زیست شناسی ایران, دوره (21), شماره (2), سال (2008-4) , صفحات (361-368)

عنوان : ( بررسی فون سوسماران بخش صالح آباد تربت جام, استان خراسان رضوی )

نویسندگان: رضا نصرآبادی , جمشید درویش , نصراله رستگار پویانی , حمید اجتهادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ررسی فون سوسماران بخش صالح آباد تربت جام, استان خراسان رضوی

کلمات کلیدی

, سوسمار, فون, صالح آباد تربت جام, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007038,
author = {نصرآبادی, رضا and درویش, جمشید and نصراله رستگار پویانی and اجتهادی, حمید},
title = {بررسی فون سوسماران بخش صالح آباد تربت جام, استان خراسان رضوی},
journal = {زیست شناسی ایران},
year = {2008},
volume = {21},
number = {2},
month = {April},
issn = {2008-9406},
pages = {361--368},
numpages = {7},
keywords = {سوسمار، فون، صالح آباد تربت جام، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی فون سوسماران بخش صالح آباد تربت جام, استان خراسان رضوی
%A نصرآبادی, رضا
%A درویش, جمشید
%A نصراله رستگار پویانی
%A اجتهادی, حمید
%J زیست شناسی ایران
%@ 2008-9406
%D 2008

[Download]