شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ICEE2008 , 2008-05-13

عنوان : ( به کارگیری محاسبات نرم در مدل سازی و بهینه سازی پارامترهای موثر در کنترل هندسه جوش فرآیند جوشکاری رباتیک )

نویسندگان: جعفر ثنایی مقدم سبزوار , علیرضا اکبرزاده توتونچی , علی اکبر اکبری , محمدرضا اکبرزاده توتونچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرایند جوشکاری قوسییک تکنیک اتصال فلزات با کیفیت بالا می باشد که به علت دامنه وسیع کاربردهای صنعتی آن از اهمیت بالایی برخوردار است برای دست یابی به کیفیت مطلوب جوش ، نیاز است که رابطه پارامترهای موثر جوشکاری روی هندسه جوش مدل سازی شود . اهمیت این مطلب بدان خاطر است که خصوصیات مکانیکی جوش نیز تحت تاثیر هندسی جوش قرار دارد . اما علیرغم استفاده گسترده از این فرآیند ، به علت فقدان مدل مناسب ،هنوز جوشکاری تمام اتومات با مشکلاتی مواجه است . در این تحقیق سعی شده است با ارایه مدل های مختلف ، کیفیت جوش بررسی شود . از این رو چند مدل بهینه شده برای پیش بینی عمق نفوذ جوش ، به عنوان فاکتور نشان دهنده کیفیت مطلوب ، با استفاده از روش رگرسیون ، تبرید تدریجی ، شبکه عصبی و روش ترکیبی ارائه شد . نتایج نشان داد که مدل های پیشنهادی میتوانند عمق نفوذ جوش را با دقت قابل قبولی ، پیش بینی نمایند . در بین 6 مدل ارائه شده ، مدل شبکه عصبی با دقت بالاتری عمق نفوذ را پیش بینی می کند . در ادامه با کمک الگوریتم تبرید تدریجی مقادیر بهینه پارامترهای ورودی مدل شبکه عصبی که کیفیت مطلوب را ایجاد می کند ، تخمین زده شد . این مقادیر با مقادیر حاصل از نتایج Karadeniz و همکاران مقایسه گردید که نتایج این مقایسه حاکی از نزدیکی مقادیر تخمین زده شده با واقعیت است .

کلمات کلیدی

, جوشکاری رباتیک , محاسبات نرم , شبکه عصبی , مدل سازی , الگوریتم تبرید تدریجی .
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007726,
author = {ثنایی مقدم سبزوار, جعفر and اکبرزاده توتونچی, علیرضا and اکبری, علی اکبر and اکبرزاده توتونچی, محمدرضا},
title = {به کارگیری محاسبات نرم در مدل سازی و بهینه سازی پارامترهای موثر در کنترل هندسه جوش فرآیند جوشکاری رباتیک},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ICEE2008},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {جوشکاری رباتیک ، محاسبات نرم ، شبکه عصبی ، مدل سازی ، الگوریتم تبرید تدریجی .},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T به کارگیری محاسبات نرم در مدل سازی و بهینه سازی پارامترهای موثر در کنترل هندسه جوش فرآیند جوشکاری رباتیک
%A ثنایی مقدم سبزوار, جعفر
%A اکبرزاده توتونچی, علیرضا
%A اکبری, علی اکبر
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%J شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ICEE2008
%D 2008

[Download]