دومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2009-01-28

عنوان : ( ارزیابی تاثیر فواصل آبیاری و مقدار کاربرد نیتروژن بر رقابت تاج خروس و ذرت )

نویسندگان: ابراهیم ایزدی دربندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر فواصل آبیاری و مقدار کاربرد نیتروژن بر رقابت تاج خروس و ذرت،آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در در قالب طرح بلوکهای ردیفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی انجام شد. عوامل اصلی و فرعی آزمایش بترتیب فواصل آبیاری 7 ، 14 و21 روزه، و مقادیر مختلف کود اوره در 4 سطح 0 ، 100 ، 200 و 300 کیلوگرم در هکتار بودند. نتایج نشان دادند که اگرچه افزایش کاربرد نیتروژن در شرایط عاری از علف هرز می تواند نقش موثری در عملکرد ذرت داشته باشد ،اما حضور تاج خروس این مزیت را از بین برده و عامل اصلی در کاهش عملکرد ذرت است واثرات تاج خروس بر عملکرد ذرت بویژه زمانی که ذرت تحت تنش رطوبتی بود بارزتر بود . بطوریکه در فواصل آبیاری 14 و 21 روزه نسبت به دور آبیاری 7 روزه بترتیب 71 و 86 درصد کاهش عملکرد مشاهده شد. بر اساس مشاهدات این آزمایش درصد کاهش عملکرد ناشی از رقابت تاج خروس با ذرت در شرایط عدم تنش رطوبت 55 درصد بود که معادل کاهش عملکرد در فواصل آبیاری 14 و 21 روزه و بدون حضور بود. با توجه به نتایج آزمایش به نظر می رسد آب منبع مهمتری در رقابت تاج خروس و ذرت باشد و اثرات تنش آب، نیتروژن و رقابت تاج خروس جمع شونده باشند.

کلمات کلیدی

, ذرت, تاج خروس, نیتروژن, تنش آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009081,
author = {ایزدی دربندی, ابراهیم},
title = {ارزیابی تاثیر فواصل آبیاری و مقدار کاربرد نیتروژن بر رقابت تاج خروس و ذرت},
booktitle = {دومین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ذرت، تاج خروس، نیتروژن، تنش آب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تاثیر فواصل آبیاری و مقدار کاربرد نیتروژن بر رقابت تاج خروس و ذرت
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%J دومین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2009

[Download]