بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ali Ganjeali


موارد یافت شده: 273

1 - Salicylic acid elicitation effect on phenolic profile and antioxidant activity of Mentha piperita L. in relation to zinc concentration under soilless culture (چکیده)
2 - بررسی محتوای برخی مشتقات فنلی در دوره رشد رویشی گیاه دارویی کاکوتی‌کوهی (Ziziphora clinopodioides Lam.) از استان خراسان شمالی (چکیده)
3 - تأثیر غلظتهای مختلف سالیسیلیک اسید بر محتوی ترکیبات اسانسی گیاه نعناع فلفلی (چکیده)
4 - The effect of methyl jasmonate and TiO2 nanoparticles on phenolic and terpenoides compounds in peppermint (Mentha piperita L.) (چکیده)
5 - Phenolic compounds, enzymatic and non-enzymatic antioxidant activities of Mentha piperita modified by Zinc and methyl jasmonate concentrations (چکیده)
6 - اثر زمان برداشت بر میزان برخی متابولیت‌های ثانوی و عناصر فلزی یونجه (Medicago sativa L.) (چکیده)
7 - Quantitative HPLC Analysis of Flavonoids and Evaluation of Antioxidant Activity in Two Organs of Salvia tebesana Bunge (چکیده)
8 - بررسی افزایش تولید مشتقات فنلی دارویی گیاه کلپوره .Teucrium polium L) با استفاده از تازن کیتوسان در شرایط In vitro (چکیده)
9 - ترغیب محتوای متابولیت های ثانوی و ظرفیت آنتی اکسیدانی کالوس کلپوره در شرایط تیمار با بنزیل آمینو پورین، نفتالن استیک اسید و متیل جاسمونات (چکیده)
10 - The Correlation of Some Secondary Metabolites of Alfalfa (Medicago sativa L.) with Plant Organ and Harvest Time (چکیده)
11 - تغییر در ترکیبات فنلی، فعالیت آنتی اکسیدانی و زیست توده نعناع فلفلی(Mentha piperita L.) تحت سطوح مختلف روی و سالیسیلیک اسید (چکیده)
12 - بررسی خصوصیات بیوشیمیایی و محتوای اسانس نعناع فلفلی تحت تأثیر سطوح مختلف روی و متیل جاسمونات در شرایط کشت بدون خاک (چکیده)
13 - Exposure to TiO2 nanoparticles improves the physiological characteristics of drought‐challenged chickpeas (Cicer arietinum L.) (چکیده)
14 - 5-azacytidine increase tanshinone production in endophytic fungi of Salvia abrotanoidesKar.) Sytsma (چکیده)
15 - Beneficial effects of endophytic fungi inoculation on tanshinones and phenolic compounds of Salvia abrotanoides (چکیده)
16 - Allelopathic effects of apricot (Prunus armeniaca L.) root on some crops and weeds (چکیده)
17 - تاثیر قارچ های میکوریز آربوسکوالر (VAM ) بر برخی صفات رشدی، فیزیولوژیکی و فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه نعناع فلفلی (چکیده)
18 - بررسی تأثیر غلظتهای مختلف نانوذره تیتانیوم دیاکسید بر ترکیبات فنلی و اسانسی گیاه نعناع فلفلی (چکیده)
19 - ارزیابی اثر نیترات نقره بر میزان متابولیت های ثانوی کلپوره (Teucrium polium L) در شرایط in vitro (چکیده)
20 - The variability of phenolic constituents and antioxidant properties among wild populations of Ziziphora clinopodioides Lam (چکیده)
21 - اثر برهمکنش سطوح مختلف روی و متیل‌ جاسمونات بر ویژگی‌های مورفولوژیک و رنگیزه‌های فتوسنتزی نعناع فلفلی در شرایط کشت بدون خاک (چکیده)
22 - Additive effects of arbuscular mycorrhizae and TiO2 nanoparticles on growth and essential oils enhancement of peppermint (چکیده)
23 - بررسی خصوصیات جوانه‌زنی نخود (Cicer arietinum) در پاسخ به پیش‌تیمار با نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیوم و تنش خشکی (چکیده)
24 - کاربرد نانوذرات 2TiO صنعتی و بیولوژیک و باکتری حل کننده فسفات بر تولید دیوزژنین در گیاه شنبلیله ) Trigonella foenum-graecum L. (چکیده)
25 - ICP-OES assessment of trace and toxic elements in Ziziphora clinopodioides Lam. from Iran by chemometric approaches (چکیده)
26 - Plant elicitation and TiO2 nanoparticles application as an effective strategy for improving the growth, biochemical properties, and essential oil of peppermint (چکیده)
27 - Ameliorating effect of vermicompost on Foeniculum vulgare under saline condition (چکیده)
28 - ساخت میکروکپسول حاوی علف کش با پلی هیدروکسی آلکانوات تولید شده توسط باکتری ویبریوی لومینسانس (چکیده)
29 - Interactive effects of chilling and wounding stresses on antioxidant compounds and fatty acid profile of purslane (چکیده)
30 - Stimulation of phenolic compounds accumulation and antioxidant activity in in vitro culture of Salvia tebesana Bunge in response to nano-TiO2 and methyl jasmonate elicitors (چکیده)
31 - Polyhydroxyalkanoate production using vibrio.sp (چکیده)
32 - گزینش ژنوتیپهای منتخب عدس ) Lens culinaris Medik ( متحمل به تنش خشکی با به کارگیری پنج شاخص تحمل جدید در شرایط مشهد (چکیده)
33 - Arbuscular mycorrhizal induces polyphenols content of lemon balm in pathogen stress (چکیده)
34 - بررسی تأثیر الیسیتورهای زیستی و غیرزیستی بر محتوای ترکیبات فنل و فلاونوئید پونه سای بینالودی ( Nepeta binaloudensis Jamzad ) (چکیده)
35 - تاثیر اسید سالیسیلیک بر محتوی متابولیت های ثانویه در کشت کالوس گیاه توکریوم پولیوم ) Teucrium polium .L( (چکیده)
36 - تاثیر الیسیتور متیل جاسمونات بر محتوای فنل و فلاونوئید وظرفیت آنتی اکسیدان کلپوره(Teucrium polium L.) در شرایط کشت بافت (چکیده)
37 - Studies on Seed Germination, Plant Regeneration, and Soil Acclimatization of Nepeta binaloudensis Jamzad (Lamiaceae) (چکیده)
38 - تأثیر کلریدکلسیم بر صفات مورفوفیزیولوژیک، بیوشیمیایی و انباشت برخی عناصر در گیاه لوبیاقرمز رقم گلی ).L vulgaris Phaseolus)تحت تنش کلریدسدیم (چکیده)
39 - Evaluation the effect of BAP and NAA on callus production capacity of Teucrium polium L. in vitro (چکیده)
40 - Evaluation of phenolic metabolites and antioxidant capacity of aerial part and root from two subspecies of medicinal plant Ziziphora clinopodioides Lam. (چکیده)
41 - Assessment the effect of explant type and hormone on the callogenesis of Salvia tebesana Bunge (چکیده)
42 - Mixed inoculum of rhizobacteria and arbuscular mycorrhizal fungus enhance diosgenin contain and phosphorus uptake in fenugreek under drought stress (چکیده)
43 - بررسی تاثیر پرایمینگ بذر بر جوانه‌زنی و صفات مورفوفیزیولوژیک نشاءهای برنج رقم هاشمی(Oryza sativa L.cv. Hashemi) تحت رژیم‌های‌مختلف‌رطوبتی (چکیده)
44 - تأثیر نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیوم بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی نخود (.Cicer arietinum L) تحت شرایط تنش خشکی (چکیده)
45 - Rosmarinic and caffeic acids contents in Basil (Ocimum basilicum L.) are altered by different levels of phosphorus and mycorrhiza inoculation under drought stress (چکیده)
46 - افزایش مقاومت به تنش خشکی در بادرنجبویه‌ (Melissa officinalis L.) همزیست با میکوریز آربوسکولار از طریق القای سیستم آنتی‌اکسیدانی (چکیده)
47 - Optimization of Callus Induction with Enhancing Production of Phenolic Compounds Production and Antioxidants Activity in Callus Cultures of Nepeta binaloudensis Jamzad (Lamiaceae) (چکیده)
48 - بهبود رشد و تحریک مسیر بیوسنتز پلی فنل ها در بادرنجبویه (Melissa officinalis L. ) همزیست با میکوریز آربوسکولار (چکیده)
49 - Effect of plant growth regulators and explants on callus induction and study of antioxidant potentials and phenolic metabolites in Salvia tebesana Bunge (چکیده)
50 - تأثیر الیسیتورهای متیل ‏جاسمونات و اسیدسالیسیلیک بر میزان تولید متابولیت‏های ثانوی و ظرفیت آنتی‏ کسیدانی گیاه کلپوره(Teucrium polium L.) در شرایط در‏شیشه‏ (چکیده)
51 - بررسی توان سویه های مختلف Agrobacterium rhizogenes در القای ریشه مویین گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) (چکیده)
52 - Variation in phenolic compounds, α-linolenic acid and linoleic acid contents and antioxidant activity of purslane (Portulaca oleracea L.) during phenological growth stages (چکیده)
53 - بهینه سازی محیط کشت جهت پینه زایی گیاه خرفه (Portulaca oleracea) و تأثیر عصاره مخمر بر ترکیبات آنتی اکسیدان (چکیده)
54 - Impact of an arbuscular mycorrhizal fungal inoculum and exogenous MeJA on fenugreek secondary metabolite production under water deficit (چکیده)
55 - Combined Effects of Water Deficit, Exogenous Ethylene Application and Root Symbioses on Trigonelline and ABA Accumulation in Fenugreek (چکیده)
56 - برهمکنش یون‌های سدیم و پتاسیم بر برخی صفات مورفولوژی و فیزیولوژی ارقام نخود (Cicer arietinum L.) (چکیده)
57 - Endophytic Fungi of Native Salvia abrotanoides Plants Reveal High Taxonomic Diversity and Unique Profiles of Secondary Metabolites (چکیده)
58 - Effects of root symbioses and MeJA priming in fenugreek seedlings growing under water deficit conditions (چکیده)
59 - تغییرات جذب عناصر معدنی در گیاه کلزا تحت تیمار نانوذرات اکسید روی (چکیده)
60 - بررسی تاثیر عامل دما بر تیمارهای مختلف موثر بر شکست خواب بذر گیاه کلپوره (چکیده)
61 - بررسی توان نوشاخه زایی گیاه دارویی Salvia tebesana Bunge در شرایط کشت In-vitro (چکیده)
62 - Determination of Best Organ and Growth Stage for Accumulation of Diosgenin by Fenugreek (چکیده)
63 - Drought Stress Modulates Polyphenols Accumulation in Melissa officinalis L. (چکیده)
64 - بررسی تأثیر آنتی­ اکسیدان ­ها و غلظت­ های مختلف هورمون BAP و NAA بر ساقه­ زایی و ریشه­ زایی گیاه دارویی پونه­ سای بینالودی (چکیده)
65 - بِه‌گزینی ژنوتیپ‌های عدس -Lens culinaris Medik- با تأکید بر مقایسة شاخص‌های قدیمی و جدید تحمل به تنش خشکی به‌‌منظور معرفی ژنوتیپ‌های امیدبخش (چکیده)
66 - تأثیر غلظتهای مختلف هورمونهای D - 2،4 و BAP بر نرخ کالزایی گیاه کلپوره Teucrium polium (چکیده)
67 - Determination of the optimal 2,4-D concentration for callus induction from different Salvia tebesana Bunge explants (چکیده)
68 - بررسی اثر متقابل سدیم نیتروپروساید(SNP) و تنش شوری بر برخی صفات گیاه کلزا (Brassica napus L.) (چکیده)
69 - تأثیر دگرآسیبی برگ گیاه زردآلو ویژگی های ریخت شناختی و بیوشیمیایی گیاهان زراعی و علف های هرز تک لپه و دولپه بر برخی Prunus armeniaca L. (چکیده)
70 - تغییرات محتوی سولفورافان و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدان گیاهچه های ازمک (Lepidium draba L.) در پاسخ به جاسمونات (چکیده)
71 - غربال گری ارقام و توده های گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum) از نظر میزان تحمل آلودگی گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca) در شرایط گلخانه (چکیده)
72 - Comparative proteomics analysis of whitetop (Lepidium draba L.) seedlings in response to exogenous glucose (چکیده)
73 - امکان سنجی مدیریت گل جالیز مصری در ارقام گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum L.)با استفاده از قارچ مایکوریزا آربوسکولار(Orobanche aegyptiaca) (چکیده)
74 - Potential Role of Arbuscular Mycorrhizal Fungi in the Accumulation of Polyphenols in Melissa officinalis L. (چکیده)
75 - بررسی ترکیبات آنتی اکسیدانی (مجموعه فنلی) موجود در ساقه گیاه Salvia tebesana Bunge (چکیده)
76 - Morphological and physiological responses of two common bean cultivars to drought stress (چکیده)
77 - تحلیل های آماری چند متغیره برای صفات نخود Cicer arietinum L در شرایط آبیاری محدود (چکیده)
78 - گلوکز: محرک زیستی افزایش محتوای سولفورافان در گیاهچه های ازمک ) (L.) Lepidium draba ) (چکیده)
79 - THE EFFECT OF PLANT GROWTH PROMOTINGBACTERIA (PGPR) INOCULATION ON SOMEGROW TH CHARACTERISTICSOF NEPETA BINALUDENSIS JAMZA (چکیده)
80 - EFFECTS OF INOCULATION WITH ARB USCULAR MYCORRHIZAE ON SOME MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICSOF NEPETA BINALUDENSIS JAMZAD (چکیده)
81 - ( Solanum tuberosum var. Agria ) بررسی اثر کلرید سدیم بر ویژگیهای مورفولوژیک در سیب زمینی (چکیده)
82 - بررسی اثر کلریدسدیم بر میزان پرولین و وزن خشک اندام هوایی و زمینی در گیاه سیبزمینی (Solanum tuberosum var Agria) (چکیده)
83 - بهبود محتوای سولفورافان گیاهچهه ای ازمک با تیمار با محرک Lepidium draba (L.)) جاسمونات (چکیده)
84 - تغییر محتوای سولفورافان گیاهچه های ازمک Lepidium draba (L.) در پاسخ به جاسمونات (چکیده)
85 - COMPARATIVE STUDY OF PHENOLIC CONTENT IN THREE KINDS OF EXTRACTS BELONGS TO LEAVES AND STEM OF SALVIA TEBESANA BUNG (چکیده)
86 - تاثیر همزیستی با قارچ های میکوریز آربوسکولار بر صفات رشد گیاه بادرنجبویه (.L officinalis Melissa (چکیده)
87 - Hairy root induction and secondary metabolite production in Perovskia abrotanoides Karel (چکیده)
88 - Influences of the Arbuscular Mycorrhizal fungi (Glomus mosseae) on Morpho-Physiological Traits and Biochemical Compounds of Common Bean (Phaseolus vulgaris L.) Under Drought Stress (چکیده)
89 - بر همکنش اثرات شوری و سالیسیلیک‌اسید بر جوانه‌زنی، رشد و برخی از ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) (چکیده)
90 - مقایسه اثرات نانوذرات و میکروذرات اکسید روی Zno بر روی برخی از صفات رویشی کلزا (چکیده)
91 - بررسی میزان مقاومت به تنش خشکی گیاهچه‌های دو لاین گیاه تریتیکاله (Triticosecale × Wittmack) با تأکید بر برخی آنتی‌اکسیدان‌های آنزیمی و غیرآنزیمی (چکیده)
92 - نقش قارچ های میکوریزی آربسکولار در کنترل بیمارگرهای خاکزی (چکیده)
93 - بررسی خصوصیات مورفوفنولوژیک، شاخص‌های رشد و عملکرد ژنوتیپ‌های اُمیدبخش متحمل به خشکی نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط آبیاری تکمیلی در نیشابور (چکیده)
94 - Protective Effect of Diosgenin against H2O2-Induced Oxidative Stress on H9C2 Cells (چکیده)
95 - Anatomical and ultrastructural responses of Brassica napus after long-term exposure to excess zin (چکیده)
96 - Developmental Role of Phenylalanine-ammonia-lyase (PAL) and Cinnamate 4-Hydroxylase (C4H) Genes During Adventitious Rooting of Juglans Regia L. Microshoots (چکیده)
97 - بررسی اثر متقابل سدیم نیتروپروساید(SNP) و تنش شوری بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه کلزا (Brassica napus L.) (چکیده)
98 - بررسی اثرات دگرآسیبی عصاره آبی ریشه زردآلو(Prunus armeniaca L) و نقش آن در کنترل علف هرز تاج خروس و گیاه ذرت در مرحله جوانی زنی (چکیده)
99 - ویژگی های آللوپاتیک عصاره آبی ریشه زردآلو(Prunus armeniaca L) و نقش آن در کنترل علف هرز چاودار و گیاه لوبیا در مرحله جوانی زنی (چکیده)
100 - بررسی کالوس‌زایی و توان آنتی‌اکسیدانی عصاره متانولی حاصل از ریزنمونه‌های مختلف گیاه Teucrium polium (چکیده)
101 - بررسی ویژگی های آللوپاتیک عصاره آبی ریشه زردآلو( Prunus armeniaca L)و نقش آن در کنترل علف های هرز یولاف و دم روباهی درمرحله جوانی زنی (چکیده)
102 - The Effect of Mycorrhizal Fungi Symbiosis on Some Morphological Characteristics of Rice Under Drought Stress (چکیده)
103 - Effects of Biological Fertilizers on Some Growth Traits of Rice (Oryza sativa L.) (چکیده)
104 - بررسی تاثیر عوامل زیستی بر برخی صفات موفوفیزیولوژیکی گیاه برنج (Oryza sativa L) تحت تاثیر رژیم های رطوبتی (چکیده)
105 - Effect of Vermicompost on Some Morphological, Physiological and Biochemical Traits of Bean (Phaseolus vulgarisL.) Under Salinity Stress (چکیده)
106 - بررسی امکان استفاده از بقایای )مالچ( گیاه برازمبل بر کنترل رشد علفهای هرز حساس و مقاوم به علفکش یولاف وحشی (چکیده)
107 - تاثیر دگر آسیبی گیاه برازمبل بر خصوصیات جوانه زنی گونه زراعی و بیوتیپ های یولاف وحشی حساس و مقاوم به علف کش های بازدارنده ACCase (چکیده)
108 - بررسی تأثیر عنصر بور در بهبود تحمل نسبت به فلز سنگین آلومینیوم در گیاه گشنیز (Coriandrum sativum L) (چکیده)
109 - تأثیر سولفات کلسیم در بهبود اثرهای منفی ناشی از تنش شوری بر جذب عناصر غذایی و برخی ویژگی های ریخت شناسی دو ژنوتیپ عدس(Lens culinaris M.) (چکیده)
110 - Comparative effects of ZnO nanoparticles, ZnO bulk particles, and Zn2+ on Brassica napus after long-term exposure: Changes in growth, biochemical compounds, antioxidant enzyme activities, and Zn bioaccumulation (چکیده)
111 - بررسی تاثیر Pseudomonas putida و Glomus intraradices بر برخی صفات مورفولوژی و بیوشیمیایی گیاه شنبلیله Trigonella foenum-graecum (چکیده)
112 - بررسی واکنش جوانه زنی و برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی برنج رقم هاشمی، تحت تاثیر تنش خشکی (چکیده)
113 - تاثیر سویه های مختلف از آگروباکتریوم رایزوژنز بر صفات رویشی ریشه های مویین القاشده درگیاه (Perovskia abrotanoides Karel) برازمبل (چکیده)
114 - بررسی تاثیر استوسیرینگون در القای ریشه مویین در گیاه برازمبل(.Perovskia abrotanoides Karel) (چکیده)
115 - بررسی میزان مقاومت دو لاین20 -ET83 و Sanabad گیاه ترتیکاله X Triticale Witmaxبه تنش خشکی از دو جنبه پراکسیداسیون لیپید غشا و شاخص پایداری غشا (چکیده)
116 - پتانسیل آللوپتیک برگ زردآلو (Prunus armeniaca L) برای مدیریت علف هرز تاج خروس (Amarantus retroflexus L) (چکیده)
117 - اثرات آللوپاتیک عصاره برگ زردالو (Prunus armeniaca L) بر جوانه زنی و رشد اولیه گندم (Triticum astivum)، ذرت(Zea mays) و چاودار (Secale montanum) (چکیده)
118 - تأثیر کاربرد متانول بر برخی خصوصیات مرتبط با رشد ریشه نخود (Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکی (چکیده)
119 - Assessment of Callus Growth and Bio-production of Diosgenin in (چکیده)
120 - بررسی تأثیر تنش خشکی بر صفات مورفوفیزیولوژیک و فلوئورسانس کلروفیل گیاهچه های لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) (چکیده)
121 - Long-term exposure of rapeseed (Brassica napus L.) to ZnO nanoparticles: anatomical and ultrastructural responses (چکیده)
122 - واکنش‌های مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ژنوتیپ‌های متحمل و حساس به خشکی نخود ((Cicer arietinum L. در شرایط تنش خشکی در مزرعه (چکیده)
123 - تأثیر پیش تیمار بذر بر برخی ویژگیهای مورفوفیزیولوژیک گیاهچه های نخود (چکیده)
124 - بررسی تاثیر قارچ میکوریز آرباسکولار Glomus mosseae و Glomus intraradices بر صفات فیزیولوژی و مورفولوژی گیاه شنبلیله(L.Trigonella foenum-graecum)در شرایط تنش خشکی (چکیده)
125 - بررسی تاثیر دو گونه ی باکتری محرک رشد از جنس سودوموناس شامل سودوموناس فلورسنس و سودوموناس پوتیدا بر صفات فیزیولوژی و مورفولوژی گیاه شنبلیله در شرایط تنش خشکی (چکیده)
126 - INFLUENCE OF ARBUSCULAR MYCORRHIZAL FUNJI ON GROWTH AND (چکیده)
127 - بهینه سازی کشت درون شیشه ای جنین زیگوتیک گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth) (چکیده)
128 - Comparative phytotoxicity of ZnO nanoparticles, ZnO microparticles, and Zn2C on rapeseed (Brassica napus L.): investigating a wide range of concentrations (چکیده)
129 - Differential Physiological and Morphological Responsesof Persian and Hybrid Petunia (Petunia hybrida cv. Sonja Pink) in Vegetative and Reproductive Growth Stagesunder Drought Stress (چکیده)
130 - گزینش برای تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های نخود تیپ کابلی در منطقه نیشابور (چکیده)
131 - اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخودهای ارقام تیپ کابلی (چکیده)
132 - بررسی تکمیلی برخی پارامترهای زراعی ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) منتخب برای تحمل به خشکی در شرایط مشهد (چکیده)
133 - بررسی برخی خصوصیات ریشه و اندام هوایی ژنوتیپ‌های نخود تیپ کابلی در واکنش به تنش خشکی (چکیده)
134 - ارزیابی ژرم‌پلاسم نخودهای تیپ کابلی (.Cicer arietinum L) برای تحمل به خشکی (چکیده)
135 - مطالعه خصوصیات فنولوژیک، مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف لوبیای معمول در منطقه نیشابور (چکیده)
136 - واکنش عملکرد، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک ژرم‌پلاسم‌های نخود تیپ کابلی تحت تأثیر تنش خشکی در شرایط مشهد (چکیده)
137 - رشد ریشه ژنوتیپ‌های نخود (.Cicer arietinum L) در شرایط کشت هیدروپونیک و گلخانه تحت شرایط تنش خشکی (چکیده)
138 - بررسی اثرات متقابل تنش خشکی و قارچ میکوریز بر خصوصیات مورفولوژیکی و جذب عناصر در گیاه لوبیا (چکیده)
139 - مطالعه خصوصیات فنولوژیک، مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف لوبیای معمول در منطقه نیشابور (چکیده)
140 - بررسی اثرات تنش خشکی بر فتوسنتز، فلوئورسانس کلروفیل و میزان رنگدانه های فتوسنتزی ژنوتیپ های حساس و متحمل نخود ( ( Cicer arietinum. L (چکیده)
141 - بررسی رفتار جوانه زنی ژنوتیپ های عدس (Lens culinaris Medik) تحت رژیم های دمایی و تنش خشکی (چکیده)
142 - تأثیر سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی، صفات رشد و برخی از پارامترهای فیزیولوژیکی دو رقم نخود (Cicer arietinum. L) در شرایط تنش خشکی (چکیده)
143 - Determination the Best Culture for Callus Induction from Teucrium polium L. Explants (چکیده)
144 - Effect of salicylic acid on morphological and ornamental characteristics of Petunia hybrida at drought stress (چکیده)
145 - بررسی اثرات هورمون ABA بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه نخود (Cicer arietinum L.) تحت شرایط تنش خشکی (چکیده)
146 - بررسی تأثیر رفتارهای مختلف فیزیکی و شیمیایی بر بهبود جوانه زنی بذر کلپوره (Teucrium polium L.) (چکیده)
147 - برخی تغییرات مورفوفیزیولوژیک نخود (Cicer arietinum L.) در پاسخ به تنش شوری ناشی از کلرید سدیم (چکیده)
148 - Simultaneous Determination of Rosmarinic Acid, Salvianolic Acid B And Caffeic Acid in Salvia Leriifolia Benth. Root, Leaf and Callus Extracts Using A High Performance Liquid Chromatography With Diode Array Detection Technique (چکیده)
149 - تأثیر محلول پاشی متانول بر ویژگی های فتوسنتزی، فلورسانس کلروفیل و محتوای کلروفیل نخود (Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکی (چکیده)
150 - تاثیر تنش +cr3 بر رشد گیاه پیاز خوراکی( Alium cepa L) (چکیده)
151 - بررسی میزان انباشتگی و توزیع +Cr3 در گیاه پیاز خوراکی (Allium cepa cv. Hybrid) . (چکیده)
152 - Comparative analysis of LEA and Dehydrin genes in response to drought stress in chickpea phonological different stages (چکیده)
153 - تأثیر برهم‌کُنش ورمی‌کمپوست و تنش شوری بر برخی از صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاهچه‌های لوبیاقرمز رقم درخشان Phaseolus vulgaris L.)) (چکیده)
154 - اثر محلول پاشی اسیدسالیسیلیک روی برخی از شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ارقام حساس و مقاوم نخود(Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکی (چکیده)
155 - مطالعه بیان ژن Cu/znSOD و فعالیت آنزیم SOD در ژنوتیپ های نخود زراعی( cicer arietinum) تحت تنش خشکی (چکیده)
156 - تاثیر ورمی کمپوست بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌ای ارقام موبیل و سوپراوربینای گوجه‌فرنگی (چکیده)
157 - تاثیر EDTA به عنوان همبند کننده بر رشد و انباشت کروم در گیاه تربچه (Raphanus sativus) (چکیده)
158 - بررسی صفات مورفولوژیک، پرولین و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L) در شرایط تنش خشکی (چکیده)
159 - مطالعهی اهمیت و مکانیسم تغذیهی فسفر در دو گیاه ذرت و جو برای کاهش اثرات زیانآورناشی از تنش رطوبتی (چکیده)
160 - Effect of Zinc oxides nanoparticles on germination characters of Tomato (lycopersicum esculentum) (چکیده)
161 - ارزیابی بخشی از مجموعه ژرم پلاسم نخود بانک بذر دانشگاه فردوسی مشهد قسمت دوم: نخودهای تیپ کابلی (چکیده)
162 - بررسی اثرات تنش خشکی بر رشد و خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه شوید (Anethum graveolens L.) (چکیده)
163 - استفاده از تکنیک مونته کارلو- زنجیره مارکف همراه با یک مدل ساده برای شبیه سازی تولید نخود در استان های خراسان (چکیده)
164 - مطالعه ریز ازدیادی گیاه نوروزک (Salvia leriifolia ) با استفاده از کشت جوانه انتهایی (چکیده)
165 - تاثیر متانول بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه نخود (Cicer arietinum L ) تحت تنش خشکی (چکیده)
166 - بررسی اثر پیش تیمار اسید سالسیلیک بر خصوصیات جوانه زنی بذر گیاه شبدر ایرانی( Trifolium resupinatum)،در شرایط تنش cr3+ (چکیده)
167 - بررسی تأثیر اسید سالیسیلیک بر فعالیت آنزیم ها و ترکیبات آنتی اکسیدان ارقام نخود (Cicer arietinum L.) در مواجهه با تنش خشکی (چکیده)
168 - تاثیر کلاتور سیتریک اسید بر تنش کروم در گیاه تربچه ( Raphanus sativus L.) (چکیده)
169 - تأثیر عصاره ورمی کمپوست بر رشد اولیه نشاء لوبیاقرمز رقم درخشان (Phaseolus vulgaris L. cv. Light Red Kidney)در شرایط تنش شوری (چکیده)
170 - برآورد درجه حرارت های کاردینال و زمان حرارتی مورد نیاز برای جوانه زنی و سبزشدنژنوتیپ های نخود(Cicer arietinum L) (چکیده)
171 - تاثیر تنش Cr3+ بر رشد گیاه پیاز خوراکی (Allium cepa cv. Hybrid ) (چکیده)
172 - بر همکنش تنش شوری و کلسیم بر صفات مورفولوژیکی گیاهچه های لوبیا قرمز رقم گلی( (Phaseolues vulgaris ) (چکیده)
173 - تاثیر بر هم کنش ورمی کمپوست و تنش شوری بر صفات مورفولوژیکی گیاه لوبیا رقم درخشان در شرایط گلخانه ای (چکیده)
174 - بررسی اثر کلرید سدیم بر ویژگی های مورفوفیزیولوژیک سیب زمینی ( Solanum tuberosum var. Agria ) (چکیده)
175 - بررسی میزان انباشتگی و توزیع +‍Cr 3 در گیاه پیاز خوراکی(Allium cepa cv. Hybrid ) (چکیده)
176 - The Effect of Media and Plant Growth Regulators on Embryo Culture of Salvia leriifolia (چکیده)
177 - تأثیر تنش شوری بر پارامترهای متعدد بیوشیمیایی در مراحل اولیه فنولوژیکی گیاهچه نخود (Cicer arietinum L) (چکیده)
178 - بررسی برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک نخود (Cicer arietinum L) تحت تنش شوری (چکیده)
179 - Impact of Selenium Supplementation on Growth and Selenium Accumulation on Spinach (Spinacia oleracea L.) Plants (چکیده)
180 - بررسی تاثیر ورمی کمپوست بر میزان فتوسنتز، تعرق و کارایی مصرف آب لوبیا قرمز ( Phaseolus vulgaris L.)، تحت تنش شوری (چکیده)
181 - تاثیر غلظت های مختلف سلنیوم برویژگی های مورفوفیزیولوژیکی گیاه اسفناج((Spinacia oleracea L.) (چکیده)
182 - بررسی اثرات آللوپاتیک اکالیپتوس بر جوانه زنی، رشد، خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه جو (Hordeum vulgare L.) و علف هرز خاکشیر (چکیده)
183 - Effects of foliar application of methanol on growth and root characteristics of chickpea (Cicer arietinum L.) under drought stress (چکیده)
184 - Use of biochmecal indices and antioxidant enzyme as a screening technique for drought tolerant in chickpea genotypes ( Cicer arietinum L.) (چکیده)
185 - بررسی اثرات تنش خشکی بر روابط آبی و کارایی فتوسیستم ΙΙ در ژنوتیپ های نخود Cicer arietinum. L در مزرعه (چکیده)
186 - Accumulation of chromium and its effect on growth of (Allium cepa cv. Hybrid) (چکیده)
187 - تاثیر ابیاری تکمیلی بر عملکرد و شاخص های رشدی سه رقم نخود در منطقه مشهد (چکیده)
188 - تاثیر کلاتور اسید سیتریک بر انباشت کروم در گیاه تربچه و بررسی صفات مورفولوژیکی (چکیده)
189 - واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود (Cicer arietinum L.) به آبیاری تکمیلی در مراحل مختلف فنولوژی (چکیده)
190 - مطالعه ی خصوصیات ریشه و اندام های هوایی لاین های حساس و متحمل نخود زراعی (چکیده)
191 - گزینش برای تحمل به خشکی در ژنوتیپهای نخود تیپ کابلی در منطقه نیشابور (چکیده)
192 - واکنش عملکرد و خصوصیات مورفوفیزیولوژیک ژنوتیپ های زودرس نخود (چکیده)
193 - تأثیر غلظت های مختلف سلنیوم بر خصوصیات مورفوفیزیولو‍ژیکی گیاه اسفناج (Spinacia oleracea L.) (چکیده)
194 - پاسخ متابولیکی گیاه Spinacia oleracea L. به سطوح مختلف سلنیوم (چکیده)
195 - بررسی مقایسه ای تأثیر محیط کشت های مختلف وتنظیم کنند ه های رشد در اورگانوژنز رویان گیاه Salvia leriifolia (چکیده)
196 - بررسی تاثیر زغال فعال و اسید اسکوربیک بر باززایی گیاه salvia (چکیده)
197 - بررسی اثرات تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه زنی و خصوصیات مورفوفیزیولو ژیک گیاه شوید(Anethum graveolens L.) (چکیده)
198 - Drought stress effects on photosynthesis, chlorophyll fluorescence and water (چکیده)
199 - ارزیابی صفات فنولوژیک، مورفولوژیک و عملکردی بخشی از مجموعه ژرم پلاسم نخود بانک بذر دانشگاه فردوسی مشهد الف: نخودهای تیپ دسی (چکیده)
200 - تأثیر تنش خشکی در مراحل مختلف رشدی بر شاخص های رشد نخود در شرایط گلخانه (چکیده)
201 - بررسی اثر تنظیم کننده های رشدBAP و NAA بر رشد جنین نوروزک (Salvia leriifolia) (چکیده)
202 - اثر متقابل - Na و +Ca بر جوانه زنی بذور عدس تحت تنش شوری Lens Culinaris Medic (چکیده)
203 - بررسی اثرات اسید سالیسیلیک و تنش خشکی بر برخی از پارامتر های فیزیولوژیکی دو ژنوتیپ نخود (چکیده)
204 - بررسی تاثیر ورمی کمپوست بر رشد گیاهچه ای گوجه فرنگی رقم های موبیل و سوپراوربینا ،(Lycopersicum esculentom L.) (چکیده)
205 - Assessment of Iranian chickpea (Cicer arietinum L.) germplasms for drought (چکیده)
206 - Expression of Cpdhn1 as a drought resistant candidate gene in chickpea (cicer arietinum) under drought stress conditions (چکیده)
207 - ارتولوگ cpdhn1 ژن کاندیدای تحمل به خشکی در نخود زراعی (چکیده)
208 - تاثیر ورمی کمپوست در بهبود تحمل به شوری گیاهچه های لوبیا رقم قرمز درخشان (Phasoolus vulgaris L) (چکیده)
209 - ارزیابی تحمل جو رقم کارون در کویر (Hordeum vulgare L.)در رابطه با تنش نسبت های آنیونی کلر به سولفات آب آبیاری (چکیده)
210 - تغییرات شاخص های فیزیولوژیکی ریشه و اندام هوایی نخود در واکنش به تنش خشکی (چکیده)
211 - ارتباط خصوصیات مورفولوژیک ریشه با کارآیی مصرف نیتروژن در شش رقم سیب‌زمینی (چکیده)
212 - Effect of vermicompost extract on seed germination, growth and salinity resistance in seedling of Phaseolus vulgaris L. cv. Light Red Kidney (چکیده)
213 - Effect of salicylic acid on germination and seedling growth of two chickpea genotypes in drought stress condition (چکیده)
214 - Effect of drought stress on chlorophyll content and mineral nutrients changes in Anethum graveolens (چکیده)
215 - Effect of calcium on growth and biochemical adaptation in tomato plants (Lycopersicum esculentum) var. Mobile) under salt stress (چکیده)
216 - The effect of EDTA on chromium (CrIII) accumulation in radish (Raphanus sativus L) (چکیده)
217 - تاثیر تنش خشکی در مراحل مختلف فنولوژی بر عملکرد و شاخص های رشد نخود ( Cicer arientinum L) در شرایط گلخانه (چکیده)
218 - بررسی واکنش ژنوتیپ های مقاوم و حساس به خشکی نخود( Cicer arientinum L) در شرایط تنش خشکی (چکیده)
219 - بررسی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی ژنوتیپ های مقاوم و حساس به خشکی نخود( Cicer arientinum L.) در شرایط تنش خشکی (چکیده)
220 - گزینش برای زود رسی و صفات مرتبط با بهبود عملکرد نخود (Cicer arietinum L) در شرایط تنش خشکی انتهای فصل (چکیده)
221 - تاثیر بهبود دهنده کلرید و سولفات کلسیم بر رشد، میزان پروتئین های محلول، قندهای محلول، پرولین و برخی عناصر معدنی( سدیم ، پتاسیم) در برگ گیاه گوجه فرنگی Lycopersicum esculentom var Mobile)) تحت تنش شوری (چکیده)
222 - Pseudomonas bacteria and phosphorous fertilization, affecting wheat (Triticum aestivum L.) yield and P uptake under greenhouse and field conditions (چکیده)
223 - Effects of transient subsurface waterlogging on root growth, plant biomass and yield of chickpea (چکیده)
224 - تأثیر افزایش درجه حرارت بر رفتار گلدهی زعفران(Crocus sativus L ) (چکیده)
225 - تاثیر مقادیر فسفر تحت شرایط کمبود ابیاری بر خصوصیات مورفولوژیکی اندام هوایی ژنوتیپ های عدس (چکیده)
226 - تاثیر مقادیر فسفر و تنش ابیاری بر خصوصیات مورفولوژیکی ریشه ژنوتیپ های عدس (چکیده)
227 - ارزیابی توده های بومی نخود های تیپ کابلی(Cicer arietinum L.) برای تحمل به خشکی (چکیده)
228 - Effects of drought stress on photosynthesis, chlorophyll fluorescence and chlorophyll contents in chickpea (Cicer arietinum. L) genotypes (چکیده)
229 - بررسی تاثیر اسید سالیسیلیک بر بهبود تحمل به تنش خشکی ارقام نخود ( Cicer arientinum L.) (چکیده)
230 - بررسی روابط آلومتریک صفات مهم و اندام هوایی در گیاهچه‌های نخود (.L Cicer arietinum ) (چکیده)
231 - Screening of chickpea genotypes (Cicer arietinum L.) for drought tolerance (چکیده)
232 - ارزیابی شاخص های تحمل به شوری حاصل از نسبت های کلر به سولفات و کود نیتروژن در جو رقم نصرت (چکیده)
233 - تغییرات هورمونی و رفتار روزنه ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L.) (چکیده)
234 - تاثیر تنش خشکی و مقادیر فسفر بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گندم (چکیده)
235 - مدلسازی تاثیر تغییر اقلیم بر رفتار گلدهی زعفران (Crocus sativus L) (چکیده)
236 - ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی ریشه نخود(Cicer arietinum L.) در واکنش به تنش خشکی (چکیده)
237 - تاثیر تنش خشکی در مراحل مختلف فنولوژی بر خصوصیات مورفولوژیک و اجزای عملکرد نخود ( (Cicer arietinumدر شرایط گلخانه (چکیده)
238 - کمی سازی واکنش جوانه زنی ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L ) تحت رژیم های دمایی و تنش خشکی (چکیده)
239 - تاثیر تنش خشکی در مراحل مختلف فنولوژی بر خصوصیات مورفولوژیک و اجزای عملکرد نخود در شرایط گلخانه (چکیده)
240 - رشد و عملکرد گندم در پاسخ به تلقیح باکتری های ریزوسفری محرک رشد گیاه در سطوح مختلف فسفر (چکیده)
241 - تاثیر مقدار و نحوه تقسیط نیتروژن بر عملکرد غده و برخی خصوصیات کمی ارقام مختلف سیب زمینی (چکیده)
242 - بررسی تاثیر کاربرد سویه های از سودوموناس های فلورسنت بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در سطوح مختلف شوری خاک (چکیده)
243 - Possible utilization of high-salinity waters and application of low amounts of water for production of the halophyte Kochia scoparia as alternative fodder in saline agroecosystems (چکیده)
244 - واکنش‌ عملکرد و خصوصیات‌ مورفولوژیک‌ ارقام‌ نخود به‌ آرایش های‌ کاشت‌ و تراکم‌ بوته‌ در شرایط‌ فاریاب (چکیده)
245 - بررسی‌ اثر تراکم‌ بوته‌ و آرایش‌ کاشت‌ بر روند تغییرات‌ شاخص های‌ رشد نخود تحت‌ شرایط‌ فاریاب‌ در منطقه نیشابور (چکیده)
246 - ارزیابی ژرم‌ پلاسم نخود Cicer arietinum L برای مقاومت به خشکی (چکیده)
247 - رابطه خصوصیات مورفولوژیکی ریشه و کارایی مصرف نیتروژن در ارقام مختلف سیب زمینی (چکیده)
248 - کپه کاری گیاه مرتعی Bromus kopetdaghensis در مراتع بوته زار (چکیده)
249 - بررسی تاثیر کلسیم در بهبود آسیب های ناشی از تنش شوری بر جوانه زنی بذور گوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum L) (چکیده)
250 - تغییرات صفات مورفوفیزیولوژیک نخود در واکنش به تنش خشکی (چکیده)
251 - اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های تیپ کابلی نخود (چکیده)
252 - اثرگزینش برای تحمل به خشکی در ژنوتیپ های نخود (چکیده)
253 - بررسی برخی خصوصیات ریشه و اندام هوایی ژنوتیپ های نخود تیپ کابلی در واکنش به تنش خشکی (چکیده)
254 - Predication of Cardinal Temperatures and Thermal Time Requirement for Seed Germination of Chickpea Genotypes (Cicer arietinum L.) in Drought Stress Condition (چکیده)
255 - Evaluation of morpho-physiological traits of chickpea in tolerant lines under drought stress condition (چکیده)
256 - بررسی تاثیر کلسیم بر بهبود آسیب های ناشی از تنش شوری برجوانه زنی گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentom.L) (چکیده)
257 - بررسی تاثیرسولفات و کلرید کلسیم بر متغیرهای رشد و پایداری غشاء در گوجه فرنگی های (چکیده)
258 - investigation about ameliorative effects of CaCl2 and CaSO4 on growth, solouble proteins, soluble sugars, prolin and mineral nutrients in tomato plant (Licopersicum esculentum var Mobile)under salt stress _ (چکیده)
259 - کمی سازی واکنش جوانه زنی ژنوتیپ های نخود ( Cicer arietinum ) در رژیم های حرارتی مختلف (چکیده)
260 - Root studies on chickpea - Cicer arietinum (چکیده)
261 - تعیین دما های کاردینال جوانه زنی ژنوتیپ های نخود- Cicer arietinum Lدر شرایط تنش خشکی (چکیده)
262 - رشد ریشه و اندام‌های هوایی ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) تحت تأثیر تنش غرقابی (چکیده)
263 - تاثیر غلظت های مختلف نیکل بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گیاه جعفری-Petroselikum criscum (چکیده)
264 - بررسی تغییرات آبسزیک اسید (ABA) بافت برگ و مقاومت روزنه‌ای در ژنوتیپ‌‌های مقاوم و حسّاس به خشکی نخود (Cicer arietinum L.). (چکیده)
265 - بررسی خصوصیات فنولوژیک، اجزای عملکرد و عملکرد ژنوتیپ های نخود تیپ کابلی بر اساس دسکریپتور نخود (چکیده)
266 - بررسی خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد ژنوتیپ های نخود تیپ دسی بر اساس دسکریپتور نخود (چکیده)
267 - Genotypic differences for allometric relationships between root and shoot characteristics in chickpea (Cicer arietinum L.) (چکیده)
268 - رهیافت هایی از مطالعات ریشه در گیاه نخود (چکیده)
269 - بررسی تأثیر دوره انتظار، وزن بنه و رژیم های مختلف نوری بر صفات بنه واندام هوایی زعفران (Crocus sativ (چکیده)
270 - گزینش برای تحمل به خشکی در ژنوتیپ های نخود (cicer arietinum l) (چکیده)
271 - تفاوت های ژنتیکی و روابط آلومتریک خصوصیات ریشه و اندام هوایی ژنوتیپ ها ی نخود (چکیده)
272 - تنوع ژنوتیپی صفات مربوط به ریشه و اندام هوایی ژنوتیپ های نخود در شرایط کاشت هیدروپونیک و گلخانه (چکیده)
273 - الگو های زمانی و مکانی رشد ریشه ژنوتیپ های نخود در شرایط تنش غرقابی (چکیده)