بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Akbar Heydari


موارد یافت شده: 46

1 - ارزیابی راهکارهای موثر بر ارتقاء کیفیت مناطق حاشیه نشین کلانشهر مشهد (چکیده)
2 - عوامل اثرگذار در بازار مسکن مناطق یک و دوازده کلانشهر شهر مشهد از دیدگاه کارشناسان مبتنی بر Gis (چکیده)
3 - آسیب‌شناسی آمایش آموزش عالی در ایران؛ اولین گام حکمرانی منطقه‌ای (چکیده)
4 - آینده­ پژوهی پیشران­ های موثر بر توزیع فضایی زیرساخت­ های استان خراسان رضوی با تأکید بر پدافند غیرعامل (چکیده)
5 - روندپژوهی تاریخی و آیندۀ فدرالیسم عراق (چکیده)
6 - Investigating the effects of climate change on stream flows of Urmia Lake basin in Iran (چکیده)
7 - Estimating of Suspended Sediment Load in River using Imperialist Competitive Algorithm (چکیده)
8 - واکاوی روند تغییرات زمانی تبخیرتعرق پتانسیل بالقوه شهرهای سنندج و سقز طی نیم قرن اخیر (چکیده)
9 - تحلیل الگوی توزیع فضایی خدمات عمومی در کلان‌شهر مشهد با رویکرد عدالت فضایی (نمونه مطالعاتی: منطقة 10 شهرداری) (چکیده)
10 - Investigating and Analyzing the Security of Women in Urban Space with an Emphasis on Participatory Approach (Case Study: Sajjad Neighborhood of Mashhad) (چکیده)
11 - ارزیابی مشارکت شهروندان در حکمروایی خوب شهری (چکیده)
12 - تحلیل و ارزیابی شاخص های مسکن پایدار شهری در محلات شهر گرگان (نمونۀ موردی: منطقۀ یک شهرداری) (چکیده)
13 - چشم انداز تغییرات بارش در شمال غرب ایران با استفاده از مدل ثثهای گردش کلی جو تحت سناریوهای اقلیمی (چکیده)
14 - ارزیابی میزان امنیت زنان در فضاهای عمومی کلانشهر مشهد -مطالعة موردی: محلة سجاد- (چکیده)
15 - A Healthy Approach to the Urban Environment of Kurdish Cities in Iran (چکیده)
16 - تحلیل میزان پایداری محیط زیست شهری در کلان شهر مشهد با استفاده از رویکرد زمینه یاب گام طبیعی (چکیده)
17 - ارزیابی نقش عوامل مدیریتی و فرهنگی در سیستم حمل ونقل درون شهری ایلام (چکیده)
18 - بررسی و تحلیل عدالت فضایی برخورداری از خدمات عمومی شهری با استفاده از مدل موریس-مطالعه موردی: نواحی منطقه ده مشهد- (چکیده)
19 - تحلیل و مقایسه توزیع عادلانه خدمات عمومی شهری محلات منطقه ده شهرداری مشهد - نمونه مطالعاتی: محله ولیعصر و خاتمالانبیا- (چکیده)
20 - Analysis the Role of Women’s Participation in the Safety of Urban Spaces Using Strategic Planning Approach -A Case of Saqqez City, Iran- (چکیده)
21 - ANALYZING THE REGIONAL DEVELOPMENT OF KURDISH BORDER CITIES OF IRAN USING SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT INDICES (STUDY AREA: KURDISTAN PROVINCE) (چکیده)
22 - تحلیل تحوّلات فضایی محیط زیست شهری در کلانشهر مشهد با استفاده از الگوی آینده پژوهی گام طبیعی (چکیده)
23 - Analysis the Process and Priorities of Urbanization in the Mashhad city After Islamic Revolution of Iran (چکیده)
24 - evaluating the regional development of border cities: by TOPSIS model(case study: Sistan and Baluchistan Province,Iran) (چکیده)
25 - Urban Public Spaces and Women’s Safety: A Participatory Approach of Saqqez Streets, Iran (چکیده)
26 - What happened from 2001 to 2011 in Melbourne? Compactness versus sprawl (چکیده)
27 - ارزیابی مشارکت زنان در ایمنی فضاهای عمومی شهر سقز با مدل مشارکت شهری (چکیده)
28 - Biostratigraphy, sequence stratigraphy, and paleoecology of the Lower–Middle Miocene of Northern Bandar Abbas, Southeast Zagros basin in south of Iran (چکیده)
29 - Analysis the Status of Strategic Planning in Future Development of Saqqez City, Iran (چکیده)
30 - Analysis the status of strategic planning on enhancing quality of life in saqqez city, Iran (چکیده)
31 - Analysis the Satisfaction of the residents of Golbahar new town with the living conditions and its effects on Mashhad metropolis (چکیده)
32 - North west border cities of Iran and regionadevelopment: A case of Kurdistan Province (چکیده)
33 - Purification and biochemical characterization of an acidophilic amylase from a newly isolated Bacillus sp. DR90 (چکیده)
34 - Miocene decapod crustacean from the Guri Member of the Mishan Formation, Bandar-Abbas, Southern Iran (چکیده)
35 - تفسیر تاریخچه دیاژنز سنگ های آهکی سازند چهل کمان (پالئوسن پسین ) در غرب حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
36 - Ultrasound assisted synthesis of Cs2.5H0.5PW12O40: An efficient nano-catalyst for preparation of b-amino ketones via aza-Michael addition reactions (چکیده)
37 - Silicification of carbonate rocks of Chehel-Kaman Formation( Upper Paleocene) in the west pf Kopet-Dagh Basin, NE Iran (چکیده)
38 - منشا و موقعیت تکتونیکی نهشته های سیلیسی آواری سازند داهو (کامبرین پیشین) در حوالی زرند کرمان (چکیده)
39 - A new one-pot synthesis of a-amino phosphonates catalyzed (چکیده)
40 - Direct reductive amination and selective 1,2-reduction (چکیده)
41 - Sulfamic acid: an efficient, cost-effective and recyclable solid (چکیده)
42 - N-tert-Butoxycarbonylation of amines using H3PW12O40 (چکیده)
43 - مطالعه سنگ چینه ای و زیست چینه ای سازند چهل کمان در برش جوزک واقع در غرب حوضه کپه داغ (چکیده)
44 - Paleogeographic Reconstruction of Paleocene Silisiclastic and Carbonate Rocks in West parts of Kopet-Dagh Basin- NE Iran (چکیده)
45 - تاریخچه رسوبگذاری وچینه نگاری سکانسی سازند چهل کمان- غرب حوضه کپه داغ (چکیده)
46 - چینه نگاری سکانسی سازند چهل کمان بر مبنای فرامینیفر ها در برش جوزک واقع در غرب بجنورد (چکیده)