علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (4), شماره (4), سال (2008-1) , صفحات (53-63)

عنوان : ( پیش بینی بار میکروبی شیر خام بر اساس مدلهای ریاضی )

نویسندگان: مسعود یاورمنش , سید علی مرتضوی , محمدباقر حبیبی نجفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از مدلهای ریاضی در پیش بینی میکروبی

کلمات کلیدی

, مدلسازی, پیش بینی, شمارش کلی, شیر خام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007259,
author = {یاورمنش, مسعود and مرتضوی, سید علی and حبیبی نجفی, محمدباقر},
title = {پیش بینی بار میکروبی شیر خام بر اساس مدلهای ریاضی},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2008},
volume = {4},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-8787},
pages = {53--63},
numpages = {10},
keywords = {مدلسازی،پیش بینی،شمارش کلی،شیر خام},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش بینی بار میکروبی شیر خام بر اساس مدلهای ریاضی
%A یاورمنش, مسعود
%A مرتضوی, سید علی
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2008

[Download]