علوم و صنایع کشاورزی, دوره (22), شماره (1), سال (2008-6) , صفحات (205-212)

عنوان : ( بررسی تاثیر عوامل اقلیمی و سیستمی بر تلفات تبخیر و بادبردگی در آبیاری بارانی )

نویسندگان: محمد موسوی بایگی , امین علیزاده , مریم عرفانیان ارغوانیان سرشوری , حسین انصاری , جواد باغانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از گام های اساسی در صرفه جویی و حفاظت بیشتر منابع آب در کشاورزی، استفاده از سیست های آبیاری بارانی می باشد. چنانچه این سیستم این تحقیق به منظور بررسی تلفات تبخیر و بادبردگی سیستم های آبیاری بارانی، در فشارهای متداول طراحی 300، 350 و 400 کیلو پاسکال و آبپاش های با قطرهای نازل 32/3×64/9، 32/3×64/11 و32/3×64/13 در شرایط جوی مختلف، با یک آبپاش VYR 35 دونازله در مشهد صورت گرفته است. علاوه بر این تاثیر پارامترهای اقلیمی سرعت باد و کمبود فشار بخار اشباع بر مقدار تلفات تبخیر و بادبردگی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که پارامترهای سرعت باد و کمبود فشار بخار اشباع بر خلاف پارامترهای فشار کارکرد و قطر نازل، تاثیر معنی داری بر مقدار تلفات داشته اند. به طور کلی با افزایش سرعت باد، کمبود فشار بخار اشباع، فشار کارکرد و کاهش قطر نازل مقدار تلفات افزایش یافته است. بر اساس نتایج بررسی تاثیرات متقابل پارامترهای فشار و قطر، توصیه می شود از کاربرد قطرهای کوچک با فشار زیاد به منظور کاهش تلفات پرهیز شود. هم چنین جهت دستیابی به یکنواختی توزیع بالا و کاهش تلفات تبخیر و بادبردگی در شرایطی که سرعت باد از 5 متر بر ثانیه تجاوز می کند، از به کارگیری سیستم آبیاری بارانی اجتناب شود.

کلمات کلیدی

, فشار کارکرد, قطر نازل, سرعت باد, آبپاش VRY 35 , تلفات تبخیر و بادبردگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007123,
author = {موسوی بایگی, محمد and علیزاده, امین and عرفانیان ارغوانیان سرشوری, مریم and انصاری, حسین and جواد باغانی},
title = {بررسی تاثیر عوامل اقلیمی و سیستمی بر تلفات تبخیر و بادبردگی در آبیاری بارانی},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2008},
volume = {22},
number = {1},
month = {June},
issn = {1029-4791},
pages = {205--212},
numpages = {7},
keywords = {فشار کارکرد، قطر نازل، سرعت باد، آبپاش VRY 35 ، تلفات تبخیر و بادبردگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر عوامل اقلیمی و سیستمی بر تلفات تبخیر و بادبردگی در آبیاری بارانی
%A موسوی بایگی, محمد
%A علیزاده, امین
%A عرفانیان ارغوانیان سرشوری, مریم
%A انصاری, حسین
%A جواد باغانی
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2008

[Download]