پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (4), شماره (1), سال (2008-9) , صفحات (49-58)

عنوان : ( تاثیر متغیرهای عملیاتی بر شاخص های کارایی فرآیند میکروفیلتراسیون شربت خام چغندر )

نویسندگان: وحید حکیم زاده , سیدمحمدعلی رضوی , میر خلیل پیروزی فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله تاثیر متغیرهای عملیاتی فرآیند میکروفیلتراسیون بر شاخص های کارایی غشاء میکروفیلتر طی تصفیه شربت خام چغندر قند مورد مطالعه قرار گرفته است. طی فرآیند میکروفیلتراسیون شربت خام چغندر قند، تاثیر اختلاف فشار در عرض غشاء (در سه سطح 1، 75/1 و5/2 بار)، دمای فرآیند (در دو سطح 30 و 60 درجه سانتی گراد) و زمان عملیات (در چهار سطح 15 ،30 ، 45 و60 دقیقه) بر شار تراوه، گرفتگی، درصد دفع ساکارز و درصد دفع ترکیبات غیر ساکارزی به عنوان شاخص های کارایی غشاء مورد ارزیابی قرار گرفت. غشاء میکروفیلتر به کار رفته در این پروژه از جنس سرامیک و با مدول لوله ایی بوده که سطح موثری به اندازه 28/0 متر مربع ایجاد می کرد. اندازه متوسط منافذ غشاء 2/0 میکرومتر و دامنه تحمل دمایی، فشاری و pH آن به ترتیب تا 95-10 درجه سانتی گراد، 3 بار و11-1 بود. نتایج بدست آمده نشان داد که در هر یک از سطوح فشار و دما، شار تراوه با گذشت زمان عملیات کاهش می یافت. در دمای 30 درجه، با افزایش فشار عملیاتی از میزان شار تراوه کاسته شد، در حالی که برای دمای 60 درجه، با افزایش فشار عملیاتی، شار تراوه نیز افزایش یافت، اگرچه شارها در دمای 30 درجه بالاتر از دمای 60 درجه بودند. در این بررسی مشاهده گردید که میزان گرفتگی در هر سه سطح اختلاف فشار عملیاتی در سطح دمایی 60 درجه نسبت به 30 درجه بیشتر است. میزان درصد دفع ساکارز در بهترین شرایط عملیاتی به 30- درصد رسید و بهترین کارایی غشاء در مورد درصد دفع ترکیبات غیر ساکارزی نیز به 65 درصد رسید

کلمات کلیدی

, شربت خام چغندر قند, میکروفیلتراسیون, شار تراوه, گرفتگی, درصد دفع ساکارز و درصد دفع ترکیبات غیر ساکارزی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007149,
author = {حکیم زاده, وحید and رضوی, سیدمحمدعلی and میر خلیل پیروزی فرد},
title = {تاثیر متغیرهای عملیاتی بر شاخص های کارایی فرآیند میکروفیلتراسیون شربت خام چغندر},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2008},
volume = {4},
number = {1},
month = {September},
issn = {1735-4161},
pages = {49--58},
numpages = {9},
keywords = {شربت خام چغندر قند، میکروفیلتراسیون، شار تراوه، گرفتگی، درصد دفع ساکارز و درصد دفع ترکیبات غیر ساکارزی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر متغیرهای عملیاتی بر شاخص های کارایی فرآیند میکروفیلتراسیون شربت خام چغندر
%A حکیم زاده, وحید
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A میر خلیل پیروزی فرد
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2008

[Download]