کارگاه آنالیز هارمونیک موجک و عملگرهای فردهلم , 2008-12-24

Title : ( semi_Fredholm operators on Hilbert C*-modules )

Authors: Shirin Hejazian , ,

Citation: BibTeX | EndNote

We introduce and study semi-Fredholm operators on Hilbert C*-modules. Then we compare their properties with semi-Fredholm operators on Hilbert spaces.

Keywords

, Hilbert C*-module, Fredholm operator, semi-Fredholm
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008659,
author = {Hejazian, Shirin and , },
title = {semi_Fredholm operators on Hilbert C*-modules},
booktitle = {کارگاه آنالیز هارمونیک موجک و عملگرهای فردهلم},
year = {2008},
location = {مشهد, IRAN},
keywords = {Hilbert C*-module; Fredholm operator; semi-Fredholm Operator},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T semi_Fredholm operators on Hilbert C*-modules
%A Hejazian, Shirin
%A ,
%J کارگاه آنالیز هارمونیک موجک و عملگرهای فردهلم
%D 2008

[Download]