هیجدهمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران , 2008-10-15

عنوان : ( بررسی روند تغییرات در فاکتورهای اندازه و شکل در برنج رقم طارم محلی طی مراحل مختلف پوست کنی با استفاده از اسکنر و پردازش تصویر )

نویسندگان: بهاره عمادزاده , سیدمحمدعلی رضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه تغییرات فاکتورهای شکل و اندازه طی مراحل مختلف پوست کنی دانه برنج رقم طارم محلی با استفاده از سیستم اسکنر و پردازش تصویر مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بررسی نشان می دهد که طی فرآیند پوست کنی سطح، طول و عرض دانه برنج کاهش می یابند. فاکتورهای شکل (ضریب کرویت و ضریب گردی) طی فرآیند تبدیل شلتوک به برنج سفید افزایش نشان می دهند. نتایج حاصل از بکارگیری سیستم پردازش تصویر در این مطالعه، همخوانی مناسبی را را نتایج ارائه شده در سایر بررسیها که با استفاده از روش دستی انجام شده اند نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, برنج, پردازش تصویر, اسکنر, فاکتورهای اندازه, فاکتورهای شکل.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007313,
author = {عمادزاده, بهاره and رضوی, سیدمحمدعلی},
title = {بررسی روند تغییرات در فاکتورهای اندازه و شکل در برنج رقم طارم محلی طی مراحل مختلف پوست کنی با استفاده از اسکنر و پردازش تصویر},
booktitle = {هیجدهمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {برنج، پردازش تصویر، اسکنر، فاکتورهای اندازه، فاکتورهای شکل.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی روند تغییرات در فاکتورهای اندازه و شکل در برنج رقم طارم محلی طی مراحل مختلف پوست کنی با استفاده از اسکنر و پردازش تصویر
%A عمادزاده, بهاره
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%J هیجدهمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2008

[Download]