علوم و صنایع کشاورزی, دوره (22), شماره (1), سال (2008-5) , صفحات (71-78)

عنوان : ( بررسی روند تغییرات در منحنی های فراوانی وقوع تبخیر تعرق )

نویسندگان: حسین شریفان , امین علیزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله تبخیر تعرق پتانسیل مرجع و محصولات زراعی استان گلستان با احتمالات وقوع مختلف محاسبه و منحنی های توزیع فراوانی آنها رسم شده است . در نهایت به لحاظ کاربردی بررسی و تحلیل شده است

کلمات کلیدی

, تبخیر , تبخیر تعرق پتانسیل , فراوانی , احتمال وقوع گلستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007505,
author = {حسین شریفان and علیزاده, امین},
title = {بررسی روند تغییرات در منحنی های فراوانی وقوع تبخیر تعرق},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2008},
volume = {22},
number = {1},
month = {May},
issn = {1029-4791},
pages = {71--78},
numpages = {7},
keywords = {تبخیر - تبخیر تعرق پتانسیل - فراوانی - احتمال وقوع گلستان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی روند تغییرات در منحنی های فراوانی وقوع تبخیر تعرق
%A حسین شریفان
%A علیزاده, امین
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2008

[Download]