همایش دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2007-12-12

عنوان : ( بررسی انگیزه مشارکت ورزشی ورزشکاران زن و رابطه آن با ادراک موفقیت ورزشی )

نویسندگان: ملیحه برزگرطرقبه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی انگیزه مشارکت ورزشی ورزشکاران زن و رابطه آن با ادراک موفقیت ورزشی بود به این منظور 120 دانشجوی ورزشکار شرکت کننده در مسابقات والیبال قهرمانی دانشگاههای کشور در این مطالعه شرکت کردند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه های انگیزه مشارکت ورزشی و ادراک موفقیت ورزشی بود. نتایج تحقیق نشان داد که از بین مولفه های انگیزشی بهبود مهارت و تفریح به عنوان مهمترین مولفه ها شناسایی شدند.همچنین بین مولفه های انگیزه مشارکت ورزشی با مولفه های ادراک موفقیت ورزشی رایطه معنی داری مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, انگیزه مشارکت ورزشی, ورزشکاران زن , ادراک موفقیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008318,
author = {برزگرطرقبه, ملیحه},
title = {بررسی انگیزه مشارکت ورزشی ورزشکاران زن و رابطه آن با ادراک موفقیت ورزشی},
booktitle = {همایش دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2007},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {انگیزه مشارکت ورزشی- ورزشکاران زن - ادراک موفقیت ورزشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی انگیزه مشارکت ورزشی ورزشکاران زن و رابطه آن با ادراک موفقیت ورزشی
%A برزگرطرقبه, ملیحه
%J همایش دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2007

[Download]