علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (3), سال (2006-12) , صفحات (137-148)

عنوان : ( مطالعه پتانسیل استفاده از اسید سولفوریک یا اسید فرمیک درعلوفه ذرت سیلو سده با اوره و تاثیر آن بر خصوصیات گاوهای شیر ده )

نویسندگان: حسن نصیری مقدم , محسن دانش مسگران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در فایل پیوست موجود است

کلمات کلیدی

سیلا‍ژ ذرت تجزیه پذیری ماده خشک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007752,
author = {نصیری مقدم, حسن and دانش مسگران, محسن},
title = {مطالعه پتانسیل استفاده از اسید سولفوریک یا اسید فرمیک درعلوفه ذرت سیلو سده با اوره و تاثیر آن بر خصوصیات گاوهای شیر ده},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
volume = {20},
number = {3},
month = {December},
issn = {1029-4791},
pages = {137--148},
numpages = {11},
keywords = {سیلا‍ژ ذرت تجزیه پذیری ماده خشک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه پتانسیل استفاده از اسید سولفوریک یا اسید فرمیک درعلوفه ذرت سیلو سده با اوره و تاثیر آن بر خصوصیات گاوهای شیر ده
%A نصیری مقدم, حسن
%A دانش مسگران, محسن
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]