سیزدهمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران , 2008-03-09

عنوان : ( بهینه سازی رفتار اسپین گلاس با استفاده از اتوماتای یادگیر برای انتخاب بهینه سبد سهام )

نویسندگان: مجید وفایی جهان , محمدرضا اکبرزاده توتونچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسئله انتخاب بهینه سبد سهام یکی از مسائل غیر چند جمله ای (NP) است که تا کنون الگوریتم دقیقی برای حل آن ارائه نشده است . معمولا برای حل اینگونه مسائل از روش های هوشمند استفاده می گردد . یکی از این روش ها اسپین گلاس نام دارد . اسپین گلاس شبکه ای از اسپین ها است که هر اسپین به شکلی تغییر وضعیت می دهد که سیستم به کمترین میزان انرژی خود برسد . اسپین گلاس ها برای حل مسائلی که بهینه عمومی از بهینه محلی حاصل می گرددو یا نیاز به پردازش موازی دارند استفاده می شوند . اما این روش دارای سرعت همگرایی پایینی است که برای افزایش سرعت آن عملگرهای جابجایی اسپین ها و نخبه گرایی استفاده می شوند . این دو عملگر برای شبکه های اسپینی به دلیل بر هم زدن ساختار شبکه ، عملگرهای گرانی هستند و پردازش زیادی نیاز دارند . در این مقاله برای افزایش سرعت همگرایی از اتوماتای یادگیر بهره گرفته شده است . اتوماتای یادگیر ، توزیع احتمال انتخاب اسپین ها را از توزیع احتمال یکنواخت تغییر داده و باعث می شود که اسپین های نخبه ( برتر ) ، شانس انتخاب بیشتری داشته باشند و عملگرهای جابجاییو نخبه گرایی برای این دسته از اسپین ها انجام گیرد . مزیت روش پیشنهادی علاوه بر حفظ خاصیت پردازش موازی ، افزایش چشمگیر سرعت همگرایی با کاهش نرخ جابجایی اسپین ها و کمترین تغییر در الگوریتم اسپین گلاس می باشد.

کلمات کلیدی

, مدل اسپین گلاس , انتخاب سبد سهام , اتوماتای یادگیر , باز پخت تطبیقی , جستجوی محلی و پردازش موازی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007723,
author = {مجید وفایی جهان and اکبرزاده توتونچی, محمدرضا},
title = {بهینه سازی رفتار اسپین گلاس با استفاده از اتوماتای یادگیر برای انتخاب بهینه سبد سهام},
booktitle = {سیزدهمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {مدل اسپین گلاس ، انتخاب سبد سهام ، اتوماتای یادگیر ، باز پخت تطبیقی ، جستجوی محلی و پردازش موازی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی رفتار اسپین گلاس با استفاده از اتوماتای یادگیر برای انتخاب بهینه سبد سهام
%A مجید وفایی جهان
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%J سیزدهمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران
%D 2008

[Download]