دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , 2008-07-13

Title : ( کمی سازی واکنش جوانه زنی ژنوتیپ های نخود ( Cicer arietinum ) در رژیم های حرارتی مختلف )

Authors: Ali Ganjeali , میترا خطیب ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف درجه حرارت و تنش خشـکی بر جوانه زنی ژنوتیـپ های نخود (361 MCC و 951 MCC) آزمایشی در 6 سطح درجه حرارت: (3، 5، 10، 15، 20 و 25 درجه سانتی گراد) و 3 سطح تنش خشکی (صفر، 4- و 8- بار) به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. سطوح مختلف تنش خشکی با استفاده از محلول پلی اتیلن گلایکول 6000 ایجاد شدند. درصد بذرهای جوانه زده به صورت روزانه ثبت و سپس از طریق رسم بهترین معادله برازش شده بین روز های پس از تیمار و درصد تجمعی جوانه زنی، سرعت جوانه زنی برای تیمارهای مختلف محاسبه شد. نتایج حاصله نشان داد که درجه حرارت و تنش خشکی و اثر متقابل آنها تأثیر معنی داری بر سرعت جوانه زنی و طول ریشه چه ژنوتیپ های نخود دارند. با افزایش درجه حرارت تا 25 درجه سانتی گراد، سرعت جوانه زنی در هر دو ژنوتیپ افزایش یافت. به نظر می رسد دمای 25 درجه سانتی گراد، دمای مناسب جوانه زنی برای نخود باشد. با افزایش تنش خشکی، سرعت جوانه زنی به صورت خطی با شیب نسبتاً تندی کاهش یافت. تنش خشکی دمای مناسب برای جوانه زنی بذور نخود را به صورت معنی داری از 25 درجه سانتی گراد به 15 درجه سانتی گراد کاهش داد. طول ریشه چه در تمامی سطوح تنش خشکی، با افزایش درجه حرارت تا 20 درجه سانتی گراد افزایش و سپس به صورت معنی داری کاهش یافت.

Keywords

, کلمات کلیدی: پلی اتیلن گلایکول, تنش خشکی, درجه حرارت, سرعت جوانه زنی, نخود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008207,
author = {Ganjeali, Ali and میترا خطیب},
title = {کمی سازی واکنش جوانه زنی ژنوتیپ های نخود ( Cicer arietinum ) در رژیم های حرارتی مختلف},
booktitle = {دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات},
year = {2008},
location = {کرج, IRAN},
keywords = {کلمات کلیدی: پلی اتیلن گلایکول، تنش خشکی، درجه حرارت، سرعت جوانه زنی، نخود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کمی سازی واکنش جوانه زنی ژنوتیپ های نخود ( Cicer arietinum ) در رژیم های حرارتی مختلف
%A Ganjeali, Ali
%A میترا خطیب
%J دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
%D 2008

[Download]