دانش و توسعه, دوره (15), شماره (24), سال (2008-6) , صفحات (1-20)

عنوان : ( بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب کارآفرینی در مقایسه با اشتغال دستمزدی دانش آموختگان: مطالعه موردی دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: هادی قوامی , محمدرضا لطفعلی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده : کارآفرینان‌ نقش‌ کلیدی‌ در توسعه‌ اقتصادی‌ و تحولات‌ اجتماعی‌ دارند. کارآفرینان‌ به‌ عنوان‌ عناصر اصلی‌ در تسریع‌توسعه‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ و در تجدید حیات‌ و استمرار توسعه‌ کشورهای‌ صنعتی‌ مورد توجه‌ و مطالعه‌ بوده‌اند. در شرایط‌کنونی‌ اقتصاد ایران‌ که‌ با مسائل‌ و نارساییهای‌ مهمی‌ نظیر فرار مغزها، بیکاری‌ یا کم‌کاری‌ به‌ ویژه‌ دانش آموخته گان‌ دانشگاهها و نیروی‌ انسانی‌ متخصص‌، کاهش‌ سرمایه‌گذاری‌ دولت‌، عدم‌ تحرک‌ و رشد اقتصادی‌ کافی‌ روبروست‌، پرورش‌ و آموزش‌کارآفرینان‌ از اهمیت‌ بیشتری‌ برخوردار است‌. لذا بررسی وضعیت دانش آموختگان دانشگاهها از نظر نوع اشتغال می تواند مفید باشد. بر اساس نتایج این پژوهش احتمال کارآفرینی دانش آموختگان دانشگاه فردوسی در مقایسه با اشتغال دستمزدی بخش عمومی و خصوصی دانش آموختگان دانشگاهها با سن و درآمد رابطه مثبت دارد، با تحصیلات پدر و مادر دانش آموختگان دانشگاهها تأثیرمثبت دارد. در حالی که از نظر ارتباط رشته تحصیلی با شغل اصلی رابطه منفی دارد. ودر میان مردان نسبت به زنان بیشتر است.

کلمات کلیدی

, شاغلین تحصیلکرده آموزش عالی, بیکاری, وضع شغلی, کارکنان مستقل, کارآفرینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007642,
author = {قوامی, هادی and لطفعلی پور, محمدرضا},
title = {بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب کارآفرینی در مقایسه با اشتغال دستمزدی دانش آموختگان: مطالعه موردی دانشگاه فردوسی مشهد},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2008},
volume = {15},
number = {24},
month = {June},
issn = {2008-1456},
pages = {1--20},
numpages = {19},
keywords = {شاغلین تحصیلکرده آموزش عالی، بیکاری، وضع شغلی، کارکنان مستقل،کارآفرینی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب کارآفرینی در مقایسه با اشتغال دستمزدی دانش آموختگان: مطالعه موردی دانشگاه فردوسی مشهد
%A قوامی, هادی
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2008

[Download]