دومین کنفرانس غذای فرا سودمند , 2008-12-01

عنوان : ( بررسی خواص درمانی کفیربه عنوان یک نوشیدنی عملگر )

نویسندگان: محمدحسین حدادخداپرست ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

.کفیر یک شیرتخمیرشده ی انرژی زااست که کمی مزه ی اسیدی دارد.این ماده ی غذایی دارای فعالیت ضد میکروبی دربرابر باکتری های گرم مثبت وگرم منفی وبرخی قارچ هادارد.کفیر باعث افزایش هضم لاکتوزدر کودکان می شود.که این اثردرفعالیت ضدمیکروبی بتاگالاکتوزیداز کفیرموثراست.این نوشیدنی دربیمارستان هاواسایشگاه ها استفاده می شود.مثلادر درمان اختلالات متابولیکی،تصلب شرایین والرژی ،توبرکلوزیس،سرطان،گاستروانتریت موثراست.کشت های ویژه ی جداشده ازکفیرازفعالیت موادموتاژنیک مثلا اندول و ایمیدازول جلوگیری می کنند. هدف ازارائه ی مقاله شرح خواص عملگری کفیراست. کلمات کلیدی:کفیر،غذای عملگر،تخمیر

کلمات کلیدی

, Keywords:kefir,functional food,fermentationکفیر, غذای عملگر, تخمیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008422,
author = {حدادخداپرست, محمدحسین},
title = {بررسی خواص درمانی کفیربه عنوان یک نوشیدنی عملگر},
booktitle = {دومین کنفرانس غذای فرا سودمند},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {Keywords:kefir;functional food;fermentationکفیر،غذای عملگر،تخمیر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خواص درمانی کفیربه عنوان یک نوشیدنی عملگر
%A حدادخداپرست, محمدحسین
%J دومین کنفرانس غذای فرا سودمند
%D 2008

[Download]