هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی , 2008-01-11

عنوان : ( بررسی اثر نوع بسته بندی و شرایط نگهداری بر میزان تجمع فلزات کمیاب در کمپوت گیلاس )

نویسندگان: فرشته حسینی , محمدباقر حبیبی نجفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

و پاکت انعطاف پذیر برمی زان آهن، قل ع و سرب در کمپوت گیلا س TP در این پژوهش تأثیر دو نوع بسته بندی، قوط ی تهیه شده از گیلاس سیاه مش ه د مورد ارزیابی قرار گرف ت . کمپوت گیلاس در شرایط یکسا ن در دو نوع بسته بندی تولی د و 35 و 40 درجه سانتیگراد، بلافاصله پس از تولید ،20-23 ، تغییرات م یزان فلزات در آ ن ، طی نگهداری در درجه حرارت ه ا ی 4 60 و 90 پس از آن اندازه گیری گردید. آزمایش فاکتوریل فوق در قالب طرح آماری اسپلیت پلات انجام شده ، و در روزها ی 30 میزان TP با آزمون دانکن مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج ن شان داد ک ه در نمونه های قوط ی ،α=% و میانگین ها در سط ح 5 آهن، قلع و سرب طی زمان نگهداری بطور معنی دار ا فزایش می ی ا ب د . همچنین دما سرعت حل شدن فلزات مذکور را اف ز ایش می دهد بطو ر یکه نمونه ه ای نگهدا ری شده در دماه ای بالاتر، دارای محتوی فلزات بیشتر بودند. برای کمپوته ای بسته بن د ی شده در پاکت انعطاف پذیر، تغییرات میزان فلزات فو ق ط ی زمان ناچیز بود، بطوریکه می توان گفت این نوع بسته بن دی تغیی ر معنی داری در میزان فلزات در کمپوت گیلاس ایجاد نمی کند.

کلمات کلیدی

, پاکت انعطاف پذیر , آهن, قلع, سرب, کمپوت گیلاس, قوطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006600,
author = {حسینی, فرشته and حبیبی نجفی, محمدباقر},
title = {بررسی اثر نوع بسته بندی و شرایط نگهداری بر میزان تجمع فلزات کمیاب در کمپوت گیلاس},
booktitle = {هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی},
year = {2008},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {پاکت انعطاف پذیر ، آهن، قلع، سرب، کمپوت گیلاس، قوطی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر نوع بسته بندی و شرایط نگهداری بر میزان تجمع فلزات کمیاب در کمپوت گیلاس
%A حسینی, فرشته
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%J هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
%D 2008

[Download]