اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته , 2007-12-04

عنوان : ( استخراج روغن پسته و بررسی خواص کیفی آن تحت شرایط نگهداری و بسته بندی )

نویسندگان: ناصر صداقت , ندا هاشمی , معصومه راعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برطبق آمار سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد فائو، ایران بزرگترین تولید کننده پسته در دنیا می باشد. این محصول مقام دوم صادرات غیر نفتی کشور را بعد از فرش به خود اختصاص داده است با ارتقاء کیفیت و انتخاب بسته بندی مناسب میزان صادرات این محصول را می توان افزایش داد. دانه پسته غنی از روغن است که قسمت عمده روغن آن را اسید اولئیک تشکیل داده است. کاهش کیفیت پسته در طی نگهداری به اکسیداسیون و هیدرولیز چربیها نسبت داده شده است. لذا با کنترل عوامل موثر در فساد و اکسیداسیون چربیها می توان کیفیت پسته را بیشتر حفظ نمود در این پژوهش جنس و شرایط بسته بندی بر کیفیت روغن پسته برشته واریته اوحدی بررسی شده است. در این راستا پسته‌های برشته واریته اوحدی از لحاظ اندیس تیوباربیتوریک، اسیدهای چرب آزاد و زمان القا مورد آزمون قرار گرفتند. این پژوهش در قالب طرح کاملا\" تصادفی با 4 فاکتور جنس بسته در سه سطح(فیلم متالیزه ، فیلم مرکب 5 لایه وOPP) ، شرایط بسته بندی در 4 سطح(گازهای ازت ودی اکسید کربن،خلا و هوا)، دما در 2 سطح (دمای 20 و 40 درجه سانتیگراد) و زمان در 4 سطح (دوره های زمانی صفر، 3، 6و 9 ماه) در سه تکرار انجام شد. نتایج حاکی از آن بود که. فیلم های متالیزه و 5 لایه نسبت به فیلم OPP بر روی حفظ کیفیت پسته تاثیر بیشتری داشته اند. فیلم متالیزه به علت خاصیت عدم عبور نور، مانع تشدید واکنش های اتواکسیداسیون روغن پسته می‌گردد و همچنین پسته های بسته بندی شده با گازهای دی اکسید کربن، ازت و خلا نسبت به پسته های بسته بندی شده با هوا اندیس تیوباربیتوریک کمتر و زمان القا بیشتر داشته اند.

کلمات کلیدی

, پسته , بسته بندی , OPP , زمان القا, اسیدهای چرب آزاد, و اندیس تیوباربیتوریک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008136,
author = {صداقت, ناصر and ندا هاشمی and معصومه راعی},
title = {استخراج روغن پسته و بررسی خواص کیفی آن تحت شرایط نگهداری و بسته بندی},
booktitle = {اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته},
year = {2007},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پسته ، بسته بندی ، OPP ، زمان القا، اسیدهای چرب آزاد، و اندیس تیوباربیتوریک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استخراج روغن پسته و بررسی خواص کیفی آن تحت شرایط نگهداری و بسته بندی
%A صداقت, ناصر
%A ندا هاشمی
%A معصومه راعی
%J اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته
%D 2007

[Download]