پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , 2008-08-27

عنوان : ( استفاده از تکنیک پردازش تصویر در اندازه گیری خواص هندسی دانه های کوچک )

نویسندگان: آرام بستان , سیدمحمدعلی رضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، تکنیک پردازش تصویر به عنوان روشی جدید، دقیق و سریع جهت اندازه گیری ابعاد دانه های ریز و موسیلاژی مانند دانه های ریحان و مرو استفاده شده است. به منظور بررسی میزان دقت این روش، نتایج حاصل از آن با داده های به دست آمده از اندازه گیری با میکرومتر مقایسه شده و ضریب همبستگی بین دو روش بدست آمده است. نتایج این تحقیق نشان داد که میانگین طول، عرض و ضخامت دانه ریحان به وسیله میکرومتر و با روش پردازش تصویر به ترتیب 220/3 و 216/3، 840/1 و 838/1، 374/1 و 363/1 میلی متر و در ارتباط با دانه مرو به ترتیب 649/2 و 650/2، 032/2 و 052/2، 519/1 و 521/1 میلی متر میباشد. ضریب همبستگی (R2) نتایج حاصل از دو روش برای دانه ریحان و دانه مرو به ترتیب بین 84/0 تا 1 و 64/0 تا 99/0 به دست آمده است

کلمات کلیدی

, پردازش تصویر, دانه ریحان, دانه مرو, خواص هندسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007406,
author = {بستان, آرام and رضوی, سیدمحمدعلی},
title = {استفاده از تکنیک پردازش تصویر در اندازه گیری خواص هندسی دانه های کوچک},
booktitle = {پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پردازش تصویر، دانه ریحان، دانه مرو، خواص هندسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از تکنیک پردازش تصویر در اندازه گیری خواص هندسی دانه های کوچک
%A بستان, آرام
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%J پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
%D 2008

[Download]