پژوهشهای زراعی ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2009-2) , صفحات (335-342)

عنوان : ( اثر تراکم بوته و تعدادچین بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه و دانه کوشیا )

نویسندگان: حمیدرضا خزاعی , سیدمسعود ضیائی , محمد کافی , جواد شباهنگ , محمدرضا سلیمانی اینانلو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ه منظور بررسی اثرات تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه و دانه کوشیا(L. Schrad Kochia scoparia) آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در زمان در قالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در بهار سال 1386 در مزرعه تخقیقات شوری قطب علمی گیاهان زراعی ویژه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در کیلومتر 15 جاده مشهد- سرخس به اجرا در آمد. کرت اصلی شامل چهار سطح تراکم (10، 20، 30و 40بوته در متر مربع) و کرت های فرعی شامل تعداد چین(بدون برداشت، یکبار برداشت و دو بار برداشت) بود. در هر چین عملکرد ماده خشک، وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه، ارتفاع بوته، تعداد شاخه ودر انتهای فصل رشد علاوه بر صفات فوق، عملکرددانه ووزن هزار دانه نیزتعیین گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که تراکم 30 بوته در متر مربع دارای بیشترین عملکرد ماده خشک، وزن خشک برگ و وزن خشک ساقه است. همچنین چین اول از نظر عملکرد ماده خشک، وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه، ارتفاع بوته، تعداد شاخه نسبت به چین دوم برتری داشت و اثر متقابل چین در تراکم نیزدر وزن خشک برگ معنی‌دار گردید. در انتهای فصل رشد و پس از رسیدگی فیزیولوژیکی مشخص گردید که بین سطوح محتلف تراکم از نظر ارتفاع بوته و تعداد شاخه اختلاف معنی‌داری وجود ندارد، ولی تراکم 30 بوته در متر مربع بهترین تراکم از نظر تولید ماده خشک، وزن خشک برگ و وزن خشک ساقه بود وتراکم 20 بوته در متر مربع بهترین تراکم جهت تولید دانه در این گیاه است.

کلمات کلیدی

, واژه‌های کلیدی: کوشیا, تراکم, چین, عملکرد, اجزای عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006503,
author = {خزاعی, حمیدرضا and ضیائی, سیدمسعود and کافی, محمد and شباهنگ, جواد and سلیمانی اینانلو, محمدرضا},
title = {اثر تراکم بوته و تعدادچین بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه و دانه کوشیا},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2009},
volume = {6},
number = {2},
month = {February},
issn = {2008-1472},
pages = {335--342},
numpages = {7},
keywords = {واژه‌های کلیدی: کوشیا، تراکم، چین، عملکرد، اجزای عملکرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تراکم بوته و تعدادچین بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه و دانه کوشیا
%A خزاعی, حمیدرضا
%A ضیائی, سیدمسعود
%A کافی, محمد
%A شباهنگ, جواد
%A سلیمانی اینانلو, محمدرضا
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2009

[Download]