پانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک , 2007-05-15

عنوان : ( بررسی اتلاف اگزرژی در سیکل ترکیبی توربین گازی با هوای تحتانی در مقایسه با سیکل ساده توربین گازی بر اثر تغییر دمای ماکزیمم سیکل )

نویسندگان: محسن قاضی خانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده سیکل توربین گاز با هوای تحتانی (Gas Turbine Air Bottoming Cycle) بعلت نیاز به تجهیزات کمتر، هزینه پایین تر، زمان راه اندازی کوتاه تر و مزایای زیست محیطی بیشتر نسبت به سیکل ترکیبی متداول (گاز-بخار)، به عنوان یک جایگزین مناسب برای این سیکل در توانهای پایین مطرح می باشد [1]. در این کار پژوهشی بوسیله یک کد کامپیوتری مدلسازی دقیقی از سیکل توربین گاز ساده و سیکل ترکیبی توربین گاز با هوای تحتانی صورت گرفته و تغییرات راندمان قانون دوم و اتلاف اگزرژی در سیکل ترکیبی با هوای تحتانی در مقایسه با سیکل توربین گازی ساده با تغییر دمای ماکزیمم سیکل بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که با تبدیل یک سیکل توربین گازی ساده به سیکل ترکیبی با هوای تحتانی، بازده قانون دوم سیکل بطور متوسط 21 درصد به ازای TITهای مختلف افزایش یافته و اتلاف اگزرژی کل سیکل بطور متوسط 9 درصد به ازای TITهای مختلف کاهش یافته است.

کلمات کلیدی

, اگزرژی – دمای ماکزیمم سیکل , بازگشت ناپذیری – سیکل هوای تحتانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008416,
author = {قاضی خانی, محسن},
title = {بررسی اتلاف اگزرژی در سیکل ترکیبی توربین گازی با هوای تحتانی در مقایسه با سیکل ساده توربین گازی بر اثر تغییر دمای ماکزیمم سیکل},
booktitle = {پانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک},
year = {2007},
location = {ايران},
keywords = {اگزرژی – دمای ماکزیمم سیکل - بازگشت ناپذیری – سیکل هوای تحتانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اتلاف اگزرژی در سیکل ترکیبی توربین گازی با هوای تحتانی در مقایسه با سیکل ساده توربین گازی بر اثر تغییر دمای ماکزیمم سیکل
%A قاضی خانی, محسن
%J پانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
%D 2007

[Download]