شصت و دومین کنگره زمین شناسی ترکیه , 2009-04-13

Title : ( Paleogeographic Reconstruction of Paleocene Silisiclastic and Carbonate Rocks in West parts of Kopet-Dagh Basin- NE Iran )

Authors: Asadollah Mahboubi , Sayyed Reza Moussavi Harami , Akbar Heydari ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Paleogeographic Reconstruction of Paleocene Silisiclastic and Carbonate Rocks in West parts of Kopet-Dagh Basin- NE Iran

Keywords

, Paleogeographic Reconstruction of Paleocene Silisiclastic and Carbonate Rocks in West parts of Kopet, Dagh Basin, NE Iran
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008663,
author = {Mahboubi, Asadollah and Moussavi Harami, Sayyed Reza and Heydari, Akbar},
title = {Paleogeographic Reconstruction of Paleocene Silisiclastic and Carbonate Rocks in West parts of Kopet-Dagh Basin- NE Iran},
booktitle = {شصت و دومین کنگره زمین شناسی ترکیه},
year = {2009},
location = {آنکارا},
keywords = {Paleogeographic Reconstruction of Paleocene Silisiclastic and Carbonate Rocks in West parts of Kopet-Dagh Basin- NE Iran},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Paleogeographic Reconstruction of Paleocene Silisiclastic and Carbonate Rocks in West parts of Kopet-Dagh Basin- NE Iran
%A Mahboubi, Asadollah
%A Moussavi Harami, Sayyed Reza
%A Heydari, Akbar
%J شصت و دومین کنگره زمین شناسی ترکیه
%D 2009

[Download]