باید ها و نباید ها در رشته ی زبان و ادبیات فارسی , 2008-03-05

عنوان : ( ضرورت ایجاد گرایش آفرینش های ادبی در رشته ی زبان و ادبیات فارسی )

نویسندگان: ابوالقاسم قوام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چون از آغاز آموزش زبان و ادبیات فارسی در ایران جهت گیری برنامه آموزشی به گونه ای نبوده است که مهارت عملی را به دانشجو در جهت آفرینش های ادبی بیاموزد در نوشته ی حاضر پیشنهاد ایجاد گرایشی با عنوان آفرینش های ادبی فارسی داده شده است.

کلمات کلیدی

, آفرینش ادبی, رشته ی زبان و ادبیات فارسی, کاربردی کردن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008890,
author = {قوام, ابوالقاسم},
title = {ضرورت ایجاد گرایش آفرینش های ادبی در رشته ی زبان و ادبیات فارسی},
booktitle = {باید ها و نباید ها در رشته ی زبان و ادبیات فارسی},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آفرینش ادبی، رشته ی زبان و ادبیات فارسی، کاربردی کردن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ضرورت ایجاد گرایش آفرینش های ادبی در رشته ی زبان و ادبیات فارسی
%A قوام, ابوالقاسم
%J باید ها و نباید ها در رشته ی زبان و ادبیات فارسی
%D 2008

[Download]