اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی , 2009-02-11

Title : ( اثر واریته و زمان برداشت روی ویژگیهای کیفی رب گوجه فرنگی )

Authors: Mostafa Mazaheri Tehrani , Sayed Ali Mortazavi , Mehdi Nassiri Mahallati , nafiseh vahedi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

یکی از عمده ترین محصولات گوجه فرنگی رب است. با افزایش تقاضای این فرآورده در ایران و جهان بررسی عوامل مؤثر در تولید به منظور بهبود ویژکیهای کیفی این فرآورده ضروری است. نخستین گام در بهینه سازی هر فرآیندی انتخاب مادة اولیة مناسب با هدف مصرف آن است. بنابراین شناخت ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی رب حاصل از واریته های گوجه فرنگی می تواند در انتخاب مادة اولیة مناسب مفید باشد. در این پژوهش بررسی گسترده ای روی ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی رب حاصل از 17 واریتة گوجه فرنگی در دو گروه هیبرید و استاندارد در طی 3 زمان برداشت (3چین) انجام شده است. هدف این بررسی تعیین بهترین واریتة گوجه فرنگی حهت تهیة رب با ویژگیهای ثابت و مطلوب در طی زمان بهره برداری است. بررسی آماری نتایج نشان داد که در بین واریته های هیبرید واریتة ال. تی. اچ. بی(020) و استاندارد کال. جی. ان-3 دارای بیشترین امتیاز در محموع ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی هستند. البته واریته های هیبرید هایپیل 45، جی. اس-12 و دوال پراید و واریته های استاندارد ارلی اوربانا-وای، پتومک-2 و ارلی اوربانا-111 نیز در رده های بعدی جزء واریته های مناسب جهت تهیه رب بودند. اثر زمان برداشت روی ویژگیهای رب واریته های مختلف نیز معنی دار بود. لذا انتخاب واریته های مناسب براساس داشتن حداقل تغییرات در صفات در طی زمان برداشت انجام گرفته است. بطوری که بتوان در طی زمان بهره برداری واریته های مناسب و با کیفیت ثابت را در اختیار تولید قرار داد.

Keywords

, رب گوجه فرنگی, واریته های گوجه فرنگی, زمان برداشت, ویژگیهای فیزیکی, شیمیایی و حسی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008039,
author = {Mazaheri Tehrani, Mostafa and Mortazavi, Sayed Ali and Nassiri Mahallati, Mehdi and Vahedi, Nafiseh},
title = {اثر واریته و زمان برداشت روی ویژگیهای کیفی رب گوجه فرنگی},
booktitle = {اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی},
year = {2009},
location = {مشهد, IRAN},
keywords = {رب گوجه فرنگی، واریته های گوجه فرنگی، زمان برداشت، ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی و حسی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر واریته و زمان برداشت روی ویژگیهای کیفی رب گوجه فرنگی
%A Mazaheri Tehrani, Mostafa
%A Mortazavi, Sayed Ali
%A Nassiri Mahallati, Mehdi
%A Vahedi, Nafiseh
%J اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
%D 2009

[Download]