دوازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , 2008-11-16

عنوان : ( تاثیر نرخ کرنش روی تغییرفرم پلاستیک فولاد ابزار K310 در دمای بالا )

نویسندگان: حمیدرضا عزت پور , محسن حدادسبزوار , سیدعبدالکریم سجادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از جمله فولادهای جدیدی که در ساخت غلتکهای نورد سرد مورد استفاده قرار می‌گیرد فولاد ابزار سردکار K310 می‌باشد. تاکنون رفتار مومسانی این آلیاژ در دماهای بالا مورد مطالعه قرار نگرفته و در نتیجه اطلاعات چندانی در این باره منتشر نگردیده است. هدف این تحقیق بررسی تاثیر نرخ کرنش روی رفتار تغییرفرم این آلیاژ در دمای بالا و مطالعه میزان این تاثیر روی این رفتار و نیز تبلور مجدد آن می‌باشد. به این منظور، آزمایش فشار داغ پیوسته در دمای C°1100 و نرخ کرنشهای 01/0 ، 1/0 و 1 انجام شد. همچنین سختی‌سنجی نمونه‌ها پس از تغییرفرم و کوینچ انجام گرفت. مطالعات ریزساختاری نیز به کمک میکروسکوپهای نوری و الکترونی SEM جهت مطالعه پدیده تبلور مجدد صورت پذیرفت. آنالیزهای نموداری انجام شده، وابستگی استحکام، کارسختی، بازیابی دینامیکی و تبلور مجدد دینامیکی را به دما و نرخ کرنش فرایند نشان می‌دهد. انرژی اکتیواسیون بدست آمده از آنالیز تابع سینوس هایپربولیک به خوبی با انرژی اکتیواسیون تئوری مطابقت داشت. نتایج این تحلیل نشان داد، در دمای ثابت، درصد کارنرمی با افزایش نرخ کرنش کاهش می‌یابد، به طوریکه در نرخ کرنش1، کارنرمی مشاهده نشد. نتایج میکروساختاری نیز نشان داد که در دمای ثابت، با کاهش نرخ کرنش، اندازه دانه ریزتر می‌شود. همچنین نتایج سختی بیانگر افزایش مقدار سختی با افزایش نرخ کرنش در دمای ثابت بود. هر سه نتیجه بالا، نشان دهنده افزایش درصد تبلور مجدد دینامیکی با کاهش نرخ کرنش می‌باشد.

کلمات کلیدی

, کلیدواژه‌ها: فولاد ابزار, K310, تغییرفرم داغ, بازیابی دینامیکی, نرخ کرنش, تبلور مجدد دینامیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006193,
author = {عزت پور, حمیدرضا and حدادسبزوار, محسن and سجادی, سیدعبدالکریم},
title = {تاثیر نرخ کرنش روی تغییرفرم پلاستیک فولاد ابزار K310 در دمای بالا},
booktitle = {دوازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران},
year = {2008},
location = {کرج, ايران},
keywords = {کلیدواژه‌ها: فولاد ابزار، K310، تغییرفرم داغ، بازیابی دینامیکی، نرخ کرنش، تبلور مجدد دینامیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر نرخ کرنش روی تغییرفرم پلاستیک فولاد ابزار K310 در دمای بالا
%A عزت پور, حمیدرضا
%A حدادسبزوار, محسن
%A سجادی, سیدعبدالکریم
%J دوازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
%D 2008

[Download]