بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Reza Pishghadam


موارد یافت شده: 205

1 - آینده‌پژوهی رشته آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان در پرتوی الگوی تحلیل لایه‌ای علت‌ها (چکیده)
2 - INTRODUCING EMOTIONCY TENSION AS A POTENTIAL SOURCE OF IDENTITY CRISES (چکیده)
3 - Culture and Identity: Linking Iranian Identity Components and Cultural Dimensions (چکیده)
4 - Introducing Emotioncy as a Potential Source of Test Bias: A Mixed Rasch Modeling Study (چکیده)
5 - Giving a Boost to the Working Memory: Emotioncy and Cognitive Load Theory (چکیده)
6 - English Language Teachers’ Burnout Within the Cultural Dimensions Framework (چکیده)
7 - The Impacts of Open and Closed Postures on EFL Learners’ Perceptions of Class Activity (چکیده)
8 - Delving into the Future of Iran`s English Language Teaching in Light of Technology (چکیده)
9 - Contextualization-Emotionalization Interface: A Case of Teacher Effectiveness (چکیده)
10 - Emotioncy, Extraversion, and Anxiety in Willingness to Communicate in English (چکیده)
11 - Examining the gender identity of language teachers using a masculinity-femininity scale: A case from Iran (چکیده)
12 - L2 Learners' Perceptions of Teachers' Roles in EFL Settings (چکیده)
13 - آینده‌پژوهی رشته «زبان فرانسه» با تکیه بر روش تحلیل لایه ای علت ها (بررسی موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
14 - Task-Based Creative Writing through Visual Advertisement: AChange of Attitude (چکیده)
15 - Conceptualizing Sensory Relativism in Light of Emotioncy: A Movement beyond Linguistic Relativism (چکیده)
16 - Vocabulary Glossing: A Meta-analysis of the Relative Effectiveness of Different Gloss Types on L2 Vocabulary Acquisition (چکیده)
17 - Home Culture Attachment and Comprehending L2 Written Texts: A Study on EFL learners in Iran (چکیده)
18 - نقد و بررسی کتاب انگلیسی پایه هفتم از دیدگاه مدل تحولی– تفاوتهای فردی مبتنی بر ارتباط (چکیده)
19 - بررسی جامعه شناختی کارکردهای سکوت در متون دینی، ادبی و ضرب ا لمثل های فرهنگ ایرانی با رویکردی میان رشته ای در آموزش زبان انگلیسی (چکیده)
20 - Discursive Psychology in Language Education: Cases of Home Culture Attachment and World Englishes (چکیده)
21 - Emotioncy: A Post-Linguistic Approach toward Vocabulary Learning and Retention (چکیده)
22 - Emotioncy in Language Education: From Exvolvement to Involvement (چکیده)
23 - Development and Validation of a Cultural Dimensions Scale (CDS) and Its Application in an Iranian Context (چکیده)
24 - Linguistic Politeness and its Relationship with Data Collection Preferences (چکیده)
25 - نقش فرهنگ بومی در کلاس‌های زبان انگلیسی: مقایسه سه دیدگاه متفاوت (چکیده)
26 - اعتماد در پژوهش: «اعتماد» و نقش آن در «ارجاع دادن» به پژوهش های زبانی در ایران (چکیده)
27 - Constructing and Validating a Scale to Measure the Role of Factors Affecting EFL learners’ Moral Competency (چکیده)
28 - Technology and the Future of Iran`s English Language Teaching (چکیده)
29 - Hybrid modeling of intelligence and linguistic factors as predictors of translation quality (چکیده)
30 - Investigating the Relationship between Iranian EFL Learners' Cultural Intelligence and their Home Cultural Attachment (چکیده)
31 - نقدی بر کتاب روان شناسی زبان آموز: تفاوت های فردی در یادگیری زبان دوم (چکیده)
32 - Delving into the Speech Act of Accusation: A Case of Persian and English Newspapers and Magazines (چکیده)
33 - The Impacts of Open/closed Body Positions and Postures on Learners’ Moods (چکیده)
34 - بررسی کاربرد فعل رفتن در گویش مشهدی و زبان انگلیسی : شباهت ها و تفاوت ها (چکیده)
35 - کاربردهای (چکیده)
36 - Probing ELT Along a Two-way Road: An Interview with Prof. Reza Pishghadam (چکیده)
37 - Introducing Threshold Concepts in ELT: Research-insight as Illustration (چکیده)
38 - Language Teachers’ Conceptions of Intelligence and their Roles in Teacher Care and Teacher Feedback (چکیده)
39 - Identity Statuses Scale in EFL Settings: A Case of Formal and Informal Contexts (چکیده)
40 - Construction and Validation of EFL Learners’ Attitudes toward English Pronunciation (LATEP): A Structural Equation Modeling Approach (چکیده)
41 - Linguistic-bound or Life-wise Language Teaching Beliefs: A Mixed Methods Approach (چکیده)
42 - Changes and Challenges of Literacy Practices: A Case of a Village in Iran (چکیده)
43 - Parents’ Conceptual Involvement in their Children’s Education: An Assessment-oriented View (چکیده)
44 - نگاهی جامعه شناختی به کنش گفتاری نفرین: مقایسه زبان های فارسی و انگلیسی (چکیده)
45 - گفتمان و شکل گیری هویت های سیاسی: مطالعة موردی زبان آموزان و معلمان ایرانی درحوزه یادگیری زبان انگلیسی در آموزشگاه های زبان (چکیده)
46 - Construction, Validation, and Application of a Teacher Status Scale (TSS): A Case of Iranian Junior High School Teachers (چکیده)
47 - Construction and Validation of the Translation Teacher Competency Test (TTCT) (چکیده)
48 - Neuro-Linguistic Programming (NLP) for Language Teachers: Revalidation of an NLP Scale (چکیده)
49 - Iranian university students ` conceptions of assessment: Using assessment to self-improve (چکیده)
50 - بررسی کنش‌گفتاری «استدلال» در زبان تبلیغات مجلات انگلیسی و فارسی (چکیده)
51 - Construction and Validation of Critical Understanding of the Global Spread of English Scale (CUGSES) (چکیده)
52 - آزمون بین اللملی زبان فارسی به غیر فارسی زبانان: ضرورتی از یاد رفته (چکیده)
53 - Development and Validation of the Student Stroke Scale and Examining its Relation with Academic Motivation (چکیده)
54 - Constructing and validating the self-efficacy scale for English language learners’ textbooks through Rasch measurement model (چکیده)
55 - A Socio-Cultural Study of Language Teacher Status (چکیده)
56 - نگاهی جامعه شناختی به کنش گفتاری قسم: مقایسه زبان های فارسی و انگلیسی (چکیده)
57 - Social Conceptions of Intelligence and their Influence on English Language Teacher Care (چکیده)
58 - Towards a Contrastive Pragmatic Analysis of Congratulation Speech Act in Persian and English (چکیده)
59 - The Role of Goal setting Theory on Iranain EFL Learners' Motivation (چکیده)
60 - معرفی زباهنگ به عنوان ابزاری تحول گرا در فرهنگ کاوی زبان (چکیده)
61 - بررسی ارتباط میان برنامه های درسی زبانی و افزایش قابلیت های هیجانی-اجتماعی زبان آموزان در چارچوب نظریه آموزش زبان کاربردی (چکیده)
62 - The Relationship between Native-like Accent and Deculturation among EFL Learners in Iran (چکیده)
63 - تفکر انتقادی و ترجمه: بررسی ارتباط میان مهارت تفکر انتقادی و توانایی در ترجمه (چکیده)
64 - Emotion-Based Language Instruction (EBLI) as a new perspective in bilingual education (چکیده)
65 - ارتباط میان زبان، مذهب و فرهنگ: تحقیق و تدقیقی در کارکردهای لقب حاجی و واژه های وابسته در زبان فارسی (چکیده)
66 - Pragmatic Transfer in L2 Speech Behaviors: A Cross-cultural Study (چکیده)
67 - Translation Industry in the Light of Complexity Science: A Case of Iranian Context (چکیده)
68 - Using Rasch to Validate a Measure of English Language Teacher Prejudice (چکیده)
69 - The Perception-Practicum Interface Revisited: Life-wise Language Teaching Perceptions and Teacher Burnout (چکیده)
70 - Conceptions of Assessment and Teacher Burnout (چکیده)
71 - مطالعه اکولوژیک در آموزش زبان: نقش والدین در پیشرفت سطح یادگیری زبان انگلیسی فراگیران (چکیده)
72 - آسیب شناسی روش های جمع آوری داده در مطالعات زبانی: گامی به سوی بومی سازی روش تحقیق در ایران (چکیده)
73 - Specifying the Underlying Constructs of Home Culture Attachment Scale (چکیده)
74 - Life-wise Language Learning Textbooks: Construction and Validation of an Emotional Abilities Scale through Rasch Modeling (چکیده)
75 - فرهنگ، کارتون و آموزش زبان انگلیسی: مطالعه کیفی کارتون «انگلیسی جادویی» (چکیده)
76 - A New Look into the Construct Validity of the IELTS Speaking Module (چکیده)
77 - Designing and Validating a Scale on English Language Teacher Perfectionism (چکیده)
78 - Pinpointing the classifiers of English language writing ability: A discriminant function analysis approach (چکیده)
79 - Teachers’ Feedback on EFL Students’ Writings: A Linguistic or Life Syllabus Perspective (چکیده)
80 - Constructing and Validating Computerized Assessment of L2 Reading Comprehension (چکیده)
81 - The Role of Narrative Intelligence in English Language Teaching, Major and Gender (چکیده)
82 - Creativity and its Relationship with Teacher Success (چکیده)
83 - Intelligence and Metacognition as Predictors of Foreign Language Achievement: A Structural Equation Modeling Approach (چکیده)
84 - Discourse and Commodified Identities Construction: Case Studies of Iranian EFL Learners and Teachers at Private Language Schools (چکیده)
85 - The coronotopical nature of identity construction: Case studies of narrative identities of EFL teachers (چکیده)
86 - Introducing and Exemplifying English for Life Purposes (ELP) as a New Concept in English Language Teaching (چکیده)
87 - Writers’ Stance-taking in EFL Articles: A Case of Persian, English and EFL Speakers (چکیده)
88 - Opening up a New Pathway to the Future of ELT: Construction and Validation of a Scale for the Measuremen of L2 Teachers’ Life -Responsive Language Teaching Perceptionst of L2 Teachers’ (چکیده)
89 - سابقه ی تدریس و تغییر در هویت های ملی، مذهبی و غربی: مطالعه ی کیفی (چکیده)
90 - Establishing a Life-Language Model of Proficiency: A New Challenge for Language Testers (چکیده)
91 - A Critical Look into Critical Pedagogy (چکیده)
92 - نگاهی انتقادی به نقشه ی هوش در ایران: نخبگی یا مخبگی؟ (چکیده)
93 - An Investigation into Teachers’ Feedback on Learners’ Errors: Gender and Teacher Experience (چکیده)
94 - Crossing the threshold of Iranian TEFL (چکیده)
95 - نقدی بر کتب زبان انگلیسی برای مقاصد خاص (بررسی زبان عمومی دانشگاه) (چکیده)
96 - Analysis of English language textbooks in the light of English as an International Language (EIL): A comparative study (چکیده)
97 - Sociological and Psychological Model of Foreign Language Achievement: Examining Social/Cultural Capital and Cognitive/Metacognitive Aspects (چکیده)
98 - Teaching General English in Academic Context: Schema Based or Translation Based Approach? (چکیده)
99 - Hybrid Modeling of Intelligence and Linguistic Factors as Predictors of L2 Writing Quality: A SEM Approach (چکیده)
100 - Culture and Education: Bringing to Light the Views of Iranian Students of English, French and Arabic Majors towards Learning and Teaching (چکیده)
101 - Rhetorical patterns of argumentation in EFL journals of Persian and English (چکیده)
102 - Investigating condolence responses in English and Persian (چکیده)
103 - Conceptions of Assessment among Iranian EFL Teachers (چکیده)
104 - It Might Have Been a Slip of Tongue: Iranian EFL Teachers’ Reaction to their Colleagues’ Linguistic Goofs (چکیده)
105 - Attribution Theory and Personality Traits among EFL Learners (چکیده)
106 - اهمیت تفکر انتقادی در آموزش خواندن (چکیده)
107 - Socio-imposed Theory of Language Proficiency and its Application in Iran (چکیده)
108 - Applied ELT as a Panacea for Linguistic Imperialism (چکیده)
109 - Linguistic Democracy in English Language Teaching (چکیده)
110 - Narrative intelligence and pedagogical success in English (چکیده)
111 - Educational Language Teaching: A New Movement beyond Reflective/Critical Teaching (چکیده)
112 - Determining the Underlying Constructs of the English Language Teacher Prejudice Scale (چکیده)
113 - Construction and Validation of an English Language Teacher Creativity Scale (ELT-CS (چکیده)
114 - Narrative Intelligence and Learning Languages (چکیده)
115 - Insha’Allah (God’s Willing) and its Functions in Persian (چکیده)
116 - Life Syllabus: A New Research Agenda in English Language Teaching (چکیده)
117 - Cross-cultural Comparison of Gratitude Expressions in Persian, Chinese and American English (چکیده)
118 - Personality and Emotional Intelligence in Teacher Burnout (چکیده)
119 - Giving Directions: A Cross-cultural Comparison of L1 and L2 Strategies (چکیده)
120 - The Impact of Glossing on Incidental Vocabulary Learning: A Comparative Study (چکیده)
121 - culture and Identity Change Among Iranian EFL Teachers (چکیده)
122 - The Interaction of Lexical and Grammatical Aspects in English as a Foreign Language for Iranian Farsi Speaking Learners (چکیده)
123 - Investigation into the Roles of Iranian Professors Teaching TEFL: A Study Based on Goffman's Footing Theory (چکیده)
124 - Enhancing Life Qualities in ELT Classes (چکیده)
125 - Professional Identity in Iran`s Higher Education: A Case of EFL Professors (چکیده)
126 - A Cross-Linguistic Study of Persuasive Strategies used in Persian and English Languages (چکیده)
127 - Qualitative Metaphor Analysis and Language Learning Opportunities (چکیده)
128 - The Construct Validation of a Questionnaire of Social and Cultural Capital (چکیده)
129 - Expressions of Gratitude: A Case of EFL Learners (چکیده)
130 - IQ and Test Format: A Study into Test Fairness (چکیده)
131 - The Differing Effect of Computerized Dynamic Assessment of L2 Reading Comprehension on High and Low Achievers (چکیده)
132 - LEARNER CREATIVITY IN FOREIGN LANGUAGE ACHIEVEMENT (چکیده)
133 - Iranian Gradudate Students`Conceptions Abouit English Language Teaching and Learning (چکیده)
134 - Learner Creativity in Accuracy, Complexity and Fluency in Written Narrative Tasks (چکیده)
135 - HOME CULTURE ATTACHMENT AND ACCESS TO SOCIAL/CULTURAL CAPITAL: A CASE OF IRANIAN ENGLISH FOREIGN LANGUAGE TEACHERS (چکیده)
136 - Learner Creativity and Performance in Written Narrative Tasks (چکیده)
137 - NLP and its Relationship with Teacher Success, Gender, Teaching Experience, and Degree: A Comparative Study (چکیده)
138 - Persuasive Strategies among Iranian EFL Learners (چکیده)
139 - Attributional Analysis of Language Learners at High Schools: A Case of Iranian Learners (چکیده)
140 - Parental Education and Social and Cultural Capital in Academic Achievement (چکیده)
141 - A Chronotopic Analysis of Cover Letters in Persian and English (چکیده)
142 - Self-correction among Iranian EFL Learners: An Investigation into their Preferences for Corrective Feedback (چکیده)
143 - Examining Construct Validation of the English Language Teachers Competency Test (چکیده)
144 - An Application of a Questionnaire of Social and Cultural Capital to English Language Learning (چکیده)
145 - A Contrastive Study into the Realization of Suggestion Speech Act: Persain vs English (چکیده)
146 - Gender Delineation in High school and Pre-university ELT Textbooks: A Criterion-oriented Approach to Text Analysis (چکیده)
147 - Delving into Speech Act of Suggestion: A Case of Iranian EFL Learners (چکیده)
148 - Attributional Patterns with Respect to Major and Attendance in Private Language Schools: A Case of EFL Context (چکیده)
149 - Predictive Validity of the English Language Teacher Competency Test (چکیده)
150 - PEER CORRECTION AMONG IRANIAN ENGLISH LANGUAGE (چکیده)
151 - Emotional Intelligence: Can It Be a Predictor of Performance on Different Test Formats? (چکیده)
152 - Metaphorical Analysis of Iranian MA University Students’ Beliefs: A Qualitative Study (چکیده)
153 - Group Work in EFL Children‟s Classes: A Qualitative Study (چکیده)
154 - A Quantitative Survey on Iranian English Learners' Attitudes toward Varieties of English: World English or World Englishes (چکیده)
155 - Introducing Applied ELT as a New Paradigm (چکیده)
156 - The Effect of Form versus Meaning-Focused Tasks on the Development of Collocations among Iranian Intermediate EFL Learners (چکیده)
157 - Symmetrical or Asymmetrical Scaffolding: Piagetian vs. Vygotskyan Views to Reading Comprehension (چکیده)
158 - Development and Validation of an English Language Teacher Competency Test Using Item Response Theory (چکیده)
159 - Iranian PhD Students Beliefs about Language Learning and Teaching: A Qualitative Study (چکیده)
160 - A Qualitative Analysis of ELT in the Language Institutes of Iran in the Light of the Theory of ‘World Englishes’ (چکیده)
161 - On Validation of Concept Map as an Assessment Tool of L2 Reading Comprehension (چکیده)
162 - Speech Act of Correction: The Way Iranian EFL Learners Correct their Teachers L (چکیده)
163 - Social and Cultural Capital in Creativity (چکیده)
164 - An Analysis of the Realization of Politeness Markers in Official Letters: A Cross-cultural Study (چکیده)
165 - Construction and Validation of a Narrative Intelligence Scale with the Rasch Rating Scale Model (چکیده)
166 - Foreign language attributions and achievement in foreign language classes (چکیده)
167 - Learner Perfectionism and its Role in Foreign Language Learning Success, Academic Achievement, and Learner Anxiety (چکیده)
168 - Foreign Language Learning and World EnglishesPhilosophy (چکیده)
169 - تاثیر و نقش کلاسهای آموزش زبان انگلیسی در افزایش هوش هیجانی وسازه های مربوطه (چکیده)
170 - Validation of an NLP Scale and its Relationship with Teacher Success in High Schools (چکیده)
171 - Dynamic Assessment: A Panacea for Students` Failures (چکیده)
172 - The Relationship between Iranian EFL Teachers ` Multiple Intelligences and their Successful Teaching in Language Institutes (چکیده)
173 - A Quantitative Analysis of the Relationship between Emotional Intelligence and Foreign Language Learning (چکیده)
174 - A New Method for Standard-setting Using the Rasch Model (چکیده)
175 - The Relationship among Reading Comprehension Ability, Grammar and Vocabulary Knowledge: An Experimental and Schema-Based Approach (چکیده)
176 - The Impact of Visual and Verbal Intelligences-Based Teaching on the Vocabulary Retention and Written Production of Iranian Intermediate EFL Learners (چکیده)
177 - بررسی وضعیت موجود و آسیب شناسی آموزش زبان انگلیسی در مهد کودک ها (چکیده)
178 - The Analysis of ESP Textbooks in the Light of Halliday `s Systemic Functional Grammar (چکیده)
179 - A Young Learner`s Co-construction of L2 Literacy through ZPD-Activated Interactions While Watching Cartoons: A Case Study (چکیده)
180 - Dialogical Interaction in Formal and Informal Contexts: A Study in an EFL Situation (چکیده)
181 - تهیه و بررسی اعتبار سازه ی پرسشنامه ویژگی های مدرسان موفق زبان انگلیسی در آموزشگاه های زبان (چکیده)
182 - ارتباط راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی با جنسیت و راهبردهای غالب یادگیری زبان انگلیسی در زبان آموزان ایرانی (چکیده)
183 - Examining Iranian Language Learner`s Perceptions of Langauge Education in Formal and Informal Contexts (چکیده)
184 - EQ and IQ and test format: A Study into test fairness (چکیده)
185 - The effects of the violation of local independence assumption on the person measures under the Rasch model (چکیده)
186 - The relationship between accent and deculturation among EFL learners in Iran (چکیده)
187 - English Language Teaching in Postmodern Era (چکیده)
188 - Emotional and verbal intelligences in language learning (چکیده)
189 - Metaphor Analysis of Teachers’ Beliefs and Conceptions of Language Teaching and Learning in Iranian High Schools and Language Institutes: A Qualitative Study (چکیده)
190 - Metaphor Analysis: A Qualitative Study of Iranian High School and Language Institute Learners’ Ideas and Beliefs in the Current and Ideal Situations of Teaching and Learning (چکیده)
191 - The Impacts of Teacher Self-disclosureon the Speaking Ability of EFL Learners (چکیده)
192 - The impact of colocational instrucion on the writing skill of Iranian EFL learners (چکیده)
193 - Cultural literacy in language learning: Enrichment or derichment (چکیده)
194 - Attitudes towards the Mashhadi... (چکیده)
195 - CDA, critical thinking (چکیده)
196 - Ideology, language and power… (چکیده)
197 - On Validation of Concept Map as an Assessment (چکیده)
198 - The content analysis of the books… (چکیده)
199 - The Construct Validation and Application of a Questionnaire of (چکیده)
200 - The interplay between explicit and implicit knowledge (چکیده)
201 - تاثیر فرهنگ در سبکهای غالب یادگیری ادراکی (چکیده)
202 - نقش هوش هیجانی در یادگیری زبان انگلیسی و موفقیت تحصیلی (چکیده)
203 - On the Role of Emotional, Psychometric, and Verbal Intelligences in the Academic Achievement of University Students Majoring in English Language (چکیده)
204 - افزایش‌تفکرانتقادی از طریق مباحثه ادبی در کلاس‌های زبان انگلیسی (چکیده)
205 - نقش هوش چندگانه معلمان زبان انگلیسی دبیرستان‌ها (چکیده)