خبرنامه انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران, شماره (30), سال (2006-10) , صفحات (4-11)

عنوان : ( جداسازی گازها توسط غشاهای پلیمری )

نویسندگان: مرتضی صادقی , مهدی پورافشاری چنار , سید عباس موسوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جداسازی گازها توسط غشاهای پلیمری

کلمات کلیدی

, غشاهای پلیمری, جداسازی گاز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006337,
author = {مرتضی صادقی and پورافشاری چنار, مهدی and سید عباس موسوی},
title = {جداسازی گازها توسط غشاهای پلیمری},
journal = {خبرنامه انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران},
year = {2006},
number = {30},
month = {October},
issn = {1234-7891},
pages = {4--11},
numpages = {7},
keywords = {غشاهای پلیمری، جداسازی گاز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جداسازی گازها توسط غشاهای پلیمری
%A مرتضی صادقی
%A پورافشاری چنار, مهدی
%A سید عباس موسوی
%J خبرنامه انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران
%@ 1234-7891
%D 2006

[Download]