شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ICEE2008 , 2008-05-13

Title : ( A Novel Technique for Finding the 3Degree of Freedom Orientation by an Ultrasound Tracker )

Authors: - - , Hamid Reza Pourreza , Mohammad Maymandi Nejad ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

A Novel Technique for Finding the 3Degree of Freedom Orientation by an Ultrasound Tracker

Keywords

A Novel Technique for Finding the 3Degree of Freedom Orientation by an Ultrasound Tracker
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007411,
author = { -, - and Pourreza, Hamid Reza and Maymandi Nejad, Mohammad},
title = {A Novel Technique for Finding the 3Degree of Freedom Orientation by an Ultrasound Tracker},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ICEE2008},
year = {2008},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {A Novel Technique for Finding the 3Degree of Freedom Orientation by an Ultrasound Tracker},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T A Novel Technique for Finding the 3Degree of Freedom Orientation by an Ultrasound Tracker
%A -, -
%A Pourreza, Hamid Reza
%A Maymandi Nejad, Mohammad
%J شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ICEE2008
%D 2008

[Download]