آموزش و یادگیری غیر رسمی , 2008-06-13

Title : ( Ideology, language and power… )

Authors: Reza Pishghadam ,

Citation: BibTeX | EndNote

Ideology, language and power…

Keywords

, Ideology, language and
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006869,
author = {Pishghadam, Reza},
title = {Ideology, language and power…},
booktitle = {آموزش و یادگیری غیر رسمی},
year = {2008},
location = {lمشهد, IRAN},
keywords = {Ideology; language and power…},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Ideology, language and power…
%A Pishghadam, Reza
%J آموزش و یادگیری غیر رسمی
%D 2008

[Download]