مواد پیشرفته در مهندسی, دوره (14), سال (1994-2) , صفحات (19-35)

عنوان : ( اثر آلومینیوم بر ریزساختار و خواص مکانیکی چدن های نشکن آستمپر شده )

نویسندگان: علیرضا کیانی رشید ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله اثر افزایش عنصر آلومینیوم تا 5/8 درصد بر ریزساختار، خواص مکانیکی و مقاومت اکسیداسیون چدن های نشکن و چدن نشکن آستمپر شده بررسی شده است. برای یافتن مناسب ترین سیکل عملیات حرارتی آستمپرکردن و تعیین ترکیب شیمیایی بهینه، نمونه های کشش و ضربه در محدوده دمایی 890 الی 990 درجه سانتیگراد آستنیته و در دامنه دمایی 285 تا 375 درجه سانتیگراد به مدت زمان های 15 الی 150 دقیقه آستمپر شدند. نتایج نشان داد که اضافه کردن 8/1 درصد مس و 7/0 درصد نیکل به ترکیب شیمیایی، اثرات مخرب و نامطلوب آلومینیوم را بر شکل گرافیت کروی به شدت کاهش می دهد. همچنین مشخص شد که برای ایجاد ساختار بینیتی در چدن های نشکن با 2 درصد آلومینیوم دمای مطلوب برای آستنیته کردن 890 درجه سانتیگراد است، در حالی که با افزایش درصد آلومینیوم به بیش از 2 درصد دمای آستنیته کردن نیز باید به دماهای بالاتر نظیر 990 درجه سانتیگراد افزایش داده شود. همچنین مشخص شد که اضافه شدن آلومینیوم به این خانواده از چدن ها در دماهای 700 درجه سانتیگراد و بالاتر، بهبود قابل ملاحظه ای در مقاومت اکسیداسیون آن ها ایجاد می کند.

کلمات کلیدی

, آلومینیوم, چدن نشکن, آستمپر کردن, ریزساختار, خواص مکانیکی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006462,
author = {کیانی رشید, علیرضا},
title = {اثر آلومینیوم بر ریزساختار و خواص مکانیکی چدن های نشکن آستمپر شده},
journal = {مواد پیشرفته در مهندسی},
year = {1994},
volume = {14},
month = {February},
issn = {۲۲۵۱-۶۰۰X},
pages = {19--35},
numpages = {16},
keywords = {آلومینیوم، چدن نشکن، آستمپر کردن، ریزساختار، خواص مکانیکی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر آلومینیوم بر ریزساختار و خواص مکانیکی چدن های نشکن آستمپر شده
%A کیانی رشید, علیرضا
%J مواد پیشرفته در مهندسی
%@ ۲۲۵۱-۶۰۰X
%D 1994

[Download]