پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , 2008-08-27

عنوان : ( بررسی تاثیر رطوبت بر برخی خواص فیزیکی دانه انگور )

نویسندگان: سیدمحمدعلی رضوی , میلاد فتحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظر به سطح زیر کشت بالای انگور در ایران و امکان حصول دانۀ انگور به عنوان ضایعات کارخانه جات فرآوری انگور، اهمیت بررسی خواص فیزیکی دانۀ انگور جهت طراحی بهینۀ تجهیزات حمل و نقل، بوجاری، انبارداری، خشک کردن و استحصال روغن با هدف افزایش کارایی فرآیند و کاهش ضایعات ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق برخی خواص فیزیکی دانۀ انگور (رقم شاهرودی یا کلاهداری) شامل: طول، عرض، ضخامت، میانگین های حسابی و هندسی قطر، وزن هزاردانه، ضریب کرویت، مساحت سطحی، دانسیتۀ واقعی، دانسیته توده و تخلخل در دامنۀ رطوبتی 21/5 تا 55/16% (بر اساس وزن خشک) مورد یررسی قرار گرفت. با کاهش رطوبت، مقادیر طول، عرض، ضخامت، میانگین حسابی و هندسی قطر دانۀ انگور به ترتیب از 28/8 تا mm74/7، 5/4 تا mm2/4، 32/3 تا mm12/3، 37/5 تا mm04/5 و 97/4 تا mm68/4 کاهش یافت. وزن هزاردانه نیز به صورت خطی از 91/49 تا g89/45 کاهش یافت. با کاهش رطوبت مقادیر ضریب کرویت تغییر معنی داری نداشت، ولی مساحت سطحی به صورت خطی از 87/77 تا mm298/68 کاهش یافت. دانسیتۀ واقعی و تخلخل دانه انگور با کاهش رطوبت به صورت غیر خطی از 2/886 تا kg/m37/873 و 8/34 تا 9/32% کاهش نشان داد، در صورتی که دانسیتۀ توده از 3/577 تا kg/m36/586 افزایش یافت.

کلمات کلیدی

, رطوبت, خواص فیزیکی, دانۀ انگور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007403,
author = {رضوی, سیدمحمدعلی and فتحی, میلاد},
title = {بررسی تاثیر رطوبت بر برخی خواص فیزیکی دانه انگور},
booktitle = {پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {رطوبت،خواص فیزیکی، دانۀ انگور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر رطوبت بر برخی خواص فیزیکی دانه انگور
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A فتحی, میلاد
%J پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
%D 2008

[Download]