هیجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2008-10-15

عنوان : ( بررسی اثر درصدهای مختلف گندم سنزده روی کیفیت آرد، خصوصیات رئولوژیک خمیر و کیفیت پخت نان بربری )

نویسندگان: محمدحسین حدادخداپرست ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثرات درصدهای مختلف گندم سنزده روی کیفیت آرد، خمیر و نان بربری مورد بررسی قرار گرفت. دانههای ،2 ، سنزده از از نمونههای گندم زارعین در سال 81 جمعآوری شد. این دانههای سنزده در درصدهای مختلف ( 1 5 و 6) به چهار رقم گندم شامل الموت، اینیا، چمران و شهریار اضافه شد. نتایج فارینوگراف نشان داد که غیر ،4 ،3 فاکتور جذب آب که در درصدهای مختلف ثابت است سایر موارد تغییر میکند. مقدار گلوتن مرطوب ثابت بود ولی اندیس گلوتن با اضافه شدن درصد گندم سنزده افزایش یافت. نان تهیه شده از نومنه آردی که درصد بالاتری از سنزدگی را دارد نسبت به نمونه شاهد وزن مخصوص بالاتر دارد. بررسی آماری نتایج حاصل ازین آزمون نشان داد که اثر سن گندم روی کیفیت آرد، خمیر و نان ذر ارقام مختلف کندم بهطور معنیداری متفاوت است.

کلمات کلیدی

, گندم سن زده, نان بربری, آرد, خمیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007365,
author = {حدادخداپرست, محمدحسین},
title = {بررسی اثر درصدهای مختلف گندم سنزده روی کیفیت آرد، خصوصیات رئولوژیک خمیر و کیفیت پخت نان بربری},
booktitle = {هیجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {گندم سن زده، نان بربری، آرد، خمیر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر درصدهای مختلف گندم سنزده روی کیفیت آرد، خصوصیات رئولوژیک خمیر و کیفیت پخت نان بربری
%A حدادخداپرست, محمدحسین
%J هیجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2008

[Download]