پژوهشهای زراعی ایران, سال (2006-6)

عنوان : ( روابط مکانی بین جمعیت های بانک بذر و گیاهچه علف های هرز دم موشی (Hordeum spontaneum) و شاهی وحشی (Cardaria draba) در مزارع زعفران (Crocus sativus L.) )

نویسندگان: محمدحسن راشدمحصل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روابط مکانی بین جمعیت های بانک بذر و گیاهچه علف های هرز دم موشی (Hordeum spontaneum) و شاهی وحشی

کلمات کلیدی

/
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006154,
author = {راشدمحصل, محمدحسن},
title = {روابط مکانی بین جمعیت های بانک بذر و گیاهچه علف های هرز دم موشی (Hordeum spontaneum) و شاهی وحشی (Cardaria draba) در مزارع زعفران (Crocus sativus L.)},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2006},
month = {June},
issn = {2008-1472},
keywords = {/},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روابط مکانی بین جمعیت های بانک بذر و گیاهچه علف های هرز دم موشی (Hordeum spontaneum) و شاهی وحشی (Cardaria draba) در مزارع زعفران (Crocus sativus L.)
%A راشدمحصل, محمدحسن
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2006

[Download]