روان شناسی تحولی - روان شناسان ایرانی, سال (2006-6) , صفحات (319-331)

عنوان : ( رابطه ی معیار های ارتباطی با سازگاری زناشویی )

نویسندگان: هدی لقابرازنده , علی صاحبی , سیدامیر امین یزدی , بهروز مهرام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش رابطه معیارهای ارتباطی با سازگاری زناشویی بررسی گردید

کلمات کلیدی

, relationship,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006249,
author = {لقابرازنده, هدی and صاحبی, علی and امین یزدی, سیدامیر and مهرام, بهروز},
title = {رابطه ی معیار های ارتباطی با سازگاری زناشویی},
journal = {روان شناسی تحولی - روان شناسان ایرانی},
year = {2006},
month = {June},
issn = {1735-305x},
pages = {319--331},
numpages = {12},
keywords = {relationship; adjustment},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه ی معیار های ارتباطی با سازگاری زناشویی
%A لقابرازنده, هدی
%A صاحبی, علی
%A امین یزدی, سیدامیر
%A مهرام, بهروز
%J روان شناسی تحولی - روان شناسان ایرانی
%@ 1735-305x
%D 2006

[Download]