بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Jamshid Ghanbari


موارد یافت شده: 49

1 - Self-similar evolutionary solutions of self-gravitating, polytropic β-viscous disks (چکیده)
2 - Vertically self-gravitating ADAFs in the presence of toroidal magnetic field (چکیده)
3 - Self-similar solutions of viscous–resistive advection-dominated accretion flows with poloidal magnetic fields (چکیده)
4 - Equilibria of a Self-Gravitating, Rotating Disk Around a Magnetized Compact object (چکیده)
5 - Shear Tensor and Dynamics of Relativistic Accretion Disks around Rotating Black Holes (چکیده)
6 - General relativistic hydrodynamic flows around a (چکیده)
7 - The role of thermal conduction in magnetized viscous-resistive advection-dominated accretion flows (چکیده)
8 - Viscous Accreting Magnetofluids around a Static Compact Object in Final Stages of Accretion Flow (چکیده)
9 - Beta Viscosit Prescription in Self-Gravitating Disks (چکیده)
10 - تاثیر گرانش ستاره مرکزی بر ساختار سحابی سیاره نما در حضور چگالی دو بعدی محیط (چکیده)
11 - اثرفشارتابشی بر ساختار سحابی سیاره نما (چکیده)
12 - بررسی ساختار تعادلی یک قرص سرد وشکسان اطراف یک جرم فشرده در هندسه شوارتزشیلد (چکیده)
13 - بررسی اثر هدایت گرمایی در قرصهای برافزایشی با پهن رفت غالب (چکیده)
14 - حلهای خودمشابهی برای قرصهای برافزایشی باپهن رفت غالب با اتلاف وشکسانی مقاومت (چکیده)
15 - بررسی تاثیر روشنایی در رویت پذیری هلال ماه (چکیده)
16 - The effects of thermal conduction on the ADAF with a toroidal magnetic field (چکیده)
17 - بررسی اثر هدایت گرمایی بر قرصهای پهن رفت غالب در ساختار یک بعدی (چکیده)
18 - اثر مقاومت مغناطیسی بر ساختار ADAF (چکیده)
19 - بررسی اثر هدایت گرمایی بر ساختار ADAF در حضور وشکسانی و مقاومت الکتریکی ناشی از میدان مغناطیسی جرم مرکزی (چکیده)
20 - Reanalysis of two eclipsing binaries: EE Aqr and Z Vul (چکیده)
21 - An Accretion Disc Model For Eclipsing Binary System: AV Del (چکیده)
22 - The Effect of Self-Gravity on the Equilibrium Structure of a Non-Rotating Thick Disk (چکیده)
23 - تاثیر خود گرانش بر ساختار یک قرص ضخیم غیر چرخان در اطراف جسم فشرده مغناطیده مرکزی (چکیده)
24 - بررسی ساختاردینامیکی شاره مغناطیده نسبیتی (چکیده)
25 - بررسی ساختار غبار در سحابی NGCCV 662 (چکیده)
26 - بررسی تاثیر گرانش ستاره مرکزی روی ساختار سحابیهای سیاره نما (چکیده)
27 - تحلیل خود مشابهی قرصهای خود گرانشی نازک (چکیده)
28 - تاثیر خود گرانش بر ساختار تعادلی یک قرص غیر چرخان (چکیده)
29 - مدلهای خود مشابه به شارهای بر افزایشی مقاوم (چکیده)
30 - حل خود مشابهی قرصهای برافزایشی ضخیم چرخان (چکیده)
31 - کنترل کیفیت تلسکوپ TBLو طیف سنج تابشی (چکیده)
32 - بررسی تاثیر گرانش ستاره مرکزی بر ساختار سحابیهای سیاره نما (چکیده)
33 - مطالعه ستارگان APبرای میدانهای مغناطیسی (چکیده)
34 - Formation of small-scale condensations in the molecular clouds via thermal instability (چکیده)
35 - The non – Linear theory of a warped accretion disc with the â-viscosity prescription (چکیده)
36 - Occurrence of thermal instability in molecular clouds (چکیده)
37 - dynamical and ionization structure of planetary nebulaein three dimensions. a simulation for ngc3132 (چکیده)
38 - Cooling Flows of Self-Gravitating, Rotating, Viscous Systems (چکیده)
39 - radiative cooling flows of self-gravitating filamentary clouds (چکیده)
40 - self-similar equilibria of self-gravitating; magnetized; rotating isothermal systems (چکیده)
41 - The self-similar ewuilibria of self-gravitating, magnetized, rotating isothermal systems (چکیده)
42 - the equilibrium of a rotating accretion disk around a magnetized compact object (چکیده)
43 - Dynamical and ionization atructures of planetary nebulae in three dimensions; A numerical solution (چکیده)
44 - مطالعه ديناميك ابرهاي سرد شوند مولكولي (چکیده)
45 - مطالعه اثر سرد شوندگي بر تحول ابرهاي كروي (چکیده)
46 - ساختار تعادلي قرص هاي خود-گرانشي در اطراف اجرام مغناطيده اي فشرده (چکیده)
47 - dynamical structure of planetary nebulae in three dimensions, a numerical solution (چکیده)
48 - analitical solution of nonlinear dynamical equations for an interstellar medium in quasi-hydrostatic (چکیده)
49 - Thermal instability in the interstellar medium (چکیده)