پژوهشهای زراعی ایران, سال (2006-6)

عنوان : ( ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ های جدید گندم در شرایط رطوبتی )

نویسندگان: محمدحسن راشدمحصل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ های جدید گندم در شرایط رطوبتی

کلمات کلیدی

/
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006153,
author = {راشدمحصل, محمدحسن},
title = {ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ های جدید گندم در شرایط رطوبتی},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2006},
month = {June},
issn = {2008-1472},
keywords = {/},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ های جدید گندم در شرایط رطوبتی
%A راشدمحصل, محمدحسن
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2006

[Download]