هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2006-09-02

عنوان : ( بررسی پارامترهای رشدی و تولیدمثلی شته Acyrthociphon pisum (Harris) روی تعدادی از ارقام نخودفرنگی در شرایط آزمایشگاهی )

نویسندگان: غلامحسین مروج ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نشو و نمای شته های بی بال Acyrthociphon pisum (Harris) که روی 9 واریته تجارتی نخودفرنگی (Pisum sativum L.) پرورش داده شدند، به وسیله معیار هائی نظیر \\\\\\\"متوسط نرخ رشد نسبی\\\\\\\" (mean relative growth rate=MRGR)، \\\\\\\"وزن شته های بالغ قبل از زادآوری\\\\\\\" و تعداد \\\\\\\"جنین های دارای رنگدانه\\\\\\\" (pigmented embryos) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این بررسی، رابطه مثبت و بسیار معنی داری را بین تعداد جنین های دارای رنگدانه در هر شته بالغ و وزن آن قبل از دوره تولیدمثل نشان داد. همچنین همبستگی مثبت و بسیار معنی داری بین تعداد جنین های دارای رنگدانه و MRGR (اندازه گیری شده در طی 6 روز در دوره پورگی) وجود داشت. نتایج این مطالعه نشان دادکه در استفاده از معیار MRGR که عموما به عنوان یک پارامتر مناسب جهت ارزیابی مقاومت آنتی بیوزی گیاهان به شته ها در منابع علمی پذیرفته شده است، بایستی با احتیاط عمل کرد بویژه اگر این پارامتر در طی مدت سه روز یا کمتر در دوره رشدی شته محاسبه شده باشد. شته نخودفرنگی روی کلیه واریته های مورد آزمایش قابل پرورش بود. معهذا بر اساس سه پارامتر مورد مطالعه، واریته “Onward” نسبتا مقاوم و واریته های “Hurst Greenshaft” و “Kelevedon Wonder” بسیار حساس بودند. در مطالعه حاضر، شمارش تعداد جنین های دارای رنگدانه در شته های بالغ قبل از تولیدمثل، به عنوان یک روش مناسب جهت ارزیابی سریع مقاومت آنتی بیوزی گیاهان به شته A. pisum پیشنهاد گردید و بررسی بیشتر کارائی این روش روی سایر شته ها توصیه می گردد.

کلمات کلیدی

, شته Acyrthociphon pisum, نخودفرنگی, متوسط نرخ رشد نسبی, تعداد جنین, مقاومت آنتی بیوزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007193,
author = {مروج, غلامحسین},
title = {بررسی پارامترهای رشدی و تولیدمثلی شته Acyrthociphon pisum (Harris) روی تعدادی از ارقام نخودفرنگی در شرایط آزمایشگاهی},
booktitle = {هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2006},
location = {کرج, ايران},
keywords = {شته Acyrthociphon pisum، نخودفرنگی، متوسط نرخ رشد نسبی، تعداد جنین، مقاومت آنتی بیوزی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پارامترهای رشدی و تولیدمثلی شته Acyrthociphon pisum (Harris) روی تعدادی از ارقام نخودفرنگی در شرایط آزمایشگاهی
%A مروج, غلامحسین
%J هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2006

[Download]