هیجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2008-10-15

عنوان : ( استخراج عصاره هسته انگور با سیستم های مختلف حلال و ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی وآنتی )

نویسندگان: امیر سالاری , محمدباقر حبیبی نجفی , رضا فرهوش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش عصاره هسته انگور به عنوان یک ترکیب سلامتی زا بوسیله شش سیستم حلال استخراج گردید . بازده استخراج ، ظرفیت آنتی اکسیدانی و احیا کنندگی ، توانایی بدام انداختن رادیکالهای آزاد ، ارزیابی تاثیر آن بر افزایش مقاومت حرارتی و شرایط اکسیداسیون بد ون آنتی اکسیدان سویا بعنوان یک سیستم مدل غذایی بصورت آزمایش فاکتوریل و در غالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار آنالیز شد . بررسی راندمان عصاره گیری نشان داد که تیمار اتیل استات بالاترین راندمان استخراج را داشته است . در بررسی قدرت احیا کنندگی نتایج حاکی از آن بود که عصاره های هسته انگور بطور قابل ملاحظه ای قویتر از BHT و آلفا توکوفرول می باشد . نتایج حاصل از فعالیت بدام انداختن رادیکالهای آزاد شبیه نتایج حاصل از قدرت احیا کنندگی بود اما تفاوت معنا داری بین تیمارهای مختلف عصاره دیده نشد . ارزیابی مقاومت حرارتی عصاره های استخراجی بروش رنسیمت در دماهای 100 ، 110 ، 120 ، 150 و 170 درجه سانتیگراد در مقایسه با دو استاندارد BHT و آلفا توکوفرول نشان داده است که تیمار 4 هسته انگور دارای بالاترین خصوصیات حملی نسبت به سایر تیمارهای آنتی اکسیدانی است .

کلمات کلیدی

, عصاره ه سته انگور , سیستم های حلال, خواص آنتی اکسیدانی , آنتی رادیکالی, توانایی بدام انداختن رادیکالهای آزاد, قدرت احیا کنندگی آهن, رنسیمت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007045,
author = {سالاری, امیر and حبیبی نجفی, محمدباقر and فرهوش, رضا},
title = {استخراج عصاره هسته انگور با سیستم های مختلف حلال و ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی وآنتی},
booktitle = {هیجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {عصاره ه سته انگور ، سیستم های حلال، خواص آنتی اکسیدانی ،آنتی رادیکالی، توانایی بدام انداختن رادیکالهای آزاد، قدرت احیا کنندگی آهن، رنسیمت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استخراج عصاره هسته انگور با سیستم های مختلف حلال و ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی وآنتی
%A سالاری, امیر
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A فرهوش, رضا
%J هیجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2008

[Download]