده)
597 - بررسی کاربرد «خلیفه» در قرآن کریم (چکیده)
598 - Pareto-based robust optimization of water-flooding using multiple realizations (چکیده)
599 - اثر نوع سویه باکتری، محیط کشت و شرایط نوری بر تولید ریشه مویین در گیاه دارویی همیشه بهار (چکیده)
600 - اثر نوع محیط کشت پایه و تیمار هورمونی اکسین بر رشد ریشه های مویین گیاه همیشه بهار (چکیده)
601 - شبیه سازی عددی رفتار یک سد سنگریزه ای بلند با در نظرگرفتن پدیده شکست ذرات (چکیده)
602 - The Effect of Implementation of Accounting Information System on Efficiency, Profitability and Productivity of SMEs in Iran (چکیده)
603 - Nonlinear Neural Network Congestion Control Based on Genetic Algorithm for TCP/IP Networks (چکیده)
604 - The Study on Application of TiO2/water Nanofluid in Plate Heat Exchanger of Milk Pasteurization Industries (چکیده)
605 - Preparation and Characterization of PVA/ZnO Nanocomposite (چکیده)
606 - Sonosynthesis of an Ag/AgBr/Graphene-oxide nanocomposite as a solar photocatalyst for efficient degradation of methyl orange (چکیده)
607 - مطالعه بر روی خواص پخت و مکانیکی فومهای تهیه شده از امیخته های پلی اتیلن وینیل استات/لاستیک بوتادی ان (چکیده)
608 - Sonosynthesis and characterization of Ag/AgBr/Graphen oxidenanocomposite with excellent photocatalytic activity under sunlight irradiation (چکیده)
609 - تولید فوم تیتانیم با استفاده از عامل فوم ساز هیدرید تیتانیم به روش متالورژی پودر (چکیده)
610 - Capturing Non-equilibrium Effects of Micro/Nano Scale Gaseous Flow Using a Novel Lattice Boltzmann Model (چکیده)
611 - ارزیابی پریود تشدید برخی از پل های مهم شهر مشهد با استفاده از میکروترمور (چکیده)
612 - Geochronologic, geochemical, and isotopic constraints on petrogenesis of the dioritic rocks associated with Fe skarn in the Bisheh area, Eastern Iran (چکیده)
613 - Stability analysis of electrostatically actuated nano/micro-beams under the effect of van der Waals force, a semi-analytical approach (چکیده)
614 - مدل سازی نشت در بدنه و پی سد مخزنی روداب سبزوار به روش اجزا محدود با استفاده از نرم افزار Seep/W (چکیده)
615 - رابطه ویژگیهای شخصیتی با اضطراب امتحان در دانشجویان (چکیده)
616 - New (F/G)-Expansion Method and Its Applications to Nonlinear Pdes in Mathematical Physics (چکیده)
617 - پژوهشی تطبیقی در مورد قاعدة «علی الید» و «الخراج» و تبارشناسی سند روایی آنها («علی الید ما أخذت حتی تؤدیه» و «الخراج بالضمان») (چکیده)
618 - تأثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب بر حافظه کاری کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (چکیده)
619 - A Novel, Simple and Cost Effective Al A356/Al2O3 Nano-composite Manufacturing Route with Uniform Distribution of Nanoparticles (چکیده)
620 - A comparison between two and three dimensional seepage analysis results in earth dams using SEEP/W and SEEP/3D (Case study: Shian and Khaan-Abad Dams) (چکیده)
621 - تأثیر یک دوره برنامه تمرینات منتخب بر برنامه‌ریزی و حل مسئله کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی (چکیده)
622 - رابطه «همخوانی/ ناهمخوانی سبک های تفکر دانشجو- استاد» با پیشرفت تحصیلی (چکیده)
623 - Proviral Integrations of Moloney Virus (PIM) Kinase Inhibitors as Perspective Chemotherapeutic Agents (چکیده)
624 - Truly absorbed protein in the small intestine content of alfalfa hay harvestedat various blooming (چکیده)
625 - Truly absorbed protein in the small intestine content of alfalfa hay harvestedat various blooming (چکیده)
626 - Reduction of Tool Wear in EDM Process Using Statistical Analysis and Simulated Annealing Algorithm (چکیده)
627 - اثر کاربرد پوتریسین بر کیفیت پس از برداشت خیار گلخانه ای رقم یلدا (چکیده)
628 - The effect of Al2O3-nanoparticles as the reinforcement additive on the hot deformation behavior of 7075 aluminum alloy (چکیده)
629 - Deadbeat Direct Power Control for Grid Connected Inverters using a Full-Order Observer (چکیده)
630 - اثر ضد قارچی عصاره های آبی و اتانولی میوه درخت کاج تهران برآسپرژیلوس نیجر و کاندیدا آلبیکنس (چکیده)
631 - تفسیر داده های IP/RS با استفاده از زمین شناسی و کانی سازی در منطقه مس المجوق، تربت جام، استان خراسان رضوی (چکیده)
632 - Truly Absorbed Microbial Protein Synthesis, Rumen Bypass Protein, Endogenous Protein, and Total Metabolizable Protein from Starchy and Protein-Rich Raw Materials: Model Comparison and Predictions (چکیده)
633 - Development and Validation of a Cultural Dimensions Scale (CDS) and Its Application in an Iranian Context (چکیده)
634 - مطالعات زمین شناسی،آلتراسیون وکانی سازی زیرسطحی و تفسیر داده های IP/RS درکانسار کال ابری، استان خراسان رضوی (چکیده)
635 - بررسی تغییرات هیستوپاتولوژی بافت ریه و تغییرات سرمی سایتوکاین های IFN- γ و TNF- α ناشی از ازدیاد حساسیت فوری در اثر استنشاق قارچ آلترناریا آلترناتا در موش Balb/ c (چکیده)
636 - Investigation of flexural strength and elastic modulus of three CAD/CAM dental ceramics (چکیده)
637 - Economic order and production quantities in an integrated vendor-buyer supply chain (چکیده)
638 - Detailed Investigation of Flow and Thermal Field in Micro/Nano Nozzle using Simplified Bernoulli Trial (SBT) collision Scheme in DSMC (چکیده)
639 - Modification of C/TiO2@MCM-41 with nickel nanoparticles for photocatalytic desulfurization enhancement of a diesel fuel model under visible light (چکیده)
640 - سنجش سطح خوانایی مقاله‌های دانشنامه رشد با هدف تعیین مخاطب با استفاده از شاخص‌های گانینگ/دیانی- فلش/دیانی و فرای دیانی (چکیده)
641 - به کارگیری روشهای پیش پردازش داده های حاصل از طیف سنجی مرئی/مادون قرمز نزدیک در تبیین مدلی برای پیشگویی ماده جامد محلول و اسیدیته لیموترش (چکیده)
642 - Field and Lab Requirements for TIC/DIC and δ13C Measurements of Water Samples (چکیده)
643 - High soil and groundwater arsenic levels induce high body arsenic loads, health risk and potential anemia for inhabitants of northeastern Iran (چکیده)
644 - A new form of the second order temperature jump boundary condition for the low-speed nanoscale and hypersonic rarefied gas flow simulations (چکیده)
645 - The Effect of Histaminergic System on Nociceptin/Orphanin FQ Induced Food Intake in Chicken (چکیده)
646 - Traveling Wave Solutions For Some Nonlinear (N + 1)-Dimensional Evolution Equations by Using (G ′ /G) and (1/G ′ )-Expansion Methods (چکیده)
647 - پژوهشی درمعنای کلمه توحید (چکیده)
648 - روش شناسی رویکرد علامة طباطبائی در اختلاف قرائات (چکیده)
649 - گستره جنون در فقه و حقوق (چکیده)
650 - Impact of exogenous salicylic acid on growth and ornamental characteristics of calendula (Calendula officinalis L.) under salinity stress (چکیده)
651 - High coercivity FePt/CNT nanocomposites on SiO 2 surfaces (چکیده)
652 - Application of multi-criterion robust optimization in water-flooding of oil reservoir (چکیده)
653 - اثربخشی آموزش گروهی نظم جویی هیجان مبتنی بر الگوی گروس بر بازداری رفتاری و شناختی دختران نوجوان مبتلا به نشانگان اختلال شخصیت مرزی و اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (چکیده)
654 - On the Importance of CH/π and CH⋅⋅⋅HC Interactions in the Solid State Structure of 15-Lipoxygenase Inhibitors Based on Eugenol Derivatives (چکیده)
655 - Oxygen Reduction Reaction Activity Improvement in Cu/PtPd Nanocatalyst Based on Core-Shell Structured through Electrochemical Synthesis on Porous Gas Diffusion Electrodes in Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells (چکیده)
656 - Free vibration analysis of a fully clamped rectangular plate-type nano/micro-resonator in presence of the Casimir force (چکیده)
657 - Sono-synthesis of Ag/AgBr/graphene oxide nanocomposite with enhanced photocatalytic activity for Diclofenac sodium degradation under sunlight irradiation (چکیده)
658 - Dose estimation in reference and non-reference pediatric patients undergoing computed tomography examinations: a Monte Carlo study (چکیده)
659 - A study of the effect of the lung shape on the lung absorbed dose in six standard photon and neutron exposure geometries (چکیده)
660 - تجزیه و تحلیل وضعیت همسویی سیاست امنیت اطلاعات با برنامه سیستمهای اطلاعات استراتژیک دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
661 - Comparison of extraction parameters and extracted essential oils from Mentha piperita L. using hydrodistillation and steamdistillation (چکیده)
662 - Elastic/plastic buckling analysis of skew plates under in-plane shear loading with incremental and deformation theories of plasticity by GDQ method (چکیده)
663 - Information Security in Knowledge Management Based on ISO 27001 and CWA 14924 (چکیده)
664 - The role of limited irrigation and advanced management on improving water productivity of rainfed wheat at semi-cold region of upper Karkheh River Basin, Iran (چکیده)
665 - The Role of Intermetallic Particles in Localized Corrosion of an Aluminum Alloy Studied by SKPFM and Integrated AFM/SECM (چکیده)
666 - Integrated AFM and SECM for in situ studies of localized corrosion of Al alloys (چکیده)
667 - ارزیابی تغییرات هیستوپاتولوژِی ریه در موشهای Balb/C تحت تیمار با اکراتوکسین A (چکیده)
668 - A new filterbank-based complex CDMA system for transmission in underwater acoustic channels (چکیده)
669 - Using DVE/OEB System to Predict Protein Value of Soybean Meal, Yasmino Max® and Fishmeal for Ruminants (چکیده)
670 - Extraction of Cu(II) Ions in Wastewaters Using New Solid/Liquid Phase Microextraction Technique Based on Incorporating Functionalized Carbon Nanotubes into Polypropylene Hollow Fiber (چکیده)
671 - مطالعات کانی سازی، دگرسانی و ژئوشیمی در سطح و حفاری های اکتشافی و تفسیر داده های IP/RS در شمال منطقه مهرخش (چکیده)
672 - بعد پنهان در معماری اسلامی ایران (چکیده)
673 - A Novel Method for Investigating the Casimir Effect on Pull-In Instability of Electrostatically Actuated Fully Clamped Rectangular Nano/Microplates (چکیده)
674 - Differential expression of ovine TLR2 and TLR4 in peripheral blood mononuclear cells cultured with hydatid cyst derived antigens (چکیده)
675 - The Impact of Linguistic Imperialism on Iranian EFL Learners' Home Culture Detachment (چکیده)
676 - امیر علی شیر نوایی وحل بحران کم آبی در مشهد (چکیده)
677 - Analytical modeling of a p-n-i-n tunneling field effect transistor (چکیده)
678 - The Fission Yeast SEL1 Domain Protein Cfh3p A NOVEL REGULATOR OF THE GLUCAN SYNTHASE Bgs1p WHOSE FUNCTION IS MORE RELEVANT UNDER STRESS CONDITIONS (چکیده)
679 - ارزیابی اثرات ساختگاهی در منطقه ی ویژه ی اقتصادی انرژی پارس)عسلویه( (چکیده)
680 - Properties and ultrafiltration efficiency of cellulose acetate/organically modified Mt (CA/OMMt) nanocomposite membrane for humic acid removal (چکیده)
681 - A Practical Approach towards Modeling and Optimization of EDM Process Parameters Using Simulated Annealing Algorithm (چکیده)
682 - Investigations on flow and heat transfer of CNT/transformer oil nanofluids (چکیده)
683 - بهره‌گیری از فرایند تحلیل شبکه‌ای در اولویت‌بندی راهبردهای مؤثر بر موفقیت صندوق بیمه محصولات کشاورزی: مطالعه موردی استان چهارمحال و بختیاری (چکیده)
684 - Nonlinear Signal-Specific ADC for Efficient Neural Recording in Brain-Machine Interfaces (چکیده)
685 - Experimental investigation of stationary and rotational structures in non - circular hydraulic jumps (چکیده)
686 - Scheduling Periodic Real-Time Hardware Tasks on Dynamic Partial Reconfigurable Devices Subject to Fault Tolerance (چکیده)
687 - بررسی سینتیک و بهینه سازی شرایط رشد مخمر کلویورومایسس مارکسیانوس به منظور تولید بیو امولسیفایر مانان با استفاده از پودر آب پنیر (چکیده)
688 - Rarefied gas flow simulations of NACA 0012 airfoil and sharp 25–55-deg biconic subject to high order nonequilibrium boundary conditions in CFD (چکیده)
689 - An Empirical Investigation on Optimization of EDM Process Parameters for Ti-6Al-4V Alloy Using Mathematical Modeling and Taguchi Approach (چکیده)
690 - Optimization of EDM Process Parameters Using Statistical Analysis and Simulated Annealing Algorithm (چکیده)
691 - Experimental study on mercury ions removal from aqueous solution by MnO2/CNTs nanocomposite adsorbent (چکیده)
692 - مقایسه آنالیز دو بعدی و سه بعدی تراوش از سدهای خاکی با استفاده از نرم‏افزارهای SEEP/3D SEEP/W (چکیده)
693 - بررسی خواص فوم نانو کامپوزیتی مس/ آلومینا تولید شده به روش متالورژی پودر (چکیده)
694 - Rarefied gas flow behavior in micro/nanochannels under specified wall heat flux (چکیده)
695 - مطالعه مهار کنندگی آنزیم ACE توسط پپتید آیورین 2/1 در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
696 - مطالعه خواص آنتی اکسیدانی پپتید آیورین 2/1 در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
697 - Gold-gold sulfide nanoshell as a novel intensifier for antitumor effects of radiofrequency fields (چکیده)
698 - Elastic/plastic Buckling Analysis of Skew Thin Plates based on Incremental and Deformation Theories of Plasticity by using Generalized Differential Quadrature Method (چکیده)
699 - Investigation of thermal distribution for pulsed laser radiation in cancer treatment with nanoparticle-mediated hyperthermia (چکیده)
700 - تلفیق داده های زمین فیزیکی با حفاری های اکتشافی درمحدوده مرکزی منطقه شکسته سبز، شمال غرب بیرجند (چکیده)
701 - گسترده سازی و استمرار تحریم ها علیه ایران/ بنیان‌ زبرنظری سازو کار تحریم/ توازن در ساختار نظام بین‌المللی (چکیده)
702 - تاثیر اسانس گیاهان رازیانه، کاج و اکالیپتوس بر فراسنجه های تولید گاز جیره با نسبت های مختلف کنسانتره به علوفه در شرایط برون تنی (چکیده)
703 - Improving the Computational Efficiency of the DSMC Simulation of Micro/Nano Nozzles Flows Using Simplified Bernoulli-Trials Algorithm (چکیده)
704 - کاربزد حسگز اّی سیستی در تطخیص باقیها ذً سو مَ در ه اَد غذایی (چکیده)
705 - Application of heat pipe in an experimental investigation on a novel photovoltaic/thermal (PV/T) system (چکیده)
706 - ترکیب آموزش والدینی و آموزش حافظه کاری بر کنش اجرایی بازداری کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی (چکیده)
707 - Ranking decision-making units by using combination of analytical hierarchical process method and Tchebycheff model in data envelopment analysis (چکیده)
708 - بررسی چگونگی برنامه ریزی سبزراه های شهری مطالعه موردی: منطقه یازده شهری کلان شهر مشهد (چکیده)
709 - In situ pre-concentration and voltammetric determination of trace lead and cadmium by a novel ionic liquid mediated hollow fiber-graphite electrode and design of experiments via Taguchi method (چکیده)
710 - Effects of High-Order Slip/Jump, Thermal Creep, and Variable Thermophysical Properties on Natural Convection in Microchannels With Constant Wall Heat Fluxes (چکیده)
711 - بررسی کارایی پرده آب بند با استفاده از روش تحلیل تراوش در سد مخزنی استلج قزوین (چکیده)
712 - A two-phase theoretical study of Al2O3–water nanofluid flow inside a concentric pipe with heat generation/absorption (چکیده)
713 - بررسی حذف ترکیبات نیتروژنی موجود در پسابها با متدهای بیولوژیکی (چکیده)
714 - پراکندگی سودومونادهای فلورسانت توکسین زا و غیر توکسین زا جدا شده از درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضوی (چکیده)
715 - Pt catalysts on PANI coated WC/C nanocomposites for methanol electro-oxidation and oxygen electro-reduction in DMFC (چکیده)
716 - Structural verification and optical characterization of SiO2–Au–Cu2O nanoparticles (چکیده)
717 - اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری مبتنی بر کنشوری اجرایی بر نشانه های دانشجویان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی (چکیده)
718 - Structure-Activity Relationship for Fe(III)-Salen-Like Complexes as Potent Anticancer Agents (چکیده)
719 - An EMI Measurement Setup for Un-buffered DRAM PCBs (چکیده)
720 - Implementing the New First and Second Differentiation of a General Yield Surface in Explicit and Implicit Rate- Independent Plasticity (چکیده)
721 - Wall heat transfer effects on the hydro/thermal behaviour of Poiseuille flow in micro/nanochannels (چکیده)
722 - تحلیل معناشناختی برخی از واژگان قرآن در فرآیند ترجمه (مطالعه موردی واژه‌های: نِحلة، اُهْجُرُوهُنَّ، ضَلال، صِبغَة، و مَشِید) (چکیده)
723 - THE SECOND ORDER TEMPERATURE JUMP BOUNDARY CONDITION IN HYPERSONIC AND MICROSCALE RAREFIED GAS FLOW SIMULATIONS (چکیده)
724 - بِرَندسازی در دیپلماسی نیچه ای قَطر (چکیده)
725 - ساخت و مشخصه یابی ساختاری، میکروسکوپی و مغناطیسی آلیاژ سه تایی (5/0=x) 2xTixCr-1Zr (چکیده)
726 - Electropolymerized polypyrrole/multiwalled carbon nanotubes/TiO2 composite on stainless steel wire for solid-phase microextraction of BTEX coupled to GC-FID (چکیده)
727 - Multiwalled carbon nanotubes/polypyrrole/SiO2 composite prepared by electrodeposition technique as a new solid phase microextraction sorbent for preconcentrationon of BTEX (چکیده)
728 - Accurate electrostatic and van der Waals pull-in prediction for fully clamped nano/micro-beams using linear universal graphs of pull-in instability (چکیده)
729 - DSMC simulation of micro/nano flows using SBT–TAS technique (چکیده)
730 - Relationship between and accidents/injuries and lawsuits in risk management behaviors aqua complex managers of Khorasan Razavi (چکیده)
731 - نقد و تحلیل ساختار آیینی اسطورة سیاوش (مقایسة سیاوش- سیاوشان با تراژدی- دیونیسیا برمبنای نظریة اسطوره و آیین) (چکیده)
732 - اثربخشی آموزش رایانه ای بازداری و حافظه کاری بر نشانه ها و اختلال های همبود زندانیان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی در بزرگسالان (چکیده)
733 - Comparison of Truly absorbed protein in the small intestine (DVE) and balance between the rumen available N and fermentable energy (OEB) content of various feed protein sources (چکیده)
734 - سنتز مشخصه یابی و بررسی مورفولوژیکی پوشش نانوکامپوزیتی فلوئور آپاتایت-تیتانیا مورد استفاده در ایمپلنت های پایه تیتانیومی (چکیده)
735 - بررسی الگوی سیتوکنین IFN-ϒ در موش های BALB/c ایمن شده با آنتی ژن های CFP-10 و ESAT-6 مایکوباکتریوم بویس (چکیده)
736 - اثر‌بخشی گروه درمانی شناختی ـ رفتاری مبتنی بر کنش‌های اجرایی بر بهبود کنش‌های اجرایی افراد مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (چکیده)
737 - Fractography of Al6061/Al2O3 nanocomposites fabricated by stir-casting process (چکیده)
738 - An investigation on microstructure properties of Al6061/Al2O3 nanocomposite in as-cast state and in extruded condition (چکیده)
739 - Removal of Phenol Dyes Using a Photocatalytic Reactor with SnO2/Fe3O4 Nanoparticles (چکیده)
740 - رویارویی اعیان خراسان و ماوراء النهر با سیاست های مالی سامانیان و غزنویان با تاکید بر سیاست های مالی ایشان در نیشابور (چکیده)
741 - وضعیت سلامت روان دانشجویان دارای نشانه های اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی (چکیده)
742 - تکثر معنا در متون دینی (چکیده)
743 - Extension of a second order velocity slip/temperature jump boundary condition to simulate high speed micro/nanoflows (چکیده)
744 - Thermal rarefied gas flow investigations through micro/nano backward-facing step: Comparison of DSMC and CFD subject to hybrid slip and jump boundary conditions (چکیده)
745 - بررسی آلایندگی عناصر سرب، روی و کادمیوم در آبرفت های دشت لنجان (چکیده)
746 - ارزیابی کیفیت منابع آب در محدوده دشت لنجان اصفهان (چکیده)
747 - Investigation of aerodynamic characteristics of rarefied flow around NACA 0012 airfoil using DSMC and NS solvers (چکیده)
748 - درآمدهای نفتی، بازتولید فرهنگ سیاسی تَبعی و اقتدارگرایی در ایران (1357- 1336) (چکیده)
749 - The effect of gamma irradiation and vacuum packaging upon selected quality traits of refrigerated ostrich meat. Part 2. Colour, texture and lipid oxidation properties (چکیده)
750 - Non-carbonaceous nanostructured support materials for low temperature fuel cell electrocatalysts (چکیده)
751 - Exploring Hedges and Boosters in 9/11 English Front Page News Articles (چکیده)
752 - Interactional Metadiscourse in English and Persian News Articles about 9/11 (چکیده)
753 - A Descriptive Overview of Pronunciation Instruction in Iranian High Schools (چکیده)
754 - DSMC Simulation of Micro/Nano Flows using SBT-TAS Technique (چکیده)
755 - Optimal control strategy for a HIV infection model via fourier series (چکیده)
756 - Two-dimensional analytical model of flame characteristic in catalytic micro-combustors for a hydrogeneair mixture (چکیده)
757 - Experimental investigation of the effects of silica/water nanofluid on PV/T (photovoltaic thermal units) (چکیده)
758 - A HMSIW Circularly Polarized Leaky-Wave Antenna With Backward, Broadside, and Forward Radiation (چکیده)
759 - Influence of molecular structure on thermal behavior in vacuum packaged MEMS/NEMS using DSMC (چکیده)
760 - بررسی تطبیقی اراده الهی در فلسفه اسپینوزا و استاد مطهری (چکیده)
761 - Ionic-liquid-mediated poly(dimethylsiloxane)- grafted carbon nanotube fiber prepared by the sol–gel technique for the head space solid-phase microextraction of methyl tert-butyl ether using GC (چکیده)
762 - بررسی مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی عضلات ساق پا در زنان ورزشکار با و بدون درد ساق پا (چکیده)
763 - Elastic/plastic buckling of isotropic thin plates subjected to uniform and linearly varying in-plane loading using incremental and deformation theories (چکیده)
764 - A thorough study on thermal mass flux of rarefied flow through micro/nanochannels (چکیده)
765 - بررسی تاثیر پارامتر‌های فرایند اصلاح سازی سطح آلومینیوم توسط لیزر Nd:YAG پالسی (چکیده)
766 - heat transfer enhancement in helical coiled tubes using Al2O3/water nanofluid (چکیده)
767 - زمین‌شیمی و تفکیک توده‌های نفوذی، ارتباط آن‌ها با کانی‌سازی و تفسیر داده‌های IP/RS در منطقه اکتشافی گزو (چکیده)
768 - آموزش حافظه کاری، برنامه آموزش والدینی بارکلی و ترکیب این دو مداخله بر بهبود حافظه کاری کودکان مبتلا به ADHD (چکیده)
769 - ساخت سیستم فتوولتائیک/حرارتی با بکارگیری لوله‌های گرمایی از نوع ترموسیفون (چکیده)
770 - بررسی پارامترهای سنتز احتراقی در فرایند تولید کامپوزیت متخلخل TiC/Al2O3در حضور مواد گاززا (چکیده)
771 - تاثیر عوامل گاززای کربنات کلسیم و سلولز در تولید فوم کامپوزیتیTiC/Al2O3 به روش سنتز احتراقی (چکیده)
772 - بررسی تاثیر میانجی گری سبک رهبری نوآورانه بر رابطه ی هوش هیجانی مدیرانارشد، هماهنگی استراتژیک و عملکرد سازمان (چکیده)
773 - اثر سطوح افسایشی ساپونین بر تولید گاز در شرایط برون تنی (چکیده)
774 - اثز تغذیه روغن سویای اکسید ضده در تقابل با نقص آنتی اکسیدانی هسته انار بز متابولیسم بز های سانن در دوره انتقال (چکیده)
775 - جستارى در حرفه کتاب پردازى « بررسى موسوعه الوراقه والوراقین فی الحضاره العربیه الاسلامیه » (چکیده)
776 - بررسی میزان تحقق بازده سهامداران از سرمایه گذاری در سهام شرکت های با P/E بالا (چکیده)
777 - مطالعه بیان ژن Cu/znSOD و فعالیت آنزیم SOD در ژنوتیپ های نخود زراعی( cicer arietinum) تحت تنش خشکی (چکیده)
778 - A Compact MIM Zeroth Order Resonator Antenna (چکیده)
779 - Comparisons between the Urgonian platform carbonates from eastern Serbia (Carpatho-Balkanides) and northeast Iran (Kopet-Dagh Basin): Depositional facies, microfacies, biostratigraphy, palaeoenvironments and palaeoecology (چکیده)
780 - The effect of gamma irradiation and vacuum packaging upon selected quality traits of refrigerated ostrich meat. Part 1. Microbial assessment (چکیده)
781 - An Exact Formulation for Dual-Band Composite Right/Left-Handed Transmission Line Design (چکیده)
782 - An overview of exposure parameters, dose measurements and strategies for dose reduction in pediatric CT examinations (چکیده)
783 - The Effect of Temperature on Synthesizing Nickel nanoparticles and SiO2/Ni core/shell structure and investigation their physical properties (چکیده)
784 - مدل سازی نشت در بدنه و پی سد مخزنی روداب سبزوار به روش اجزاﺀ محدود با استفاده از نرم‌افزار Seep/W (چکیده)
785 - ارزیابی شاخص آسیب پذیر ساختگاه در شمال شهر مشهد (چکیده)
786 - Space–Query-Time Tradeoff for Computing the Visibility Polygon (چکیده)
787 - Space/query-time tradeoff for computing the visibility polygon (چکیده)
788 - Automated characterization of blood vessels as arteries and veins in retinal images (چکیده)
789 - بررسی تأثیر شاهنامه در امثال فارسی بر پایه امثال‌و‌حکم دهخدا (چکیده)
790 - Confabulation based Recomender System (چکیده)
791 - Biomimetic synthesis and mechanical properties of hydroxyapatite/poly (vinyl alcohol) nanocomposites (چکیده)
792 - Water requirements of urban landscape plants: A comparison of three factor-based approaches (چکیده)
793 - Morphological relationships of the Wheatears (genus Oenanthe) (چکیده)
794 - تولید بیوگاز ازضایعات کشتارگاهی (چکیده)
795 - Design and Optimization of a P+N+IN+ Tunnel FET with Si Channel and SiGe Source (چکیده)
796 - Application of Taguchi approach and Simulated Annealing Algorithm in Surface Modification When EDM Hot Worked Steel (چکیده)
797 - Modeling and Optimization of Surface Roughness of AISI2312 Hot Worked Steel in EDM based on Mathematical Modeling and Genetic Algorithm (چکیده)
798 - Effects of prolonged oral exposure to cyanide on some oxidative stress biomarkers in blood of rats (چکیده)
799 - Investigation of convective heat transfer through constant wall heat flux micro/nano channels using DSMC (چکیده)
800 - بررسی تاثیر انگ بر کیفیت زندگی مبتلایان به اچ آی وی/ ایدز (یک مطالعه پدیدار شناسی) (چکیده)
801 - بررسی عملکرد بانکداری الکترونیک در بانک های ایران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها وتحلیل مؤلفه های اصلی (چکیده)
802 - راهکار قانون مجازات اسلامی در مورد مسوولیت مدنی سبب مجمل و قلمرو اعمال آن در خطای پزشکی (چکیده)
803 - شبیه‌سازی حرکت آب و توزیع مجدد رطوبت در خاک در آبیاری قطره‌ای توسط مدل Hydrus 2D/3D (چکیده)
804 - Preparation of Mg-ferrite nanoparticles by sol–gel method and investigation of the Influence of pH on their physical and magnetic properties (چکیده)
805 - Carbonaceous Nanostructured Support Materials for Low Temperature Fuel Cell Electrocatalysts—A Review (چکیده)
806 - ارزیابی دقت نتایج نمونه های SNDB برای تعیین چقرمگی شکست مود کششی سنگ ها (چکیده)
807 - سنتز و بررسی ساختار نانوذرات هسته پوسته FePt/Cu2O (چکیده)
808 - Investigation of Structural, Microscopic and Magnetic Properties of LaNi5 Intermetallic Alloy (چکیده)
809 - تاثیر کمانش بر رفتار منحنی های هیسترزیس پوسته های استوانه ای (چکیده)
810 - بزرسی تجزبی و عددی رفتار پوسته استوانهای تحت بارگذاری کزنش کنتزلی متقارن محوری (چکیده)
811 - اولویت بندی راهبردهای توسعه معیشت پایدار روستایی با مدل ترکیبی swot-topsis-fuzzy (چکیده)
812 - Fast and efficient azo dye removal using engineered Fe/Pd bimetallic nanoparticles: Kinetics and thermodynamics studies (چکیده)
813 - An extended drain current conductance extraction method and its application to DRAM support and array devices (چکیده)
814 - Effects of a Nanofluid and Magnetic Field on the Thermal Efficiency of a Two‐Phase Closed Thermosyphon (چکیده)
815 - مقایسه نتایج تجربی انتقال حرارت نانوسیالات آب/آلومینا و آب/اکسید مس در کانال مثلثی متساوی الاضلاع در شار حرارتی ثابت دیواره (چکیده)
816 - Can the same dose data be estimated from phantoms with different anatomies? (چکیده)
817 - Construction of eukaryotic expression vectors encoding CFP-10 and ESAT-6 genes and their potential in lymphocyte proliferation (چکیده)
818 - Influence of strain rate on the toughening effect of CaCO3 in polypropylene/CaCO3 composites (چکیده)
819 - شیوع شناسی نشانه‌های اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی و رابطه آن‌ها با مؤلفه کندی زمان شناختی در دانشجویان (چکیده)
820 - Pro-apoptotic pathway of endoplasmic reticulum stress is activated by renal Ischemia/Reperfusion; compensative effects of Pomegranate (Punica granatum L.) (چکیده)
821 - Pomegranate (Punica granatum L.) reduces endoplasmic reticulum stress induced by renal ischemia/reperfusion injury (چکیده)
822 - Experimental Study on Thermal Efficiency of Flat Plate Solar Collector Using TiO2/Water Nanofluid (چکیده)
823 - مطالعات مغناطیس سنجی زمینی، IP/RS و ژئوشیمی در منطقه شکسته سبز، شمال غرب بیرجند (چکیده)
824 - Translation Industry in the Light of Complexity Science: A Case of Iranian Context (چکیده)
825 - An Assessment of Subject Position in Persian Language (چکیده)
826 - Synthesis and application of FePt/CNTs nanocomposite as a sensor and novel amide ligand as a mediator for simultaneous determination of glutathione, nicotinamide adenine dinucleotide and tryptophan (چکیده)
827 - Miniaturized and green method for determination of chemical oxygen demand using UV-induced oxidation with hydrogen peroxide and single drop microextraction (چکیده)
828 - Determination of brilliant green in fish farming water using carbon nanotube assisted pseudo-stir bar solid/liquid microextraction combined with UV–vis spectroscopy–diode array detection (چکیده)
829 - Two relaxation time lattice Boltzmann model for rarefied gas flows (چکیده)
830 - HYPOXIA-MIMICKING AGENTS PROMOTE CXCR4 GENE EXPRESSION AND MIGRATION OF MESENCHYMAL STEM CELLS TOWARDS SDF1 (چکیده)
831 - Molecular cloning and the expression of the Na+/H+antiporter in the monocot halophyte Leptochloa fusca (L.) Kunth (چکیده)
832 - Multiwalled Carbon Nanotube/Water nanofluid or helical coilingtechnique, which of them is more effective? (چکیده)
833 - Improvement in Heat Transfer of a Two-Phased Closed Thermosyphon Using Silver-Decorated MWCNT/Water (چکیده)
834 - بررسی پارامترهای موثر در روش نوین آبگیری از جریان زیر سطحی رودخانه با محیط متخلخل و شبکه زهکشی (چکیده)
835 - Hydrodynamic behaviour of micro/nanoscale Poiseuille flow under thermal creep condition (چکیده)
836 - Insight into the connecting roles of interaction synthons and water clusters within different transition metal coordination compounds of pyridine-2,5-dicarboxylic acid: experimental and theoretical studies (چکیده)
837 - The efficacy of computerized working memory training on reducing comorbid psychiatric symptoms among prison inmates with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (چکیده)
838 - شناسایی ترکیبات شیمیایی و بررسی خواص ضد باکتری اسانس گیاه Marrubium duabense Murata در استان خراسان شمالی (چکیده)
839 - Ce-promoted Mn/Na2WO4/SiO2 catalyst for oxidative coupling of methane at atmospheric pressure (چکیده)
840 - ارزیابی تحمل ژنوتیپ های عدس Lens culinaris Medik به دماهای یخ زدگی با استفاده از عوامل فلورسانس کلروفیل (چکیده)
841 - تحلیل اکولوژیکی پارک های شهری (مطالعه موردی: مشهد) (چکیده)
842 - A convenient one-pot method for the synthesis of highly functionalized 1,3-oxazole (چکیده)
843 - Synthesis of new derivatives of 2-Substitueted 4-(4-methyl-12Hpyrimido[4,5:5,6][1,4]thiazino[2,3-b]quinoxalin-2-yl) (چکیده)
844 - A facile approach for the synthesis of new derivatives of pyrazolo[4,3-e][1,2,4]triazolo[4,3-c]pyrimidine (چکیده)
845 - Effect of Salinity on Carbon Isotope Discrimination of Shoot and Root of Four Sugar Beet (Beta vulgaris) Cultivars (چکیده)
846 - Rectifying behavior of graphene/h-boron-nitride heterostructure (چکیده)
847 - Protective Effect ofPunica granatumL. against Serum/Glucose Deprivation-Induced PC12 Cells Injury (چکیده)
848 - Microstructure and mechanical properties of extruded Al/Al2O3 composites fabricated by stir-casting process (چکیده)
849 - INVESTIGATION OF A NOVEL P+N+IN+ TUNNEL FET (چکیده)
850 - Effects of dietary garlic powder supplementation on circulating biochemical and oxidant/antioxidant profile in male Wistar rats (چکیده)
851 - دو جای‌نام ناشناخته در شاهنامه (چکیده)
852 - استفاده از اسپلاینها در مدلسازی و تحلیل مسایل تنش/کرنش مسطح (چکیده)
853 - Experimental Study of Heat Transfer of a Car Radiator with CuO/Ethylene Glycol-Water as a Coolan (چکیده)
854 - Determination of monocyclic aromatic amines using headspace solid-phase microextraction based on sol–gel technique prior to GC (چکیده)
855 - MIXED CONVECTIVE RAREFIED FLOWS WITH SYMMETRIC AND ASYMMETRIC HEATED WALLS (چکیده)
856 - مطالعه تجربی بهبود انتقال حرارت ترموسیفون دوفازی بسته تحت میدان الکتریکی با نانوسیال آب/آلومینا (چکیده)
857 - Valuation of Magnetic Non-Collinear Effects on FM/trans-PA/FM Systems (چکیده)
858 - Modification of PSf Membrane Nanostructure Using Different Fabrication Parameters and Investigation of the CO2 Sepration Properties of PDMS-Coated PSf Composite Membranes (چکیده)
859 - A COUPLED MODEL BETWEEN TORSION AND BENDING IN NANO/MICROMIRRORS UNDER THE COMBINED EFFECT OF VAN DER WAALS FORCE AND CAPILLARY FORCE (چکیده)
860 - ANALYTICAL SOLUTIONS FOR THE STATIC INSTABILITY OF MICRO/NANO MIRRORS UNDER THE COMBINED EFFECT OF CAPILLARY FORCE AND CASIMIR FORCE (چکیده)
861 - CLOSED FORM SOLUTIONS FOR THE PROBLEM OF STATICAL BEHAVIOR OF NANO/MICROMIRRORS UNDER THE EFFECT OF CAPILLARY FORCE AND VAN DER WAALS FORCE (چکیده)
862 - A Coupled Two Degree of Freedom Model for Nano/Micromirrors under van der Waals Force (چکیده)
863 - DSMC Simulation of Low Knudsen Micro/Nano Flows using Small Number of Particles per Cells (چکیده)
864 - Detailed investigation of hydrodynamics and thermal behavior of nano/micro shear driven flow using DSMC (چکیده)
865 - One-pot three component synthesis of 3,4-dihydropyrimidine-2-ones/thiones using plant parts as biocatalyst (چکیده)
866 - Modeling of Pull-In Instability of Nano/Micromirrors Under the Combined Effect of Capillary and Casimir Forces (چکیده)
867 - INFLUENCE OF VAN DER WAALS FORCE ON STATIC BEHAVIOR OF NANO/MICROMIRRORS UNDER CAPILLARY FORCE (چکیده)
868 - An Analytical Approach to Modeling Static Behavior of Torsional Nano-/Micro-actuators under Effect of van der Waals Force (چکیده)
869 - Static behavior of nano/micromirrors under the effect of Casimir force, an analytical approach (چکیده)
870 - Analytical modeling of static behavior of electrostatically actuated nano/micromirrors considering van der Waals forces (چکیده)
871 - Annalytical Modeling of the Effect of Electrostatic Actuation and Casimir Force on the Pull-in Instability and Static Behavior of Torsional Nano/Micro Actuators (چکیده)
872 - A coupled bending-torsion model for electrostatically actuated torsional nano/micro-actuators with considering influence of van der Waals force (چکیده)
873 - Synthesis and Characterization of FePt/NiO Core–Shell Nanoparticles (چکیده)
874 - Effect of MnO shell to prevent sintering of FePt nanoparticles during the annealing process (چکیده)
875 - IDENTIFYING CONCEPTUAL MODEL FOR SMALL AND MEDIUM SIZED SPORT ENTERPRISES (چکیده)
876 - Improved salt tolerance in canola (Brasica napus) plants by overexpression of Arabidopsis Na/H antiporter gene AtNHX1 (چکیده)
877 - Novel SiO2@Cu2O@Au core/shell/shell–chitosan–platinum nanocomposite catalysts for electrooxidation of methanol (چکیده)
878 - FePt3/CoFe2O4 core/shell nanostructures and their magnetic properties (چکیده)
879 - Incidental vocabulary acquisition: The effect of reading and listening to stories on vocabulary Acquisition of Iranian EFL Students (چکیده)
880 - Gradual growth of gold nanoseeds on silica for SiO2@gold homogeneous nano core/shell applications by the chemical reduction method (چکیده)
881 - فروغ فرخزاد و سعاد الصباح در مثلث عشق، سیاست و زنانه نویسی (چکیده)
882 - توصیف مصدر /aeh/ در گویش خانیک و مقایسه با چند گویش دیگر (چکیده)
883 - Effect of PEG additive and coagulation bath temperature on the morphology, permeability and thermal/chemical stability of asymmetric CA membranes (چکیده)
884 - The Effect of Ciprofloxacin Injection on Genetically Absence Prone (Wag/Rij) Rat s Electroencephalogram Characteristics (چکیده)
885 - Preparation and characterization of dimethyldichlorosilane modified SiO2/PSf nanocomposite membrane (چکیده)
886 - بررسی تجربی تأثیر استفاده از مبدل-حرارتی لوله گرمایی و نانوسیال بر میزان صرفه-جویی انرژی در یک سیستم تهویه مطبوع (چکیده)
887 - A Directivity-Enhanced Directional Coupler Using Epsilon Negative Transmission Line (چکیده)
888 - A Reconfigurable and Power-Scalable 10–12 Bit 0.4–44 MS/s Pipelined ADC With 0.35–0.5 pJ/Step in 1.2 V 90 nm Digital CMOS (چکیده)
889 - Combination of New Solid/Liquid Phase Microextraction Technique Based on Functionalized Multiwalled Carbon Nanotubes with Flame Atomic Absorption Spectroscopy for the Extraction and Determination of Zn(II) in the Environmental Samples (چکیده)
890 - Synthesis and Characterization of Modified Carbon Nanotubes with Silica-supported Preyssler Nano Particles and Study of Their Catalytic Activities in Synthesis of β-acetamido Ketones/Esters (چکیده)
891 - Investigation of salinity stress and potassium levels on Morphophysiological Characteristics of Safferon (چکیده)
892 - Attachment styles and its relationship with cognitive triad (views of the self, others/world and future) (چکیده)
893 - Mass flow rate prediction of pressure–temperature-driven gas flows through micro/nanoscale channels (چکیده)
894 - Modeling nutrient availability of alfalfa hay harvested at three stages of maturity and in the afternoon and morning in dairy cows (چکیده)
895 - Effect of Urea and Molasses on the Chemical and Fermentational Properties of Citrus Pulp Silage (چکیده)
896 - Biostratigraphy and Mass Extinction Pattern across the Cretaceous/Paleogene Boundary, Northern Alborz, Iran (چکیده)
897 - GC-MS Analysis and Antimicrobial activity ofthe essential oil of trunk exudates from Pistacia atlantica var. mutica (چکیده)
898 - Dicamba+2, 4-D affects the shape of the Kautsky curves in wild mustard (Sinapis arvensis) (چکیده)
899 - Stochastic Placement and Sizing of Combined Heat and Power Systems (چکیده)
900 - Analytical solution of piezolaminated rectangular plates with arbitrary clamped/simply-supported boundary conditions under thermo-electro-mechanical loadings (چکیده)
901 - Dynamic Pull-in Investigation of a Clamped-Clamped Nano-Electro-Mechanical Beam under Ramp-Input Voltage and the Casimir Force (چکیده)
902 - On the Response of Clamped-Clamped Nano-Electro-Mechanical Beam under Mechanical Shock Incorporating the Casimir Force (چکیده)
903 - Evaluating local geological conditions and Vs profiles in Khash area, SE Iran (چکیده)
904 - شناسایی و تحلیل مهمترین عوامل بازدارنده ی اداری- خدماتی صادرات کالاهای غیر نفتی در بنگاه های کوچک و متوسط (چکیده)
905 - بررسی اثر کلرید سدیم بر ویژگی های مورفوفیزیولوژیک سیب زمینی ( Solanum tuberosum var. Agria ) (چکیده)
906 - Kochia Scoparia as A Model Plant to Explore the Impact of Water Deficit on Halophytic Communities (چکیده)
907 - Effects of curvature ratio and coil pitch spacing on heat transfer performance of Al2O3/Water Nanofluid laminar Flow through helical coils (چکیده)
908 - درآمدی توصیفی-تحلیلی برچیستی و ماهیت ادبیات تطبیقی (چکیده)
909 - Mechano-chemical Synthesis Of Tungsten Carbide Powder In The Presence Of Carbonate (چکیده)
910 - Inverter Based Distributed Generator Islanding Detection Method using Under/Over Voltage Relay (چکیده)
911 - Effect of probiotic (Bifidobacterum and Streptococc) on performance and serum parameters of broiler chickens (چکیده)
912 - رمزنگاری اطلاعات بر اساس عوامل محیطی با استفاده از اتوماتای سلولی (چکیده)
913 - بررسى فرآیند برچسب زنى به بیماران اچ اى وى (ایدز) و پیامدهاى آن (چکیده)
914 - Effects of thermal creep and high order slip/jump on natural convection in microchannels (چکیده)
915 - مقایسه روند تجزیه لاشبرگ توسکا ییلاقی در دو رویشگاه باسنگ مادری متفاوت در شرایط آزمایشگاهی یکسان (چکیده)
916 - Different effective dose conversion coefficients for monoenergetic neutron fluence from 10-9 MeV to 20 MeV – A methodological comparative study (چکیده)
917 - Study of Physical Aspects of Rarefied Gas Flow Through Micro/Nano Scale Channels Using DSMC (چکیده)
918 - تاثیر شرایط شبیه‌سازی شده معده و روده بر زنده‌مانی باکتری پروبیوتیک ریزپوشانی شده لاکتوباسیلوس کازئی (Lactobacillus casei) در بستنی ماستی سین‌بیوتیک (چکیده)
919 - مقایسه روند تجزیه لاشبرگ ممرز از دو رویشگاه در شرایط آزمایشگاهی یکسان (چکیده)
920 - Determining rate of litter decomposition of Alnus subcordata in Asalem and Vaz region by C/N index under laboratory conditions (چکیده)
921 - Effect of Zn Doping on Structural and Optical Properties ofFe3O4 Nanoparticles Prepared by Co-Precipitation Method (چکیده)
922 - The Relationship between Childhood Attention Deficit/Hyperactivity Disorder and Adulthood Borderline Personality Disorder (چکیده)
923 - Polydipsia/polyuria syndrome in a Congo African Grey Parrot (Psittacus erithacus erithacus), a case report (چکیده)
924 - A Parallel DSMC Investigation of Monatomic/Diatomic Gas Flow in Micro/Nano Cavity (چکیده)
925 - The Normalized Analysis of Surface Heterogeneous Reaction of Propane/Air Mixture into Micro-Channel (چکیده)
926 - تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی یکی از اعضای خانواده اندونوکلئاز S1 از گیاه کرفس (چکیده)
927 - Field-Dependence/Independence Cognitive Style and Performance on the IELTS Listening Comprehension (چکیده)
928 - Crystal structure of N,N-,N--,N--- -tetrakis(4-methylphenyl)- diphosphoric tetraamide, C28H32N4O3P2 (چکیده)
929 - Air-exposed combustion synthesis of Al2O3 nanofibers in Al/TiO2/C system (چکیده)
930 - Protective effects of pulp aqueous and hydro-alcoholic extracts of Punica granatum, on serum/glucose deprivation-induced PC12 cells injury (چکیده)
931 - Design and Optimization of A P+N+IN+ Tunnel FET (چکیده)
932 - P2O5/SiO2 as an Efficient and Mild Catalyst for Trimethylsilylation of Alcohols Using Hexamethyldisilazane (چکیده)
933 - مقایسه رابطه توانش های نظریه ذهن و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان عادی و مبتلا به ADHD: نقش واسطه ای توانایی نگهداری ذهنی (چکیده)
934 - Structural Properties of Silver\\Palladium Bimetallic Nanoparticles Fabricated by Ultrasound Method (چکیده)
935 - Pre-concentration of non-steroidal anti-inflammatory drugs in water using dispersive liquid–liquid and single-drop microextraction with high-performance liquid chromatography In (چکیده)
936 - بررسی رسوب شناسی زیست محیطی و تحلیل نقش رسوبات سد لتیان در جدا سازی فلزات سنگین از آب ورودی به سد (چکیده)
937 - بررسی افق هاَی فسفات دار دونین بالایی در شمال غرب کرمان (چکیده)
938 - Static Characterization of InAs/AlGaAs Broadband Self-Assembled Quantum Dot Lasers (چکیده)
939 - Dynamic Characterization of InAs/AlGaAs Broadband self-Assembled Quantum Dot Lasers (چکیده)
940 - نقش نشانه‌های ADHD، تهییج طلبی و مشکلات هیجانی-رفتاری در پیش بینی سوءمصرف مواد نوجوانان بزهکار (چکیده)
941 - Compressibility and rarefaction effects on entropy and entropy generation in micro/nano Couette flow using DSMC (چکیده)
942 - زمین شناسی، آلتراسیون، کانی سازی، ژئوشیمی و تفسیر داده های ژئوفیزیکی IP/RS منطقه اکتشافی بوته گز، استان خراسان رضوی (چکیده)
943 - پوشش دهی درجای فولاد ساده کربنی توسط مخلوط کامپوزیتی TiC-Al2O3 حین فرایند جوشکاری دستی (چکیده)
944 - Phosphorus pentoxide supported on silica gel and alumina (P2O5/SiO2, P2O5/Al2O3) as useful catalysts in organic synthesis (چکیده)
945 - A New Heuristic Solution Method for Maximal Covering Location-Allocation Problem with M/M/1 Queueing System (چکیده)
946 - مقایسه حافظه کاری دیداری فضایی در زندانیان مرد با یا بدون اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی (ADHD) (چکیده)
947 - بررسی مقایسه‌ای اختلال‌های شخصیت در زندانیان مرد با یا بدون اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی (ADHD) (چکیده)
948 - Identification of Safflower as a fraud in commercial Saffron using RAPD/SCAR (چکیده)
949 - مطالعات مغناطیس سنجی زمینی و IP/RSدر منطقه معدنی بزوشک، شرق نیشابور (چکیده)
950 - modeling of oil-water emulsion separation in ultrasound standing wave field by neural network (چکیده)
951 - بررسی چگونگی تعامل کاربران مختلف با محیط فراپیوندی وب و مطالعه عملکرد آنها در جستجوی مروری (چکیده)
952 - DSMC Simulation of rarefied gas flows under Cooling Conditions Using a New Iterative Wall Heat Flux Specifying Technique (چکیده)
953 - A new iterative wall heat flux specifying technique in DSMC for heating/cooling simulations of MEMS/NEMS (چکیده)
954 - اثر چای سبز در مهار آسیب های کروموزومی القایی امواج تلفن همراه ( 940 مگا هرتز) بر اریتروسیت های پلی کروماتیک مغز استخوان موش نر بالب سی (چکیده)
955 - Pre-concentration andDetermination of brilliant green from fish pond water using carbon nanotube assisted pseudo-stir bar solid/liquid microextraction combined with UV–vis spectroscopy–diode array detection (چکیده)
956 - بررسی اثربخشی و رابطه ابعاد کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
957 - بررسی جریان مافوق صوت پیرامون بال دلتایی در زاویه حمله و زاویه برگشت به عقب متفاوت و اثر کاهش سطح بال پیکانی بر ضرایب برا وپسا (چکیده)
958 - Determination of brilliant green from fish pond water using carbon nanotube assisted pseudo-stir bar solid/liquid microextraction combined with UV–vis spectroscopy–diode array detection (چکیده)
959 - A QoS Framework for Next Generation Networks based on Metro Ethernet (چکیده)
960 - Evaluating the biodegradability of Gelatin/Siloxane/Hydroxyapatite (GS-Hyd) complex in vivo and its abilityfor adhesion and proliferation of rat bone marrowmesenchymal stem cells (چکیده)
961 - Relationship between Short-termn Stock Returns and Market Ratios in Iran (چکیده)
962 - بازداری شناختی و رفتاری در جانبازان با و بدون اختلال تنیدگی پس از سانحه (چکیده)
963 - تحول مفهوم منزلت ملی در نظام بین الملل با تکیه بر فناوری های ارتباطی/اطلاعاتی مقایسه موردی ایران و قطر (چکیده)
964 - آینده شناسی جهت گیری سیاست خارجی ایران در پنج کشور آسیای مرکزی(کاربست مدلswotدر رفتارشناسی روابط خارجی) (چکیده)
965 - Edge/Corner Programming (چکیده)
966 - نگاهی به کتاب فرهنگ‌های دیجیتال (چکیده)
967 - بررسی نگرش مردم نسبت به احزاب سیاسی در ایران (چکیده)
968 - صورتبندی مذهبی سیاسی جامعه ایرانی در عصرصفویه (چکیده)
969 - Exergetic optimization of a solar photovoltaic thermal (PV/T) air collector (چکیده)
970 - Exergetic performance assessment of a solar photovoltaic thermal (PV/T) (چکیده)
971 - An improved thermal and electrical model for a solar photovoltaic thermal (PV/T) air collector (چکیده)
972 - The Saying /Showing Distinction in Early Wittgenstein and its Implications (چکیده)
973 - Students’ Field-dependency and Their Mathematical Performance based on Bloom’s Cognitive Levels (چکیده)
974 - بررسی اثر صمغهای گوار و گزانتان برخصوصیات کیفی و کمی کیک سورگوم بدون گلوتن (چکیده)
975 - فرمولاسیون نان سورگوم بدون گلوتن با استفاده از صمغ کربوکسی متیل سلولز (CMC)و بالنگو شیرازی (چکیده)
976 - Comparative study of copolymerization and terpolymerization of ethylene/ propylene/diene monomer using metallocene catalyst (چکیده)
977 - رفتارهای خود جرحی و اقدام به خود کشی در زندانیان مرد با و یا بدون اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی(ADHD) (چکیده)
978 - Insha’Allah (God’s Willing) and its Functions in Persian (چکیده)
979 - Eigenvector Selection in Spectral Clustering using Tabu Search (چکیده)
980 - English for B. Sc. Students of Physical Education in Iran: A Study of Perception of English Needs and Effectiveness of ESP Textbooks (چکیده)
981 - Incidental Vocabulary Learning And Recall By Intermediate Foreign Language Students: The Influence Of Marginal Glosses, Dictionary Use, And Summary Writing (چکیده)
982 - The Causes and Consequences of Labeling in Patients with HIV/AIDS (چکیده)
983 - تولید کامپوزیت متخلخل TiC/Al2O3 به روش سنتز احتراقی در حضور ماده گاز زا (چکیده)
984 - بررسی روشهای مسیریابی در سیستم اطلاعات جغرافیایی (چکیده)
985 - CuO/water nanofluid heat transfer through triangular ducts (چکیده)
986 - تعیین مشخصات مولکولی چند جدایه ی بومی نماتود بیمارگر حشرات در بجنورد (چکیده)
987 - Queueing Covering Maximal Location-Allocation Problem: An Extension with M/G/1 Sysytems (چکیده)
988 - The effect of magnetic field and nanofluid on thermal performance of two-phase closed thermosyphon (TPCT) (چکیده)
989 - بررسی فراوانی اختلال های همبود و تأثیر آن بر پاسخ به درمان متیل فنیدیت در کودکان مبتلا بهADHD (چکیده)
990 - اثر برهمکنش 2Ca+ - Na+ بر تغییرات قند های محلول و میزان عدد کلروفیل متر در گیاه جو (Hordeum Vulgare L. (cv. Reyhan (چکیده)
991 - اثر برهمکنش Ca/Na بر رشد رویشی ، میزان سدیم، پتاسیم و کلسیم در گیاه جو (Hordeum Vulgare L. cv . Reyhan) (چکیده)
992 - اثر برهمکنش Ca /Na بر میزان پرولین و فعالیت آنزیم پراکسیداز در گیاه جو(Hordeum vulgare L. (cv.Reyhan (چکیده)
993 - تاثیر بهره وری نیروی کار بر توزیع درآمد(مطالعه موردی در کشورهای منتخب) (چکیده)
994 - Efficient and Novel Method for Thiocyanation of Aromatic Compounds Using Trichloroisocyanuric Acid/ Ammonium Thiocyanate/Wet SiO2 (چکیده)
995 - The extent of molecular orientation at liquid/vapor interface of pyridine and its alkyl derivatives by molecular dynamics simulation (چکیده)
996 - Using TSWEET Process Simulator to Optimization of Sulfur Recovery Unit (چکیده)
997 - Evaluation and simulation of eco-technical study of the membrane separation of hydrogen from hydrogen/methane/ethylene mixture (چکیده)
998 - Synthesis of polyimide membrane for the separation of CO2/CH4 gases (چکیده)
999 - P2O5/SiO2 as catalysts for the preparation of 1,1-diacetates under solvent free conditions (چکیده)
1000 - COMPARATIVE STUDY ON THE DEVELOPMENT OF ETHERNET FLOW CONTROL (چکیده)
1001 - CO2 and H2 selectivity properties of PDMS/PSf membrane prepared at different conditions (چکیده)
1002 - بررسی ساختار بازار و تحلیل بازارهای هدف زردآلوی ایران (چکیده)
1003 - نقش و جایگاه کنش های اجرایی در اختلال‌های عصب تحولی ADHD و ASD (چکیده)
1004 - حافظه کاری دیداری فضایی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی(ADHD) در آزمون نگهداشت دیداری بنتون (چکیده)
1005 - prepration and electrochemical application of a new biosensor based on plant tissue/polypyrrole for the determination of acetaminophen (چکیده)
1006 - voltammetric determination of 4-nitrophenol using a modified carbon electrode based a new synthetic crown ether/silver nanoparticle (چکیده)
1007 - School Performance, Cultural, Social and Personality Factors and Their Relationships with Majoring in Foreign and First Languages (چکیده)
1008 - بررسی تاثیر فعال سازی سطح ذرات Al2O3 به روی ریزساختار نانوکمپوزیتهای Al/Al2O3 (چکیده)
1009 - تحلیل ویدئو اخبار به منظور آشکار سازی وتشخیص چهره گوینده خبرو آشکار سازی مرز بخش های خبری (چکیده)
1010 - Fabrication of A356 composite reinforced with micro and nano Al2O3 particles by a developed compocasting method and study of its properties (چکیده)
1011 - Effect of Modified Atmosphere Packaging on Chemical Composition, Antioxidant Activity, Anthocyanin, and Total Phenolic Content of Cherry Fruits (چکیده)
1012 - اطلاعات جدید درباره نماتودهای بیمارگر حشرات ایران با استناد به توالی ژن های نواحی ITS و 28S (چکیده)
1013 - مناسبات ایلخانان و جغتاییان در عهد فرمانروایی سلطان محمد اولجایتو (716 - 703 ه.ق) (چکیده)
1014 - پیوند حامی _ پیرو و سقوط نظام پهلوی ساختار توازن قدرت و کارگزار انقلابی (چکیده)
1015 - Evaluation the effect of electrical field on a FM/ZGNR/FM (چکیده)
1016 - Study on the prevalence of dairy cattle lameness and its effects of production indices in Iran. A locomotion scoring base study (چکیده)
1017 - Preparation of Al2O3/Cu core-shell nanostructures by Electroless deposition (چکیده)
1018 - Potentiometric study of pyridine-2,6-bis(monothiocarboxylate) / 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine proton-transfer system and its complexation with UO2solvent (چکیده)
1019 - Effect of H2S Concentration on the Reaction FurnaceTemperature and Sulphur Recovery (چکیده)
1020 - Experimental investigation of pool boiling characteristics of low- concentrated CuO/ ethylene glycol-water nanofluid (چکیده)
1021 - Comparison of microstructure and mechanical properties of A356 aluminum alloy/Al2O3 Composites fabricated by stir and compo-casting processes (چکیده)
1022 - Barriers affecting contribution of developing countries social scientists in ISI indexed Journals (چکیده)
1023 - Attachment styles and its relationship with cognitive triad (views of the self, others/world and future) (چکیده)
1024 - PREPARATION OF AL2O3/CU CORE–SHELL STRUCTURAL COMPOSITES BY ELECTROLESS PLATING AND DETERMINATION OF OPTIMUM BATH COMPOSITION USING TAGUCHI EXPERIMENTAL DESIGN (چکیده)
1025 - تعیین سطح جدایش در قالب های تزریقی به کمک کامپیوتر (چکیده)
1026 - توانایى قارچ هاى چوب زىTrametes gibbosa و Trametes hirsuta در رنگ برى رنگ هاى آزویى (چکیده)
1027 - Synthesis of 14-Aryl- and Alkyl-14H-dibenzo[a, j]xanthenes Catalyzed by Silica-supported Ferric Hydrogensulfate (چکیده)
1028 - Maximal covering location-allocation problem with M/M/k queueing system and side constraints (چکیده)
1029 - Effect of time-dependent transpiration on axisymmetric stagnation-point flow and heat transfer of a viscous fluid on a moving circular cylinder (چکیده)
1030 - تشخص و تمایز علوم سیاسی در دانشگاههای گوناگون:بایستگی های تأسیس مکتبِ خراسان بزرگ در علوم سیاسی (چکیده)
1031 - مقایسه تبخیر-تعرق مرجع پنمن مانتیث ASCE و پنمن مانتیث فائو- 56 در بازه زمانی ساعتی در ایستگاه هواشناسی فریمان (چکیده)
1032 - A piecewise-spectral parametric iteration method for solving the nonlinear chaotic Genesio system (چکیده)
1033 - An Exact Formulation for Dual-band Composite Right/Left Handed Transmission Line Design (چکیده)
1034 - Simulation of Two Designs of Micro-Mixers with Enhanced Advection Mechanisms (چکیده)
1035 - DSMC SOLUTION FOR THE ADIABATIC AND ISOTHERMAL MICRO/NANO LID-DRIVEN CAVITY (چکیده)
1036 - مدل بندی و حل مساله مکانیابی ماکزیمم پوشش با سیستم صف M/G/1 (چکیده)
1037 - مفهوم قلمرو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
1038 - Evaluation of physicochemical characteristics of pomegranate (Punica granatumL.) fruit during ripening (چکیده)
1039 - Bulk and Activated Carbon-Supported Tungstophosphoric Acid as Recyclable and Green Catalyst for One-Pot Synthesis of -Acetamido Ketones and Esters (چکیده)
1040 - M/M/k مساله مکانیابی ماکزیمم پوشش با سیستم صف با قید های اضافی (چکیده)
1041 - Study of Supersonic-Subsonic Gas Flows through Micro-Nano Scale Nozzles Using Unstructured DSMC Solver (چکیده)
1042 - The Effectof nonlinear gain and Thermal Carrier scape on Dynamic Characterisations of GaAs/InGaAs Self-Assembled quantom Dot Lasers (چکیده)
1043 - Domestication in Literary Translation: The English Translation of Hedayat’s Blind Owl (چکیده)
1044 - Simulation of Rarefied Gas Flow in Micro/Nano Cavity Using DSMC (چکیده)
1045 - DSMC Simulation of Micro/Nano Shear Driven Flows (چکیده)
1046 - Crystal structure of 4,4 -bipyridinium bis(pyridine-2,6-dicarboxylato)mercurate(II) — diaquabis(hydrogen (چکیده)
1047 - FACTORS AFFECTING DIVIDEND POLICY: EMPIRICAL EVIDENCE OF IRAN (چکیده)
1048 - استفاده از ترکیب ازون/UV برای تصفیه پسابهای آلی صنعتی (چکیده)
1049 - Effects of TMD System on 15-Story R/C Frame Response under Ground Excitation (چکیده)
1050 - Reverse Selectivity In Ethylene Ethane Separation Using Cellulose Acetate-Silica Nanocomposite Membranes (چکیده)
1051 - ساخت و تعیین مشخصات غشای نانوکامپوزیت پلی سولفون/MCM-41 برای جداسازی گازها (چکیده)
1052 - بررسی تاثیر نقطه جوش انعقادکننده ها و دمای حمام انعقاد بر روی مشخصات ساختاری و گازتراوایی غشای هیبریدی پلی سولفون/پلی دی متیل سیلوکسان (چکیده)
1053 - A study of Dynamic Characterizations of GaAs/AlGaAs Self-Assembled Quantum Dot Laser (چکیده)
1054 - Planktonic Foraminiferal bioevents in the ATuronian/ Coniacian boundary interval in the Abderaz Formation at type section, Kopet-Dagh basin, Iran (چکیده)
1055 - Terpolymerization of Ethylene/Propylene/ Diene Monomers Using (2-PhInd)2ZrCl2 Metallocene Catalysts (چکیده)
1056 - ارائه مدلی انعطاف‌پذیر برای مطالعات نیروگاه بادی در سیستم‌های قدرت (چکیده)
1057 - ارائه مدل مدولار و دقیق نیروگاه بادی (چکیده)
1058 - A novel predictive approach to direct power control of a grid connected multilevel converter (چکیده)
1059 - A Prception to Osmodehydrofreezing: A novel Approach in Cantaloupe Processing (چکیده)
1060 - Correlation Between PXR and ABCG2 Patterns of mRNA Expression in MCF7 Breast Carcinoma Cell Derivatives upon Induction by Proinflammatory Cytokines (چکیده)
1061 - بهینه سازی تولید ایزوله پروتئینی رسوبی از کنجاله های هگزانی و دو فازی کونالا (چکیده)
1062 - A Compact MIM Zeroth Order Resonator Antenna (چکیده)
1063 - PARADIGMATIC RELATIONSHIPS AMONG KINGS AND HEROES IN FIRDAWSI’S SHAHNAMEH (چکیده)
1064 - نقد و نظری بر -تکرار- و -توازن- در متون ادبی از منظر تحلیل گفتمان و ترجمه شناسی (چکیده)
1065 - PARADIGMATIC RELATIONSHIPS AMONG KINGS AND HEROES IN FIRDAWSI’S SHAHNAMEH (چکیده)
1066 - The Manifestation of ideology in a literary translation (چکیده)
1067 - بررسی رفتار تبلور مجدد آلیاژ برنج 70Cu-30Zn و تأثیر پارامترهای مؤثر بر ریزساختار و خواص مکانیکی حاصل (چکیده)
1068 - تولید درجای نانو کامپوزیت Cu-Cr)-Al2O3) به روش مکانوشیمیایی (چکیده)
1069 - جریان جابجایی طبیعی در ریز مجراها همراه با خزشگرمایی و شرایط لغزش/پرش (چکیده)
1070 - SYNTHESIS AND OPTICAL CHARACTERIZATION OF PYROELECTRIC NANOPOWDERS BASED ON PZT (95/5) (چکیده)
1071 - Elastic-Plastic Flange Wrinkling of Circular Plates in Deep Drawing Process (چکیده)
1072 - Designing a process-oriented evaluative checklist of EFL/ESL writing tasks: application on FCE and CAE exam preparation courses (چکیده)
1073 - Thermal behavior of a Two Phase Closed Thermosyphon using CuO/water nanofluid (چکیده)
1074 - تولید درجای نانو کامپوزیت Cu-Cr)-Al2O3) به روش مکانوشیمیایی (چکیده)
1075 - A Semidefinite Relaxation for QCLP (چکیده)
1076 - Synthesis of fluorescein aromatic esters in the presence of P2O5/SiO2 as catalyst and their hydrolysis studies in the presence of lipase (چکیده)
1077 - Very Strong Centrosymmetric [O...H...O]+ and Asymmetric [O-H…O]+ Hydrogen Bonds In a New POM-Based Hybrid Material (چکیده)
1078 - نظرسنجی از جامعه کتابداری و اطلاع رسانی ایران پیرامون نام رشته و احتمال بازنگری در آن (چکیده)
1079 - توانایی برنامه ریزی و سازمان‌دهی در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی (چکیده)
1080 - On the role of filler materials on physical and mechanical properties of aluminum foam produced by SDP (چکیده)
1081 - Adsorption properties of a thiazole-prymidine derivative on mild steel surface in 0.5M H2SO4 (چکیده)
1082 - Weldment corrosion characterization of multi-pass hybrid GTAW-SMAW 2205 duplex stainless steel in 3.5%NaCl solution (چکیده)
1083 - Sarcin/ricin rRNA motif detection and comparison in Haloarcula Marismortuiand, Thermus (چکیده)
1084 - تعیین موتیف Sarcin/ricin در 23SrRNA باکتری Haloarcula marismortui و اینترون گروه I گونه Azoarcus از پروتئوباکترها و مقایسه آنها با 28SrRNA رت با استفاده از برنامه FR3D (چکیده)
1085 - آینده شناسی جهت‌گیری‌ سیاست خارجی ایران در پنج کشور آسیای مرکزی (چکیده)
1086 - تکوین زمین ساختی و مدل ساختاری پنجره زمین ساختی آق دربند (چکیده)
1087 - مقایسه کارکردهای خانوادگی مادران کودکان سالم وکودکان بیش فعال/نقص توجه (چکیده)
1088 - Some New Heterodinuclear Lanthanide Complexes (Ln=La, Tb, Pr): Synthesis and Luminescence Properties (چکیده)
1089 - Analytical solution of functionally graded plates with any combination of clamped and simply supported boundary conditions under transverse mechanical loading (چکیده)
1090 - بررسی تداخل بین سیستم های قطار برقیAC/ DC و اثرات آن برکیفیت برق (چکیده)
1091 - کانی سازی و اکتشافات ژئو فیزیکی به روشIP/RS و مغناطیس سنجی زمینی در محدوده اکتشافی MA-I و اطراف آن ، منطقه اکتشافی مس- طلا پورفیری ماهر آباد ،‌ شرق ایران (چکیده)
1092 - Role of nano-size TiO2 particles on the crystallite size of microwave—Combustion synthesized Al2O3/TiC composite (چکیده)
1093 - Elastic-Plastic Flange Wrinkling of Circular Platesin i Deep Drawing Process (چکیده)
1094 - آینده شناسی جهت گیری سیاست خارجی ایران با استفاده از مدلswot (چکیده)
1095 - Optimal control strategy for a fully determined HIV model (چکیده)
1096 - Chemical and Antimicrobial Studies of Juniperus sabina L. and Juniperus foetidissima Willd. Essential Oils (چکیده)
1097 - Robust control of dc/dc PWM converters: A comparison of , and fuzzy logic based approaches (چکیده)
1098 - Vis/NIR spectroscopy and chemometrics for the prediction of soluble solids content and acidity (pH) of kiwifruit (چکیده)
1099 - بررسی آثار کالبدی خانه‌های دوم بر توسعه‌ی سکونتگاه‌های روستایی (چکیده)
1100 - ساخت ترکیب منگنایت-کبالتایت 3O1/0Co9/0Mn3/0Sr7/0La به روش سل-ژل و مطالعه ی مقاومت ویژه و مغناطومقاومت آن (چکیده)
1101 - اثر حضور وانادیم بر ساختار و خواص مغناطوالاستیکی (چکیده)
1102 - شناسایی مرکز و بخش مهم کانی سازی مس- طلا پورفیری براساس برداشتهای IP/RS و مغناطیس سنجی زمینی در منطقه اکتشافی ماهرآباد، جنوب غربی بیرجند (چکیده)
1103 - A psychological model applied to mathematical problem solving (چکیده)
1104 - مقایسه بازداری پاسخ و کنترل تداخل در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی و کودکان بهنجار (چکیده)
1105 - چگونی تاثیرگذاری ملاحظه های امنیتی/استراتژیک بر فرایند انتقال تکنولوژی (چکیده)
1106 - Field trial evalution of kolbinRC (Rotavirus ,coronavirus/Escherichia coli)vaccine for prevention of neonatal calf diarrhea in dairy herd (چکیده)
1107 - Springback simulation of friction aided deep drawing process (چکیده)
1108 - Allelopathic effect of Pinus elderica Medw. Leaf extract on seed germination and seedling growth of four turfgrass genera (چکیده)
1109 - An investigation ino the friction aided deep drawing using four and eight tapered segments (چکیده)
1110 - Sarcin/ricin rRNA motif detection in PDF files 3G4S, 3G6E, and 3CXC using FR3D program (چکیده)
1111 - Survey the effect of irrigation periods on PDS and BCH gene expression with semi quantitative RT-PCR in Saffron. (چکیده)
1112 - تعیین عمق موهو و نسبت Vp/Vs پوسته در دامنه شمالی ارتفاعات بینالود دشت مشهد با استفاده از روش توابع گیرنده زلزله های دورلرز ثبت شده در شبکه لرزه نگاری خراسان (چکیده)
1113 - بررسی میزان تاثیر عوامل موثر بر همکاری علمی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
1114 - A Novel Overlap-Based Logic Cell: An Efficient Implementation of Flip–Flops With Embedded Logic (چکیده)
1115 - Effect of aerobic exercise training on pulmonary activity in asthmatic patients (چکیده)
1116 - تاثیر برنامه تمرین هوازی بر عملکرد ریه و تحمل به فعالیت بیماران آسمی (چکیده)
1117 - مبانی عصب روانشناختی اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (چکیده)
1118 - Biotechnology and its impact on food security (چکیده)
1119 - مقایسه قیمت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی مشمول خصوصی‌سازی با دو مدل قیمت‌گذاری شاخص رشد ارزش سهام و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام شرکت‎های مشابه (چکیده)
1120 - Bene hull oil as a highly stable and antioxidative vegetable oil (چکیده)
1121 - Canine atopic/allergic dermatitis in Mashhad (North-East of Iran): clinical observations (چکیده)
1122 - مدلسازی و افزایش قابلیت اطمینان کانال های مخابراتی دیتا در ایستگاه های تحت پوشش دیسپاچینگ شمال شرق (چکیده)
1123 - برآورد هزینه های زیست محیطی انتشار گازهای گلخانه ای در گاوداری های شیری (چکیده)
1124 - بکارگیری گذراهای پس از قطع کلید به منظور تعیین مکان خطا در خطوط انتقال ترکیبی – هوایی / کابلی – با استفاده از تبدیل موجک (چکیده)
1125 - CuO/water nanofluid heat transfer through triangular ducts (چکیده)
1126 - بررسی رفتار تیرهای فولادی مقاوم سازی شده با سیستم کامپوزیت کربن/شیشه توسط نرم افزارAnsys (چکیده)
1127 - Influence Of Hydrogen Plasma On Properties Of Transparent PEDT/PSS Thin Films (چکیده)
1128 - Gas Separation By Polyphenylene Oxide And Cardo-Type Polyimide Hollow Fiber Modules (چکیده)
1129 - MEASUREMENTS AND MODELING OF SOOT AND CO POLLUTANT EMISSIONS IN A LARGE OIL FIRED FURNACE (چکیده)
1130 - اعتبار سنجی روش های حذف آرتیفکت چشمی اََز سیگنال EEG بر اساس مدل سازی آمیختگی سیگنال ها در فضای هادی حجمی سر (چکیده)
1131 - Optimizing the ignition behavior of microwave-combustion synthesizedAl2O3/TiC composite using Taguchi robust design method (چکیده)
1132 - The Effects of Salinity and Light on Photosynthesis, Respiration and Chlorophyll fluorescence in Salt-tolerant and Salt-sensitive Wheat(Triticum aestivum L.) Cultivars (چکیده)
1133 - Ethylene Homo-and Copolymerization Using a Bis-IndZrcl2 Metallocene Catalyst: Structural Composition Distribution of the Copolymer (چکیده)
1134 - بررسی عددی و تحلیلی تاثیر شکل دیواره روی پارامترهای هیدرودینامیکی یاتاقان های لغزنده صفحه ای (چکیده)
1135 - New 12-Tungstophosphate-Based Organic-Inorganic Hybrid. Synthesis, Spectroscopic (چکیده)
1136 - The principles of ultra high pressure technology and its (چکیده)
1137 - بررسی اثر مدل بار بر عملکرد کنترل کننده های موجود در شبکه AC/DC (چکیده)
1138 - Robust control methodologies for dc/dc PWM converters under wide changes in operating conditions (چکیده)
1139 - Elliptic Fourier analysis on the tympanic bullae in three Meriones species (Rodentia, Mammalia): its application in biosystematics (چکیده)
1140 - Characterization and modeling of a crude oil desalting plant by a statistically designed approach (چکیده)
1141 - خلیج فارس ؛ کانون سیاست آمریکا بر محور منع/ ضد اشاعه (چکیده)
1142 - ضرورت بازنگری در جایگاه دروس امنیتی - استراتژیک در برنامه درسی علوم سیاسی و روابط بین الملل (چکیده)
1143 - بررسی الگوهای توزیع مکانی علف هرز اوبارسلام بنفش ( Cyperus rotundus) تحت مدبربت های مختلف نیتروژن و علف کش در ذرت (چکیده)
1144 - بررسی عوامل مؤثر بر کفایت دیالیز در بیماران تحت درمان با همودیالیز (چکیده)
1145 - Evalution of the effects of the fallow fallow /forrage barly and sugar beat forrage barly rotations (چکیده)
1146 - Microwave-combustion synthesize of Al2O3/TiC Composite (چکیده)
1147 - استفاده از ترکیب ازون UV برای تصفیه پسابهای آلی صنعتی (چکیده)
1148 - بررسی اثر هیدروژن بر روی لایه های نازک تهیه شده از پلیمر نیمه هادی PEDT/ PSS (چکیده)
1149 - اثر متقابل توزیع درآمد و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران (چکیده)
1150 - توسعه دانایی و عملکرد اقتصادی (چکیده)
1151 - تحلیلی از ساختار صنعت و تعیین اولویت های توسعه صنعتی استان کرمان (چکیده)
1152 - اثر ژنوتوکسیک پراکسید هیدروژن بر اریتروسیت های مغز استخوان موش ماده کوچک آزمایشگاهی (چکیده)
1153 - تاثیر برنامه تمرین هوازی بر عملکرد ریه و تحمل به فعالیت بیماران آسمی (چکیده)
1154 - The Effects of Feeding Cubed Complete Ration on Feedlot Male Calves (چکیده)
1155 - مدل های حیوانی آزمایشگاهی برای صرع آبسانس (مکانیسم های پاتوفیزیولوژی) و دورنمای پژوهشی آن در ایران (چکیده)
1156 - سیپروفلوکساسین فرکانس و آمپلی تود SWDs را در الکتروآنسفالوگراف رت های نژاد Wag/Rij تغییر می دهد (چکیده)
1157 - The effects of salinity with different (Cl-) / (So42-) ratios and nitrogen (N) levels on wheat (چکیده)
1158 - Assessment of Dissolved Organic Carbon Degradation in Landfill Leachate Using Hydrogen and Carbon Isotopes (چکیده)
1159 - Study on the effect of drought stress on morphological and physiological characteristic of millets (چکیده)
1160 - Use of Liquid Phase Sintering in Production of a new High Alloy Steel with Good wear Properties (چکیده)
1161 - A Low Alloy Sintered-Heat Treated Steel with Good Fatigue Properties as a suitable Material for Resisting Cyclic Stresses (چکیده)
1162 - A STUDY OF THE EFFECTS OF Cl-/SO4= RATIOS IN WATER IRRIGATION AND NITROGEN FERTILIZER ON QUANTITY, NUTRIENT UPTAKE, HARVEST INDEX AND NITROGEN EFFECIENCY IN BARLEY (Hordeum vulgar L (چکیده)
1163 - EVALUATION OF METHODS FOR QUANTIFICATION OF CL/SO4 RATIOS IRRIGATION WATER AND MUNICIPAL REFUSE COMPOST IN SOIL TOLORANCE IN BARLEY (چکیده)
1164 - چالش‌های مشاوره و مشاوران ایران در قرن 21 (چکیده)
1165 - Genetic Diversity of Sinorhizobium meliloti Isolated from RootNodules of Alfalfa (Medicago sativa) Growing in Hamadan Soils (چکیده)
1166 - Integrating general, non-topical terms into online thesauri: a new approach towards improving retrieval relevance on the Web through natural language terms (چکیده)
1167 - A hybrid scatter search for the discrete time/resource trade-off problem in project scheduling (چکیده)
1168 - Solving the discrete time/resource trade-off problem in project scheduling with genetic algorithms (چکیده)
1169 - The interplay between explicit and implicit knowledge (چکیده)
1170 - بازنمایی (خودی - دیگری) در گزارشهای تاریخی روزگار قاجار 1 (چکیده)
1171 - اثر سطوح مختلف کود دامی و استفاده از قیم بر تولید ارگانیک کدو پوست کاغذی (چکیده)
1172 - Fabrication of NiO/SiO2 nanocomposites using sol–gel method and optimization of gelation time using Taguchi robust design method (چکیده)
1173 - The Effect of Milling Conditions on Morphology and Grain Size of Al/SiC Nanocomposite Powders Produced by Mechanical Alloying Method (چکیده)
1174 - تشکیل ترکیبات بین فلزی در کامپوزیتAl/Ni3Al تفجوشی شده در دماهای مختلف (چکیده)
1175 - روابط مکانی بین جمعیت های بانک بذر و گیاهچه علف های هرز دم موشی (Hordeum spontaneum) و شاهی وحشی (Cardaria draba) در مزارع زعفران (Crocus sativus L.) (چکیده)
1176 - ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ های جدید گندم در شرایط رطوبتی (چکیده)
1177 - اثر تراکم کاشت بر شاخص های رشدی چهار رقم سورگوم دانه ای (چکیده)
1178 - اثرات الگوی کاشت و تراکم بر روی شاخص های رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای (Zea mays) در شرایط رقابت با تاج خروس (Amaranthus retroflexus) (چکیده)
1179 - بررسی اثر گاوپنبه بر عملکرد و اجزا عملکرد سویا در تراکم های مختلف گیاهی و تاریخ های مختلف کاشت (چکیده)
1180 - بررسی اثر آللوپاتیک اندام هوایی علف هفت بند بر درصد سبز شدن و رشد گیاهچه های گوجه فرنگی و ذرت (چکیده)
1181 - الگوی پراکنش مکانی بانک بذر علفهای هرز زعفران(Crocus satirus L.) با استفاده از ژئواستاتیستیک (چکیده)
1182 - بررسی اثر تاریخ کاشت، اندازه بنه و غلظتهای جیبرلین بر عملکرد زعفران (چکیده)
1183 - طراحی یک خط تولید از طریق بهینه سازی پارامترهای سیستم *M/G/C (چکیده)
1184 - Fe(HSO4)3 as an inexpensive, eco-friendly, heterogeneous and reusable catalyst for acetal/ketal formation and their facile regeneration (چکیده)
1185 - Selective monotetrahydropyranylation of symmetrical diols using P2O5/SiO2 under solvent-free conditions and their depyranylation (چکیده)
1186 - An Easy Method for the Generation of Amides from Ketones by a Beckmann Type Rearrangement Mediated by Microwave (چکیده)
1187 - P2O5 / SiO2 as An Efficient Reagent For Esterification of Phenols In Dry Media (چکیده)
1188 - Zegler Natta / Metallocen Hybrid Catalyst for Ethylen Polymerization (چکیده)
1189 - Effect of cropping systems and crop rotations on weeds (چکیده)
1190 - Combustion wave stability in diluted TiO2/Al/C system in atmospheric air (چکیده)
1191 - تاثیر جایگزینی پودر ماهی کیلکا با کنجاله سویا بر تولید و ترکیب شیر و غلظت متابولیتها و پروژسترون پلاسمای گاوهای تازه زای هلشتاین (چکیده)
1192 - Effect of Turmeric Rhizome Powder (چکیده)
1193 - تاثیر زیرساخت های حمل و نقل زمینی بر حجم تجارت بین المناطق ایران با کشورهای اکو (چکیده)
1194 - حوزه های بیوانرژتیک و سازوکار تأثیرات زیستی آنها (چکیده)
1195 - کاربرد محدودیت خوراکی ورشد جبرانی در بره های بلوچی (چکیده)
1196 - Effect of raw or roasted whole soybeans on early lactational Performance and ruminal and blood metabolites in Iranian cows (چکیده)
1197 - Estimation of digesta kinetics of different particle size fractions using rumen evacuation technique in dairy cows fed red clover – grass silage (چکیده)
1198 - Experimental and theoretical studies of polymer/solvent viscosity mixtures (چکیده)
1199 - عکس العمل گونه های مختلف بومادران به تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول (چکیده)
1200 - Antioxidant activity and mechanism of action of butein in linoleic acid (چکیده)
1201 - Effects of salinity levels on proteome ofSuaeda aegyptiaca leaves (چکیده)
1202 - شناسایی و تحلیل واژگان عمومی در منابع وب: رویکردی نو به بسط عبارت جستجو با استفاده از زبان طبیعی در (چکیده)
1203 - برآورد توابع تقاضای نهاده‌های تولید و عرضه سیب‌زمینی: مطالعه موردی استان خراسان (چکیده)
1204 - Field-dependent spin-wave damping in ferromagnet/ antiferromagnet bilayers (چکیده)
1205 - اثر عوامل گوناگون بر پایداری رنگ توت فرنگی در تولید کنسانتره (چکیده)
1206 - Clinical and Pathological Aspects of Experimental Oleander (Nerium oleander) Toxicosis in Sheep (چکیده)
1207 - the temperature dependence of the spin-wave damping in co/coo bilayers (چکیده)
1208 - analysis of iranian artemisia absinthium l. essential oil (چکیده)
1209 - برش بهينه دو بعدي با ارزش دهي به ضايعات (چکیده)
1210 - برش گيوتيني دو بعدي با ارزش دهي به ضايعات (چکیده)
1211 - Geometric Simulatiin of Five - Axis Ball -End Milling (چکیده)
1212 - مطالعه روند تغییرات سطوح توسعه صنعتی منطقه ای در ایران طی دوره 75-1355 (چکیده)
1213 - Role of Cognitive Style of Field-dependence/ independence in Using Metacognitive and Cognitive Reading Strategies by a Group of Skilled and Novice Iranian Students of English Literature (چکیده)
1214 - اثرات گسترش شهر مشهد بر الگوی زهکشی طبیعی و افزایش خطر سیلاب های شهری (چکیده)
1215 - Effect of turmeric rhizome powder on immunity responses in broiler chickens (چکیده)
1216 - Effect of Varying Levels of Turmeric Rhizome Powder on Some Blood Parameters of Broiler Chickens Fed Corn-Soybean Meal Based Diets (چکیده)
1217 - Effect of Turmeric Rhizome Powder on the Activity of Some Blood Enzymes in Broiler Chickens (چکیده)
1218 - The best linear approximation for nonlinear systems (چکیده)
1219 - EFFECT OF DROUGHT STRESS AT DIFFERENT GROWTH STAGES ON YIELD AND WATER USE EFFICIENCY OF FIVE PROSO MILLET (PANICUM MILIACEUM L.) GENOTYPES (چکیده)
1220 - Influence of nano sized silicon carbide on dimensional stability of Al/SiC nanocomposite (چکیده)
1221 - ON A NUMERICAL MODLE FOR GASIFICATION OF BIOMASS MATERIALS (چکیده)
1222 - اثر نسبت های مختلف NH4:No3 بر رشد و عملکرد توت فرنگی در شرایط آبکشتی (چکیده)
1223 - Maneto-optic Effects in Thin MnCo flims (چکیده)
1224 - Large magneto-optic Kerr effect on double thin Mn/Sb films (چکیده)
1225 - Effects of oral administration of levamisole on non-specific immunity, (چکیده)
1226 - برداشتهای صوفیان از قدرت فقها در ایران اواخر سده 11/17: تصویر ملا محمد طاهر قمی در دو رساله جدلی صوفیانه (چکیده)
1227 - A New Species of Wood Mouse of the genus A Podemus (چکیده)
1228 - Temperature dependence of the linewidth of spin-waves in Co/CoO bilayers (چکیده)
1229 - Protection against Listeria monocytogenes by ODN containing CpG motifs in BALB/c and C57BL/6 mice (چکیده)
1230 - The role of interleukine-12 in protection induced by CpG ODN against Listeria monocytogenes in BALB/c and C57BL/6 (چکیده)
1231 - Bovine blood neutrophil acyloxyacyl hydrolase (AOAH) activity during endotoxin and coliform mastitis (چکیده)
1232 - Comparison of record data and random observations based on statistical evidence (چکیده)
1233 - ضربکر شور از یک جفت از p-گروههای متناهی (چکیده)
1234 - More on reverse triangle inequality in inner product spaces (چکیده)
1235 - تاثیر سطوح مختلف کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata) (چکیده)
1236 - Reducing and/or substituting Cu-fungicide use in organic crop production systems (چکیده)