پنجمین کنگره ملی ماشینهای کشاورزی ومکانیزاسیون , 2008-08-27

عنوان : ( مقایسه شاخص های شوری خاکها با استفاده از داده های سنجش از دوردر منطقه دشت نیشابور. )

نویسندگان: علیرضا آستارائی , سیدحسین ثنائی نژاد , عاطفه کشاورزی , پریسا میر حسینی موسوی , مرجان قائمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شوری خاک یکی از ویژگیهای پویای خاک است. شوری خاک ار معضلات خاکهای مناطق خشک و نیمه خشک بوده و بخش اعظمی از خاکهای ایران جزء این مناطق است. لذا مطالعه دقیق این مناطق با توجه به سطح وسیع آنها و تأثیر زیادشان بر تولید و عملکرد گیاه ضروری است. یکی از مناطق شور در استان خراسان دشت نیشابور است که منطقه ای به مساحت 750 کیلومتر مربع در جنوب شرقی شهرستان نیشابور در استان خراسان رضوی در طولهای جغرافیایی 640811 تا 693451 (UTM) و عرض جغرافیایی 3971158 تا 4013046 (UTM) انتخاب شد. سپس تصویر ماهواره ای ETM+ سال 2002 تهیه و تصویر ترکیب باندی، سه شاخص شوری و شاخص پوشش گیاهی (NDVI) برای منطقه مورد مطالعه تهیه شد. در انتها هیستوگرام این چهار شاخص رسم و انحراف معیار آنها با یکدیگر مقایسه شد. از بین سه شاخص شوری شاخص شماره 1 نسبت به دو شاخص دیگر مناسبتر بوده و انحراف معیار کمتری داشت. شاخص پوشش گیاهی نسبت به هر سه شاخص شوری انحراف معیار پایین تری داشت (0.0820).

کلمات کلیدی

شاخص های شوری خاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007448,
author = {آستارائی, علیرضا and ثنائی نژاد, سیدحسین and عاطفه کشاورزی and پریسا میر حسینی موسوی and قائمی, مرجان},
title = {مقایسه شاخص های شوری خاکها با استفاده از داده های سنجش از دوردر منطقه دشت نیشابور.},
booktitle = {پنجمین کنگره ملی ماشینهای کشاورزی ومکانیزاسیون},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {شاخص های شوری خاک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه شاخص های شوری خاکها با استفاده از داده های سنجش از دوردر منطقه دشت نیشابور.
%A آستارائی, علیرضا
%A ثنائی نژاد, سیدحسین
%A عاطفه کشاورزی
%A پریسا میر حسینی موسوی
%A قائمی, مرجان
%J پنجمین کنگره ملی ماشینهای کشاورزی ومکانیزاسیون
%D 2008

[Download]