کنفرانس پژوهشی سالنه نجوم -مرکز تحصیلات تکمیلی زنجان , 2006-02-07

Title : ( کنترل کیفیت تلسکوپ TBLو طیف سنج تابشی )

Authors: Jamshid Ghanbari ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

کنترل کیفیت تلسکوپ TBL

Keywords

کنترل کیفیت تلسکوپ TBL
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007580,
author = {Ghanbari, Jamshid},
title = {کنترل کیفیت تلسکوپ TBLو طیف سنج تابشی},
booktitle = {کنفرانس پژوهشی سالنه نجوم -مرکز تحصیلات تکمیلی زنجان},
year = {2006},
location = {IRAN},
keywords = {کنترل کیفیت تلسکوپ TBL},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کنترل کیفیت تلسکوپ TBLو طیف سنج تابشی
%A Ghanbari, Jamshid
%J کنفرانس پژوهشی سالنه نجوم -مرکز تحصیلات تکمیلی زنجان
%D 2006

[Download]