همایش منطقه ای صنایع غذایی , 2008-03-03

عنوان : ( تکنولوژی ازن و کاربرد های آن در صنایع غذایی )

نویسندگان: محمدحسین حدادخداپرست ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در طی قرنهای گذ ش ته، روشهایی برای جلوگیری از آلودگی مواد غذایی در اثر تماس با فاضلاب و یا کود شیمیایی در حین تولی د و یا تماس با دست در طی رشد، برداشت، ب س ت ه بندی و فروش ابداع ش ده است از جمل ه خشک کردن، دود دادن و یا استفاده از موا د ی نظیر نمک که این روشها به طور کامل از ای ج ا د فساد جلوگیری نم ی کنند همچنین این روشها باعث ایجاد تغییر در مزه مواد غذایی نی ز میشوند. اما روشهایی که امروز ه مورد استفاده قرار م ی گیرند علاوه بر جل وگیری از فساد، باعث عدم تغییر مزه، باف ت و یا ظاهر م و ا د غذایی نیزم یشوند از جمله این روشها م ی توان به پاستوریزاسیون با بخار، پاستو ریزاسیون سریع، استفاده از حرار ت برای از بین برد ن باکتریهای موجود در آب میوه، تششع با استفاده از دوزکم در گوشت، میوهها، سبزیجات و ادویهها اشاره کرد. همچنین یکی از روشهای نگهداری مواد غذایی، استفاده از گاز ازن است که همانند ر و ش ه ای حرارتی و پاستوریز اسیون سریع باعث ایجاد تغییر در مزه مواد غذایی نمیشود. امروزه از ازن در شستشوی پرتقال، گریپ فروت و پرتقال استفاده میگردد.

کلمات کلیدی

, ازن , صنایع غذایی , اکسید کننده , ضد میکروب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007376,
author = {حدادخداپرست, محمدحسین},
title = {تکنولوژی ازن و کاربرد های آن در صنایع غذایی},
booktitle = {همایش منطقه ای صنایع غذایی},
year = {2008},
location = {قوجان, ايران},
keywords = {ازن ، صنایع غذایی ، اکسید کننده ، ضد میکروب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تکنولوژی ازن و کاربرد های آن در صنایع غذایی
%A حدادخداپرست, محمدحسین
%J همایش منطقه ای صنایع غذایی
%D 2008

[Download]