پنجمین کنگره پزشکی ورزشی کشور , 2007-05-23

عنوان : ( بررسی و مقایسه رابطه بین عملکرد عضلات شکم و میزان لورد وزیس دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه تهران )

نویسندگان: افسانه تقی زاده نادری , محمدحسین علیزاده , احمد ابراهیمی عطری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین قدرت عضلات شکم و میزان انحنای مهره های کری و مقایسه آن در دو گروه دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه تهران می باشد.

کلمات کلیدی

, عملکرد عضلات شکم , لوردوزیس, دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008767,
author = {تقی زاده نادری, افسانه and محمدحسین علیزاده and ابراهیمی عطری, احمد},
title = {بررسی و مقایسه رابطه بین عملکرد عضلات شکم و میزان لورد وزیس دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه تهران},
booktitle = {پنجمین کنگره پزشکی ورزشی کشور},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {عملکرد عضلات شکم - لوردوزیس- دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و مقایسه رابطه بین عملکرد عضلات شکم و میزان لورد وزیس دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه تهران
%A تقی زاده نادری, افسانه
%A محمدحسین علیزاده
%A ابراهیمی عطری, احمد
%J پنجمین کنگره پزشکی ورزشی کشور
%D 2007

[Download]