شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران , 2008-11-12

عنوان : ( کانی شناسی، پتروگرافی، آلتراسیون، ژئوشیمی و کانی سازی بخش شرق معدن کائولن همدی هلاک آباد، ناحیه اکتشافی مس پورفیری (سبزوار). )

نویسندگان: محدثه پناهی شهری , محمدحسن کریم پور , محمدرضا حیدریان شهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه هلاک آباد، در 30 کیلومتری جنوب غرب سبزوار و در محدوده طول جغرافیایی\"55 \'34 °57 تا \"22\'36 °57 شرقی و عرض جغرافیایی \"23 \'58 °35 تا\"7\'59 °35 شمالی و در مجاورت روستای هلاک آباد واقع گردیده است. مشاهدات صحرائی و مطالعات کانی شناسی صورت گرفته در این منطقه نشان می دهد که عمده سنگها را واحدهای نیمه عمیق (از جمله مونزودیوریت پورفیری, کوارتز مونزودیوریت پورفیری, کوارتز مونزونیت پورفیری و ...), و واحدهای آتشفشانی (عمدتا از نوع آندزیت) تشکیل می دهند. بررسی های صحرایی و مشاهدات میکروسکوپی موید این امر است که واحدهای ساب ولکانیک (میوسن) به همراه سنگ های ولکانیکی (ائوسن) توسط محلول های گرمابی شدیداً دگرسان شده تشکیل شده و زون های آلتراسیونی در ارتباط با کانی سازی مس پورفیری ایجاد نموده است. بررسی دگرسانی منطقه، زونهای آلتراسیون پروپیلیتیک- آرژیلیک, آرژیلیک- سیلیسی, پروپیلیتیک- سیلیسی- کربناته و ترکیبی از آنها را نشان می دهد که در برخی از این زونها ، کانی سازی به صورت ذرات ریز و شکل دار پیریت مشهود است. در نتایج آنالیز ژئوشیمی به روش جذب اتمی برای عناصر Cu، Zn، Pb, Ag و Sb دو عنصر Cu و Zn آنومالی و همبستگی نسبی با یکدیگر نشان می دهند. بیشترین آنومالی این دو عنصر مربوط به زون آلتراسیون پروپیلیتیک- آرژیلیک می باشد.

کلمات کلیدی

هلاک آباد کائواین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007481,
author = {پناهی شهری, محدثه and کریم پور, محمدحسن and حیدریان شهری, محمدرضا},
title = {کانی شناسی، پتروگرافی، آلتراسیون، ژئوشیمی و کانی سازی بخش شرق معدن کائولن همدی هلاک آباد، ناحیه اکتشافی مس پورفیری (سبزوار).},
booktitle = {شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2008},
location = {رشت, ايران},
keywords = {هلاک آباد کائواین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کانی شناسی، پتروگرافی، آلتراسیون، ژئوشیمی و کانی سازی بخش شرق معدن کائولن همدی هلاک آباد، ناحیه اکتشافی مس پورفیری (سبزوار).
%A پناهی شهری, محدثه
%A کریم پور, محمدحسن
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%J شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
%D 2008

[Download]