دانشکده دندانپزشکی مشهد, دوره (31), شماره (4), سال (2008-7) , صفحات (251-260)

عنوان : ( بررسی رادیو گرافیکی و کلینیکی ترمیم پرفوریشنهای مکانیکی ناحیه فورکیشن دندانهای پرمولز سگ )

نویسندگان: مریم بیدار , محمدحسن ضرابی , علی اصغر نوعی , کامران سرداری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه مشخص شد هر دو ماده نتایج مطلوبی در ترمیم ناحیه دارند

کلمات کلیدی

, پرفوریشن, سیمان سفید, سیمان پرتلند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006285,
author = {مریم بیدار and محمدحسن ضرابی and علی اصغر نوعی and سرداری, کامران},
title = {بررسی رادیو گرافیکی و کلینیکی ترمیم پرفوریشنهای مکانیکی ناحیه فورکیشن دندانهای پرمولز سگ},
journal = {دانشکده دندانپزشکی مشهد},
year = {2008},
volume = {31},
number = {4},
month = {July},
issn = {1560-9286},
pages = {251--260},
numpages = {9},
keywords = {پرفوریشن، سیمان سفید، سیمان پرتلند},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رادیو گرافیکی و کلینیکی ترمیم پرفوریشنهای مکانیکی ناحیه فورکیشن دندانهای پرمولز سگ
%A مریم بیدار
%A محمدحسن ضرابی
%A علی اصغر نوعی
%A سرداری, کامران
%J دانشکده دندانپزشکی مشهد
%@ 1560-9286
%D 2008

[Download]