هیجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2008-10-15

عنوان : ( بررسی ساختار شیمیایی روغن دو واریته رایج بنه(Pistacia Atlantica) در ایران )

نویسندگان: جواد توکلی , رضا فرهوش , محمدحسین حدادخداپرست ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به لحاظ آماری بین ساختار اسیدچربی روغن دو گونه بنه تفاوت معنیداری وجود نداشت ولی این دو روغن از نظر ساختار اسید چربی با روغن اوحدی 6) و شاخص اکسایشپذیری این دو روغن (به ترتیب / 6 و 33 / در روغن موتیکا و کردیکا (به ترتیب 34 SFA به USFA تفاوت معنیداری داشتند. نسبت (104/ 103 و 73 / 4 ) بود. عدد یدی روغن موتیکا و کردیکا (به ترتیب 52 / 8 و 38 / 3) که به میزان کمتری نسبت به روغن اوحدی (به ترتیب 56 / 4/13 و 99 109 ) اختلاف معنیداری داشتند. . بین عدد صابونی، مواد صابونی / به لحاظ آماری اختلاف معنیداری با هم نداشتند اما این دو روغن با روغن اوحدی ( 67 6/ 5 تا 14 /63 ،118/ 108 تا 8 / نشونده و ترکیبات استرولی روغن موتیکا، کردیکا و اوحدی اختلاف معنی داری وجود نداشت که مقدار آنها به ترتیب بین 2 6 بود. مقدار ترکیبات توکوفرولی (بر اساس آلفا-توکوفرول) و پلیفنلی (بر / 5 تا 77 / 5 درصد بود. مقدار موم در این سه روغن بین 59 / 5 تا 84 / و 37 62 میلیگرم در کیلوگرم روغن اندازه / 56 و 84 /51 ،81/ 815 و 12 / 499 و 9 /91 ،818/ اساس اسید گالیک) روغن موتیکا، کردیکا و اوحدی به ترتیب 58 گیری شد. در مجموع با توجه به ساختار شیمیایی این سه روغن موتیکا بهترین روغن بود و بعد از آن روغن اوحدی و کردیکا قرار داشت. کلید واژهها: بنه، ساختار فیزیکوشیمیایی، روغن ، کردیکا، موتیکا، اوحدی،

کلمات کلیدی

, بنه, ساختار فیزیکوشیمیایی, روغن , کردیکا, موتیکا, اوحدی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007366,
author = {توکلی, جواد and فرهوش, رضا and حدادخداپرست, محمدحسین},
title = {بررسی ساختار شیمیایی روغن دو واریته رایج بنه(Pistacia Atlantica) در ایران},
booktitle = {هیجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بنه، ساختار فیزیکوشیمیایی، روغن ، کردیکا، موتیکا، اوحدی،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ساختار شیمیایی روغن دو واریته رایج بنه(Pistacia Atlantica) در ایران
%A توکلی, جواد
%A فرهوش, رضا
%A حدادخداپرست, محمدحسین
%J هیجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2008

[Download]